ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนประกอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนประกอบ-, *ส่วนประกอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนประกอบ(n) composition, See also: component

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนประกอบน. สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่งใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, องค์ประกอบ ก็เรียก.
ทองขาวส่วนประกอบส่วนหนึ่งของจานจ่ายไฟในเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าแรงตํ่า และทำให้กระแสไฟฟ้าแรงตํ่าขาดวงจรเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่คอยล์ (coil) เป็นผลให้มีประกายไฟฟ้าขึ้นที่ปลายเขี้ยวของหัวเทียนในจังหวะที่ถูกต้อง.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
สูตร ๑ส่วนประกอบที่กำหนดขึ้นในการปรุงยา อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น.
หย่องส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น ซอสามสาย ซอด้วง ขิม ไวโอลิน ใช้รองรับสายพาดผ่าน เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากสายลงสู่กล่องเครื่องดนตรีให้เสียงกังวานขึ้น, ส่วนประกอบของจะเข้ ใช้หนุนสายเพื่อมิให้แตะนมจะเข้ เรียกว่า ซุ้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
componentส่วนประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentส่วนประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
elementส่วนประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
x componentส่วนประกอบ x [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
appurtenantส่วนประกอบ, ประกอบ, ต่อเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
component of a vectorส่วนประกอบของเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
food ingredientส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ, Example: สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Dress accessoriesส่วนประกอบเครื่องแต่งกาย [TU Subject Heading]
Waste Composition (Waste Constituents)ส่วนประกอบของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Affective Componentsส่วนประกอบทางอารมณ์, องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก [การแพทย์]
Alveolar Structureส่วนประกอบของถุงลม [การแพทย์]
Base Compositionส่วนประกอบที่เป็นเบส [การแพทย์]
Biological Matrixส่วนประกอบพื้นฐาน [การแพทย์]
Cell Materialส่วนประกอบของเซลล์ [การแพทย์]
Chemical Compositionส่วนประกอบทางเคมี, องค์ประกอบทางเคมี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The sample that you gave us, it was part Expectane and part female hormones.ที่คุณให้มา มันมีส่วนประกอบของเอ็กซ์เพกเทนกับฮอร์โมนเพศหญิง Junior (1994)
There are countless ingredients that make up the human body and mind like all the components that make up me as an individual with my own personality.พวกเขามีส่วนประกอบเหลือเฟือ ที่จะใช้สร้างร่างกายและจิตใจแบบมนุษย์ เหมือนอย่างที่สร้างฉันขึ้นมา พร้อมๆกับข้อมูลส่วนตัวและความทรงจำของฉัน Ghost in the Shell (1995)
The computer has a sense of its own silicon nature and it prints out its ingredients.ในตัวตนเอง คอมพิวเตอร์มีสัญชาตญาณ ของความเป็นซิลิคอน จึงพิมพ์ส่วนประกอบของตัวเองออกมา Pi (1998)
I actually think there's an element of psychosis involved here.มันเป็นส่วนประกอบ ของความวิปลาสอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
We are also raising them as components for undetectable and hypoallergenic weapons.เราทำการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถสืบได้ ว่าเป็นที่ผลิตอาวุธกายภาพ eXistenZ (1999)
Sipi is part of the body.Sipi เป็นส่วนประกอบในร่างกาย Ken Park (2002)
Really? It's apart of the body! What part of the body is it then?แน่ใจหรอว่าเป็นส่วนประกอบร่างกาย แล้วมันส่วนไหนกันหรอ Ken Park (2002)
- Did you know almonds, rice and milk are part of a complete breakfast?- เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับอัลมอนด์ ข้าว และนม บ้าง - มันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารเช้านะ? - มูชู Mulan 2: The Final War (2004)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
This was not part of it.สิ่งนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของมัน The Forgotten (2004)
Part of what?ส่วนประกอบของอะไร The Forgotten (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนประกอบ[suanprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part  FR: composant [ m ] ; élément [ m ] ; constituant [ m ] ; ingrédient [ m ] ; facteur [ m ] ; accessoire [ m ] ; partie [ f ] ; composante [ f ]
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์[suanprakøp khøng] (n, exp) EN: computer components  FR: composants d'ordinateur [ mpl ]

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง
Viennoiserie(n) ขนมอบ ประเภทที่ใช้แป้งที่มียีสต์คล้ายกับขนมปัง แต่มีการใส่ส่วนประกอบเพิ่มเติมเช่น ไข่ เนย นม ครีม น้ำตาล เข้าไป ทำให้ได้ออกมาเป็นขนมที่ rich และมีรสหวาน โดยมากมักจะใช้แป้งที่ทำออกมาเป็นลักษณะเป็นชั้นๆ (laminated dough) ตัวอย่างขนมอบประเภทนี้ เช่น ครัวซอง (croissants), บริยอช (brioche), ขนมปังไส้ช็อกโกแลต (pain au chocolat) คำนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลตรงตัวคือ "things of Vienna" ของแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory(n) ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant
assembly(n) ชิ้นส่วน, See also: ส่วนประกอบ
basis(n) ส่วนประกอบหลัก
body(n) ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ, Syn. substance, bulk
body(n) ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ
choice(n) ส่วนที่ดีที่สุด, See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
component(n) ส่วนประกอบ, Syn. element, ingredient
constituent(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient
element(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
fixings(n) ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory(แอคเซส' โซรี) n., adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ, พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
adjunct(แอด' จังคฺ) n., adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone , hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปียก

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
adjunct(n) ส่วนประกอบ, สิ่งเพิ่มเติม, บทเพิ่ม
appurtenance(n) ส่วนประกอบ, การต่อเนื่อง
component(adj) ที่เป็นส่วนประกอบ, ที่เป็นส่วนเสริม
component(n) ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม
constituent(adj) สำคัญ, เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
element(n) ส่วนประกอบ, ธาตุ, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, พื้นฐาน, ปฐม, ขั้วไฟฟ้า
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน
factor(n) ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ส่วนย่อย, เหตุ, กรณี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, Syn. Bauelement

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top