Search result for

*addition*

(364 entries)
(0.4889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: addition, -addition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addition[N] การบวก, Syn. summing up, computing, totaling
addition[N] การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding
addition[N] สิ่งที่เพิ่ม, See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
additional[ADJ] ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, Syn. added, supplementary, further
in addition[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, See also: นอกจากนั้น, Syn. additionally, furthermore, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.

English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paid-up additionการเพิ่มใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
small additional or return premiums clauseข้อกำหนดการเพิ่มหรือคืนเบี้ยประกันภัยจำนวนเล็กน้อย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการเพิ่มเติม, การต่อเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional characterอักขระเพิ่มเติม [มีความหมายเหมือนกับ special character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional insuranceการเอาประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional perilภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital additions clauseข้อกำหนดคุ้มครองทุนเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dividend additionsเงินปันผลเพิ่มความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full paid additionsมีความหมายเหมือนกับ dividend additions [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Antigen, Additionแอนติเจนที่เพิ่มเติมเข้ามา [การแพทย์]
Antigens, Additionแอนติเจนที่เพิ่มเติมเข้ามา [การแพทย์]
Electrophilic Additionปฏิกิริยาการรวมตัวชนิดที่ชอบอิเลคตรอน [การแพทย์]
addition polymerization reactionปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม, ปฏิกิริยาเคมีที่มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยาการเติมซ้ำ ๆ กัน แล้วได้สารใหม่ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า  พอลิเมอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
addition reactionปฏิกิริยาการเติม, 1. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมเป็นสารใหม่เพียงชนิดเดียว 2. ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมรวมเป็นโมเลกุลเดียวกับสารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือพันธะสาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gene Additionการรวมตัวของยีน [การแพทย์]
Instruments, Additionเครื่องมือประกอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
in addition to (prep ) พร้อมด้วย, รวมทั้ง เช่น We'll need passports in addition to other documents. เราต้องการหนังสือเดินทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes. Bolt, I can be a valuable addition to your team.ใช่แล้ว โบลท์ ฉันเป็นพวกเดียวกับนายนะ Bolt (2008)
In addition, we have received a number of new grants and estates.นอกจากนี้ เราได้รับเงินทอง และทรัพย์ิสินอีกจำนวนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
What you're asking for requires involving additional people, which, given the covert nature of this operation, I cannot do.สิ่งที่คุณกำลังขอคือคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีก สิ่งที่ขอมาในงานนี้/N ฉันให้ไม่ไหว Breaking and Entering (2008)
After confirmation of a break-in, they'll dispatch additional vehicles to seal off any and all exits from the property.หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการบุกรุก มันจะตรวจรถทุกคัน/Nและปิดตายทางเข้าออกทั้งหมด ฉันไม่รู้นะ ไมเคิล Breaking and Entering (2008)
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่ Changeling (2008)
In addition to all this.เท่าที่รู้จักหมอนี่ Quantum of Solace (2008)
In addition, your father's bank accounts have been frozen, pending further investigation.ตอนนี้... บัญชีธนาคารของพ่อเธอ Nก็เลยถูกอายัดไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนภายภาคหน้า Gamer (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
We need additional resources.เราต้องมีคนช่วยเพิ่มขึ้น Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Could you deliver additional ammunition?คุณส่งอาวุธมาเสริมอีกได้มั้ย? The Breath (2009)
Here you go five words: randomly selected for additional screening.นี่อีกอัน การสุ่มตรวจเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย Up in the Air (2009)
And, in addition to first and last, I want two more months.และนอกจากนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ฉันต้องการล่วงหน้า 2 เดือน Breakage (2009)
I thought it would be a nice addition to your collection.ฉันว่ามันคงเข้ากับคอลลเลคชั่นของคุณนะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Additionally, I found letters of resignationผมยังพบจดหมายลาออก Today Is the Day: Part 2 (2009)
We're not going against any additional people in there. We wait until they come back out.เราไม่ควรต่อกรกับคนมากขึ้นในนั้น The Mother Lode (2009)
Calorifically it's right up there with 392 energy units, which is nothing on the Snickers Duo I'm having which has the additional drawback of 28 grams of fat.เป็นเรื่องของสมดุลสารอาหารอะไรเนี่ยแหละ ว่า? มันมีแคลโลรี่ 392 หน่วยนะ Everyone (2009)
Hey, I do not want to add additional pressure, boys, ma c'e 'qui a Fulcrum agent.เฮ้, ผมไม่ได้จะเพิ่มความกดดันให้คุณนะ แต่ตัวแทนFulcrum อยู่ที่นี่ Chuck Versus the Dream Job (2009)
In addition to runningมีเรื่องเพิ่มมาให้ทำ Air: Part 1 (2009)
In addition to what we already know,จากข้อมูลที่เราได้มา Roadkill (2009)
But in the tiniest of doses, a savory addition to any wine-based sauce.แต่หยดนิดเดียว ก็เพิ่มรสชาติให้ซอสใส่ไวน์ Frenzy (2009)
Oh, that's the new addition.- อ๋อ นั่นเพิ่มเข้ามาใหม่ Hairography (2009)
in addition to those murders, there was a ten-year-old boy missing five days prior to the bathtub kill.สัปดาห์ที่แล้ว มีเด็ก 10 ขวบคนหนึ่ง หายตัวไปด้วย -สก๊อต สมิท -นั่นแหละ The Getaway (2009)
We're running additional system maintenance on OZ.เรากำลังดูแลระบบเสริมให้ OZ อยู่ครับ Summer Wars (2009)
I found, in addition perimortem disc compaction, there was also significant hemorrhaging on C.ผมเจอร่องเล็ก ๆ ที่กระดูกข้อต่อ ข้อที่ 3 ทำให้เลือดไหลไม่หยุด The Bond in the Boot (2009)
I createthe hole so an additional $20 million in diands could be brought to the count.ผมจัดฉาก เพื่อนำเพชรมูลค่า 20 ล้านเหรียญ เข้ามาในประเทศ The Bond in the Boot (2009)
A C.D.C. request for additional funding from D.H.S.กรมควบคุมโรคติดต่อ เสนอของบประมาณเพิ่ม จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ 137 Sekunden (2009)
Even the addition of a second normal size human being wouldn't cause a structural failure, much less a homunculus such as yourself.แม้จะมีอีกคนที่ขนาดตัวปกติ/Nก็ทำให้โครงสร้างของมันพังไม่ได้ อย่าว่าแต่เจ้าแคระอย่างนายเลย The Gothowitz Deviation (2009)
I would have insisted on additional security.ฉันคงจะร้องขอให้มี การเพิ่ม รปภ.ไปด้วยแน่ A Night at the Bones Museum (2009)
no permits were filed for additional building on the property, so the entrance must be inside the house.มีประตูกี่บาน มี 2 ประตู ประตูหนึ่งอยู่ข้างหน้า และอีกประตูอยู่ด้านหลัง Cradle to Grave (2009)
Now, in addition, Sabersense will link every old and new Saberling appliance in existence, and create one big family!เซเบอร์พูดจบแล้ว มูช เก็บภาพมา คริสต้า, \ ผมจะขึ้นไปหาอะไรดื่มสักหน่อยนะ G-Force (2009)
And our latest addition Ginormicaและเพิ่มเข้ามาล่า่สุด ไจนอมิก้า Monsters vs. Aliens (2009)
All the names on the reporter's list are in the file, too, but she has an additional name.รายชื่อที่นักข่าวสาวนั่นมี ก็อยู่ในแฟ้มทั้งหมด แต่เธอมีชื่อนึงเพิ่มเข้ามา RED (2010)
In addition to the $1,000 you'd already put up.เพิ่มจาก 1,000 เหรียญ ที่คุณได้ลงทุนไปแล้ว The Social Network (2010)
More martial, master more conditions addition ofวิชาเยอะ อาจารย์เยอะ ผลประโยชน์ก็เยอะ Ip Man 2 (2010)
More than his brother, disciple more money addition ofเป็นพี่ใหญ่ เก็บผลประโยชน์ทั้งหมดไป Ip Man 2 (2010)
If I were to purchase this man in additionหากข้าซื้อมันมาเสริม The Red Serpent (2010)
The number you requested, 312-421-6700 can be connected for an additional charge of twenty-five cents... by pressing the number one.เบอร์ที่คุณต้องการคือ 312 - 421 - 6700... Buried (2010)
I've divined an additional stream of revenue.ข้าจะใช้มันเรียกหาความสำเร็จ The Thing in the Pit (2010)
An additional forty percent.ท่านต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 40% Great and Unfortunate Things (2010)
A welcome addition.ข้ายินดีอย่างยิ่ง Mark of the Brotherhood (2010)
In addition to the nine police employees killed tonight,ถูกสั่นคลอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 9 นายถูกสังหารในวันนี้ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
My adopted mother, in addition to being a repressed, codependent doormat was kind of a great Southern cook.แม่เลี้ยงผมน่ะ,ยิ่งไปกว่านั้น ที่ไม่สามารถอดกลั้นเอาไว้ได้ โคเดเพ็นเด๊นท์ ดอร์แมท เป็นอาหารชนิดหนึ่งทางใต้ที่อร่อยมาก Evil Is Going On (2010)
Detective Bellefleur, in addition to being stabbed, the victims were also clawed by an animal.นักสืบ เบลเฟอร์ถูกแทง เหยื่อโดนทำร้ายโดยสัตว์ชนิดหนึ่ง Beautifully Broken (2010)
Because in addition to never touching you, I will settle all your debts.เพราะนอกจาก ที่ไม่เคยสัมผัสคุณ ผมจะใช้หนี้ทั้งหมดของคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Uh, in... in addition to what you just said?มีข้อมูลเพิ่มเติม จะบอกอะไรอีกเหรอ? Polly Wants a Crack at Her (2010)
In addition, it is also rumored Hitler's ambassador,ผมขออภัยครับ คุณลูจ แต่ท่านดยุคไม่ว่าง The King's Speech (2010)
Look, I'll knock down a wall upstairs, I'll put an addition on.ฉันจะกั้นห้องให้นายข้างบน Theatricality (2010)
In addition to the 20 that she'sนอกเหนือจาก 20 สาย Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Happy's a welcome addition.เฮปปี้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง So (2010)
Just want to say, for me, both these guys would make welcome additions.สำหรับฉัน เเค่อยากจะบอกว่าทั้งสองคนนี้ ยินดีต้อนรับสู่การเป็นสามชิกเพิ่ม The Push (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addition"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
additionAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
additionAdditions and deletions are not shown immediately.
additionHe can speak French in addition to English.
additionHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
additionHe has some income in addition to his salary.
additionHe is a new addition to the teaching staff.
additionHe is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer.
additionHe is handsome. In addition, he is good at sport.
additionHe is quick at addition.
additionHow much was the additional charge?
additionIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
additionI had to pay 5 dollars in addition.
additionI had to pay ten dollars for the cassette in addition.
additionI like addition but not subtraction.
additionI met some other people in addition.
additionIn addition, I have to interview a professor.
additionIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
additionIn addition, there have been changes in husband-wife relationships.
additionIn addition, there were two other deficiencies in that system.
additionIn addition, to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.
additionIn addition to a mansion, he owns a Bentley.
additionIn addition to a thick fog, there was a heavy swell.
additionIn addition to being a doctor, he is a writer.
additionIn addition to being a famous physicist, he is a great novelist.
additionIn addition to being a good teacher, she was a great scholar.
additionIn addition to being a great statesman, Churchill was a great writer.
additionIn addition to being a physician, he was a master pianist.
additionIn addition to being a pianist, she is a painter.
additionIn addition to being a poet, he is a scholar.
additionIn addition to classifying the data, the machine also checks the figures.
additionIn addition to English, he can speak French.
additionIn addition to English, he speaks German.
additionIn addition to English, Mr Nakajima can speak German fluently.
additionIn addition to English, she speaks French fluently.
additionIn addition to good health, he has a good brain.
additionIn addition to hiring me he gave me a piece of advice.
additionIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
additionIn addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.
additionIn addition to taking the tests, we have to hand in an essay.
additionIn addition to that, he failed the examination.
additionIn addition to that sum he still owes me ten dollars.
additionIn addition to the general curriculum there are tutorials in the essentials of machinery, training is also carried out for skills in and learning how to use the various types of machinery.
additionIn addition to this, there are other reasons.
additionIn addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life.
additionI paid five dollars in addition.
additionI study French in addition to English.
additionIt is possible for us to do addition very quickly.
additionIt was cold, and in addition, it was windy.
additionIt was cold, and, in addition, it was windy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งไปกว่านั้น[CONJ] in addition, See also: moreover, besides, Syn. นอกจากนั้น, Thai definition: นอกเหนือไปจากนั้น
แป๊ะเจี๊ยะ[N] additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
ด้วยซ้ำ[ADV] as well, See also: too, also, additionally, in addtion, Syn. ด้วย, Example: น้ำเสียงเธอร้อนรนผิดจากที่เคยดูเหมือนเธอเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำ
แถม[V] add, See also: give something extra, give in addition, give an extra amount, Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม, Example: แม่ค้าแถวนี้ใจดี มักจะแถมให้เกินที่ซื้อเสมอ, Thai definition: มักใช้ในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือให้
มิหนำซ้ำ[CONJ] moreover, See also: besides, furthermore, in addition, Example: นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้ว มิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย
อนึ่ง[CONJ] in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ส่วนเสริม[N] addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
เครื่องประกอบ[N] accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
ซ้ำร้าย[CONJ] moreover, See also: in addition, furthermore, Syn. ยิ่งไปกว่านั้น, Example: เขาไล่ผมยังกะหมูกะหมา หาว่าไปทำเสียงดังรบกวนเขา ซ้ำร้ายบางบ้านยังปล่อยหมาไล่กัดผมอีกด้วย, Thai definition: ร้ายขึ้นไปอีก
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การทด[N] carrying forward, See also: addition, transfer, Syn. การเพิ่ม, Example: ครูสอนการทดเลขในใจกับเด็กๆ
กินกำไร[V] seek additional profits, See also: charge an excessive price, gain petty advantage, Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง, Example: พ่อค้าคนนี้กินกำไรค่อนข้างสูงจากการขายของแต่ละชิ้น
การผนวก[N] combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การพ่วง[N] addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย
การเพิ่มเติม[N] addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
การพ่วง[N] tow, See also: tug, pull, hitch, addition, Syn. การต่อ, การต่อท้าย
นอกจากนี้[CONJ] besides, See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond, Syn. ยิ่งไปกว่านี้, Example: เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย
นอกเวลา[N] overtime, See also: extra pay, additional pay, late hours, Example: เรื่องนี้เอาไว้คุยกันตอนนอกเวลาจะดีกว่า, Thai definition: ไม่ใช่เวลาที่กำหนดไว้
นอกเหนือจากนี้[CONJ] besides, See also: in addition, moreover, apart from that, Example: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย
อธิกมาส[N] leap month, See also: intercalated month, additional month, intercalary month in the lunar calendar, Syn. เดือนอธิกมาส, Thai definition: เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน เรียกว่า เดือน 8 สอง 8, Notes: (บาลี)
บริการเสริม[N] additional service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngoēn) EN: bill   FR: addition [f] ; note [f]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
บวก[v.] (būak) EN: add   FR: additionner
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
การต่อเติม[n. exp.] (kān tøtoēm) EN: addition   
เก็บตังค์[v. exp.] (kep tang) EN: the bill please ; the check please   FR: l'addition , s'il vous plaît
ค่าไฟค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: additional costs   
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: faire l'addition ; faire la note
คิดเงินด้วย[xp] (khit ngoen dūay) EN: check, please   FR: l'addition, s'il vous plaît
คิดตังค์[v. exp.] (khit tang) EN: bill ; give a check   FR: faire l'addition ; faire la note
ขอบิล[X] (khø bin) EN: please give me a receipt !   FR: l'addition, s'il vous plaît !
ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām phoēmtoēm) EN: additional clause ; additional comment ; rider   FR: ajout [m]
กินกำไร[v. exp.] (kin kamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage   FR: rechercher un profit exagéré
เงื่อนไขเพิ่มเติม[n. exp.] (ngeūoenkhai phoēmtoēm) EN: additional condition   FR: condition additionnelle [f]
เงินเพิ่ม[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: additional allowance   
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond   FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
นอกเหนือไปจาก[prep.] (nøk neūa pai jāk) EN: in addition to ; outside of ; apart from   
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand   FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มเข้า[v. exp.] (phoēm khao) EN: compound   FR: additionner
เพิ่มปุ๋ย[v. exp.] (phoēm pūi) EN: apply additional manure ; apply fertilizer   FR: enrichir avec de l'engrais ; apporter de l'engrais ; fertiliser
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional   FR: additionnel
ผลบวก[n.] (phon būak) EN: sum ; summation   FR: somme [f] ; résultat de l'addition [m]
ซึ่งเพิ่มเข้า[adj.] (seung phoēm khao) FR: additionnel
สิ่งที่เพิ่ม[X] (sing thī phoēm) EN: addition ; something added   
สมบัติการบวก[n. exp.] (sombat kān būak) EN: additive property   FR: propriété de l'addition [f]
ส่วนเกิน[adj.] (suankoēn) EN: additional   
ส่วนเกิน[adv.] (suankoēn) EN: in addition   
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation   FR: supplément [m]
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as   
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert   FR: ajouter ; additionner ; compléter
เวลาพิเศษ[n. exp.] (wēlā phisēt) FR: temps de jeu additionnel [m] ; arrêts de jeu [mpl]
ยิ่งไปกว่า[X] (ying pai kwā) EN: much more than ; not only that ; in addition   
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kwā nan) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides   FR: en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDITION    AH0 D IH1 SH AH0 N
ADDITIONS    AH0 D IH1 SH AH0 N Z
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L
ADDITIONAL    AH0 D IH1 SH N AH0 L
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
ADDITIONALLY    AH0 D IH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addition    (n) (@1 d i1 sh @ n)
additions    (n) (@1 d i1 sh @ n z)
additional    (j) (@1 d i1 sh @ n l)
additionally    (a) (@1 d i1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}; Wertverminderung {f} | Abschreibung aus finanzpolitischen Gründen | vorgezogene Abschreibung | zusätzliche Abschreibungdepreciation | appropriation depreciation method | anticipated depreciation | additional depreciation [Add to Longdo]
Addition {f} | Additionen {pl}addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl {m}add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag {m}; Übertrag {m}add carry [Add to Longdo]
Additionswert {m}; Zusatz {m}addend [Add to Longdo]
Anlagenzugang {m} | Anlagenzugänge {pl}asset addition | asset additions [Add to Longdo]
Anwendung {f}; Verwendung {f}; Einsatzfall {m} | weitere Anwendung | gewerbliche Anwendungapplication | additional application | industrial application [Add to Longdo]
Aufpreis {m}; Zuschlag {m}; Mehrpreis {m} | Aufpreise {pl}; Zuschläge {pl} | gegen Aufpreissurcharge | surcharges | for an additional charge [Add to Longdo]
Beigaben {pl}additions to the description [Add to Longdo]
Beiladung {f}additional cargo [Add to Longdo]
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs [Add to Longdo]
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital [Add to Longdo]
Familienzuwachs {m}addition to the family [Add to Longdo]
Frachtzuschlag {m}additional carriage [Add to Longdo]
Frachtzuschlag {m}additional freight [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f} | Gehaltszulagen {pl}additional pay | additional pays [Add to Longdo]
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Aushilfe {f} | zusätzliche Hilfe {f} | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Hilfsbereich {m}additional area [Add to Longdo]
Hinzufügung {f}; Zusatz {m}; Beifügung {f}addition [Add to Longdo]
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity [Add to Longdo]
Kapitalrücklage {f} [econ.]capital reserve; additional paid-in capital [Add to Longdo]
Lagerzugang {m}; Lagerzugänge {pl}addition to stocks [Add to Longdo]
Mehraufwand {m}extra time; additional cost [Add to Longdo]
Mehrausgabe {f}additional expenditure [Add to Longdo]
Mehreinnahme {f}additional receipts [Add to Longdo]
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge [Add to Longdo]
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured [Add to Longdo]
Nachbelastung {f}; Nachgebühr {f}; Mehrpreis {m}additional charge [Add to Longdo]
Nachbelastungsauftrag {m}; Nachgebührauftrag {m}additional charge order [Add to Longdo]
Nachforderung {f}additional demand; additional charge [Add to Longdo]
Nachfrist {f}additional respite [Add to Longdo]
Nachlieferung {f}additional delivery [Add to Longdo]
Nachschusszahlung {f}additional cover [Add to Longdo]
Nachselektion {f}additional selection [Add to Longdo]
Nachspielzeit {f} [sport]additional time [Add to Longdo]
Nachtrag {m}addition [Add to Longdo]
Nachtragsbilanz {f}additional balance [Add to Longdo]
Nachtragspolice {f}additional policy [Add to Longdo]
Nachwuchs {m} (Familie)offspring; addition to the family [Add to Longdo]
Nachzahlung {f}; Zuzahlung {f}additional payment; supplementary compensation [Add to Longdo]
Nebenanspruch {m}additional claim [Add to Longdo]
Nebenbeschäftigung {f}additional occupation [Add to Longdo]
Nebenbestand {m}additional stock [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}additional expenses [Add to Longdo]
Prämienzuschlag {m}additional premium [Add to Longdo]
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance [Add to Longdo]
Sonderzeichen {n}; Zusatzzeichen {n}additional character [Add to Longdo]
Speichererweiterung {f}additional memory [Add to Longdo]
Steueraufschlag {m}; Zusatzsteuer {f}additional tax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
それに加えて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]
それも[, soremo] (conj) and in addition to that [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]
に加え[にくわえ, nikuwae] (exp) in addition [Add to Longdo]
に加えて[にくわえて, nikuwaete] (exp) (See に加え) in addition; (P) [Add to Longdo]
アディショナル[, adeishonaru] (adj-f) additional [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
エンリッチド・エア;エンリッチドエア[, enricchido . ea ; enricchidoea] (n) enriched air; air with additional oxygen added [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
ハレーション[, hare-shon] (n) halation (i.e. in photography, a halo-effect when additional light leaks out around the subject) [Add to Longdo]
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
延いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 加奈陀) Canada; (P) [Add to Longdo]
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
加え算[くわえざん, kuwaezan] (n) addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] (n,adj-na) (1) addition and subtraction; (2) allowance for; (3) degree; extent; measure; (4) condition; state of health; (5) seasoning; flavor; flavour; moderation; adjustment; (6) influence (of the weather); (7) chance; (P) [Add to Longdo]
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
加号[かごう, kagou] (n) plus sign; sign of addition [Add to Longdo]
加算[かさん, kasan] (adj-na,n,vs) addition; adding; (P) [Add to Longdo]
加算税[かさんぜい, kasanzei] (n) additional tax [Add to Longdo]
加増[かぞう, kazou] (n,vs) increase; addition [Add to Longdo]
加点[かてん, katen] (n,vs) addition of points; scoring; (P) [Add to Longdo]
加配[かはい, kahai] (n,vs) additional ration [Add to Longdo]
加法[かほう, kahou] (n) addition [Add to Longdo]
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
外に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P) [Add to Longdo]
割増運賃[わりましうんちん, warimashiunchin] (n) additional freight [Add to Longdo]
寄せ算[よせざん, yosezan] (n,vs) addition; adding up [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]
桁上げなし加算;けた上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] (n) {comp} addition without carry [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼す[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with [Add to Longdo]
兼官[けんかん, kenkan] (n,vs) additional post [Add to Longdo]
兼勤[けんきん, kenkin] (n,vs) additional post [Add to Longdo]
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex [Add to Longdo]
言い足す;言いたす;言足す[いいたす, iitasu] (v5s,vt) to say something additional; to add (to what was said before) [Add to Longdo]
言い添える;言添える[いいそえる, iisoeru] (v1,vt) to add (to what was said before); to say in addition [Add to Longdo]
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that [Add to Longdo]
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time [Add to Longdo]
合掛けカレー[あいがけカレー, aigake kare-] (n) (uk) Japanese curry with an additional topping (e.g. shredded beef, hayashi-rice sauce, etc.) [Add to Longdo]
差し湯[さしゆ, sashiyu] (n) (addition of) hot water [Add to Longdo]
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] (n) {comp} arithmetic addition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above [Add to Longdo]
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; apart from that [Add to Longdo]
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above [Add to Longdo]
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that [Add to Longdo]
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned) [Add to Longdo]
加官[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman [Add to Longdo]
加封官阶[jiā fēng guān jiē, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝ, / ] to confer additional titles on a nobleman [Add to Longdo]
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ, ] addition [Add to Longdo]
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, / ] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division [Add to Longdo]
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore [Add to Longdo]
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external [Add to Longdo]
外加[wài jiā, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ, ] in addition; extra [Add to Longdo]
慢说[màn shuō, ㄇㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] not to mention ... (i.e. in addition to sth) [Add to Longdo]
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; moreover; furthermore [Add to Longdo]
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] moreover; besides; in addition [Add to Longdo]
漫说[màn shuō, ㄇㄢˋ ㄕㄨㄛ, / ] not to mention ... (i.e. in addition to sth) [Add to Longdo]
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, / ] addition; appendix; addendum [Add to Longdo]
而且[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ, ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore [Add to Longdo]
补充[bǔ chōng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ, / ] to replenish; to supplement; to complement; additional; supplementary [Add to Longdo]
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] additional ticket desk; stand-by counter [Add to Longdo]
补足音程[bǔ zú yīn chéng, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] complementary interval; addition musical interval adding to an octave [Add to Longdo]
[gēn, ㄍㄣ, ] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [Add to Longdo]
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title [Add to Longdo]
追肥[zhuī féi, ㄓㄨㄟ ㄈㄟˊ, ] top soil dressing; additional fertilizer [Add to Longdo]
追补[zhuī bǔ, ㄓㄨㄟ ㄅㄨˇ, / ] a supplement; additional budget [Add to Longdo]
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, / ] advanced studies; additional studies [Add to Longdo]
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot) [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet [Add to Longdo]
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] additional; annex [Add to Longdo]
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach [Add to Longdo]
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, ] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for) [Add to Longdo]
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, ] apart from this; in addition to this [Add to Longdo]
额外[é wài, ㄜˊ ㄨㄞˋ, / ] extra; added; additional [Add to Longdo]
余角[yú jiǎo, ㄩˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] complementary angle (additional angle adding to 90 degrees) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加算[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory [Add to Longdo]
直列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]
破壊加算[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
付加[ふか, fuka] addition (vs) [Add to Longdo]
付加サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
付加文字[ふかもじ, fukamoji] additional character [Add to Longdo]
並列加算[へいれつかさん, heiretsukasan] parallel addition [Add to Longdo]
補記[ほき, hoki] additional entry [Add to Longdo]
足し算[たしざん, tashizan] addition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addition \Ad*di"tion\, n. [F. addition, L. additio, fr. addere
   to add.]
   1. The act of adding two or more things together; -- opposed
    to {subtraction} or {diminution}. "This endless addition
    or addibility of numbers." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything added; increase; augmentation; as, a piazza is an
    addition to a building.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) That part of arithmetic which treats of adding
    numbers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A dot at the right side of a note as an indication
    that its sound is to be lengthened one half. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A title annexed to a man's name, to identify him
    more precisely; as, John Doe, Esq.; Richard Roe, Gent.;
    Robert Dale, Mason; Thomas Way, of New York; a mark of
    distinction; a title.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) Something added to a coat of arms, as a mark of
    honor; -- opposed to {abatement}.
    [1913 Webster]
 
   {Vector addition} (Geom.), that kind of addition of two
    lines, or vectors, AB and BC, by which their sum is
    regarded as the line, or vector, AC.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Increase; accession; augmentation; appendage; adjunct.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 addition [adisjõ]
   addition
   addition; adjunct
   account; bill; calculation
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 addition
   addition
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Addition [adiːtsiːoːn] (n) , s.(f )
   addition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top