ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annex

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annex-, *annex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex(vt) เพิ่มเข้าไป, Syn. append, attach, affix, join
annex(n) ภาคผนวก
annex(vt) ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
annex to(phrv) เข้ายึดครอง, See also: ยึด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition, Ant. deduct, split
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union, Ant. removal

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก, สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม, ผนวก, แนบท้าย, ยึด
annexation(n) การเพิ่ม, การผนวก, สิ่งที่แนบท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Back annex building should've been cleared. -Copy, it'll be cleared.ตึกหลังเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ได้ยินแล้วจะรีบเคลี Vantage Point (2008)
Winner gets to annex Poland.ผู้ชนะจะได้ครอบครองโปแลนด์ Accounting for Lawyers (2010)
There's an entire annex that isn't on the official map.มีแร่อีกส่วนเพิ่มจาก แผนผังฉบับทางการ As You Were (2011)
The air-conditioning repair school annex seems to think.ฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยดูเหมือนจะคิด Biology 101 (2011)
I am not supposed to tell you to go down to the annex and investigate for yourself.คุณไม่ควรเข้าไปพัวพันกับการสอบสวน Sad Professor (2011)
And the air-conditioning repair annex won't admit to any knowledge of what's going on.โรงเรียนซ่อมแอร์ไม่ขอมีส่วน ที่จะรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น The First Chang Dynasty (2012)
And the rest... Can use the annex cafeterias, right?และคนอื่น ๆ จะต้องไปใช้ร้านค้าในภาค โอเค? Episode #1.2 (2012)
Meet me at the annex south of the lobby.มาพบผมที่ส่วนต่อทางใต้ของล็อบบี้ Booked Solid (2013)
Delephonium-6, the drug you used to Annex people, where is it?Delephonium-6 ยาที่คุณใช้ ในมนุษย์แอนแนกซ์ มันอยู่ไหน Son of Man (2014)
The Annex Project was shut down years ago.โปรเจ็กซ์ แอนเน็กซ์ ถูกปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้ว Son of Man (2014)
He helped me escape sent in his Annex agents.เค้าช่วยฉันหนีจากพวกนั้น Son of Man (2014)
I can't watch you wandering around the annex in your crazy dressesคุณรู้ไหม เสื้อผ้า ประหลาดๆกับบางอย่างที่ไม่เคยทำ Me Before You (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annexThe annex is on the north of the original building.
annexThe small country was annexed to its larger neighbor.
annexThe United States annexed Texas in 1845.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่วงท้าย(v) attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai Definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
ผนวก(v) append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai Definition: รวมเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
ภาคผนวก[phāk phanūak] (n, exp) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex  FR: appendice [ m ] ; addenda [ m inv. ] ; annexe [ f ]
ผนวก[phanūak] (v) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add  FR: ajouter ; annexer
ผนวก[phanūak] (adj) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended  FR: supplémentaire ; annexe
รวมเข้าด้วยกัน[rūam khao dūaykan] (v, exp) EN: merge ; amalgamate ; combine  FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
annex
annex
annexed
annexed
annexes
annexing
annexation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annex
annex
annexe
annexed
annexes
annexes
annexing
annexation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annexion { f }annexation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n, vs, adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) #2,727 [Add to Longdo]
併合[へいごう, heigou] (n, vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) #4,478 [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n, vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration #5,875 [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n, vs, adj-no) addition; annexation; appendage; (P) #6,640 [Add to Longdo]
付録(P);附録[ふろく, furoku] (n) appendix; supplement; annex; (P) #7,032 [Add to Longdo]
添付(P);添附[てんぷ, tenpu] (n, vs, adj-no) attachment (e.g. email); appendix (e.g. of a report, document, etc); annex; appendage; annexure; (P) #7,822 [Add to Longdo]
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]
添加[てんか, tenka] (n, vs) addition; annexing; (P) #12,109 [Add to Longdo]
別表[べっぴょう, beppyou] (n) annexed (statistical) table; (P) #12,147 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, v. t. [imp. & p. p. {Annexed}; p. pr. & vb. n.
   {Annexing}.] [F. annexer, fr. L. annexus, p. p. of annectere
   to tie or bind to; ad + nectere to tie, to fasten together,
   akin to Skr. nah to bind.]
   1. To join or attach; usually to subjoin; to affix; to
    append; -- followed by to. "He annexed a codicil to a
    will." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or add, as a smaller thing to a greater.
    [1913 Webster]
 
       He annexed a province to his kingdom. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach or connect, as a consequence, condition, etc.;
    as, to annex a penalty to a prohibition, or punishment to
    guilt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To add; append; affix; unite; coalesce. See {Add}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, v. i.
   To join; to be united. --Tooke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, n. [F. annexe, L. annexus, neut. annexum, p. p.
   of annectere.]
   Something annexed or appended; as, an additional stipulation
   to a writing, a subsidiary building to a main building; a
   wing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annex
   n 1: an addition that extends a main building [syn: {annex},
      {annexe}, {extension}, {wing}]
   v 1: take (territory) as if by conquest; "Hitler annexed
      Lithuania"
   2: attach to

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top