Search result for

annex

(65 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annex-, *annex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annex[VT] เพิ่มเข้าไป, Syn. append, attach, affix, join
annex[N] ภาคผนวก
annex[VT] ยึดครองบริเวณ, See also: ครอบครองอาณาเขต
annex to[PHRV] เข้ายึดครอง, See also: ยึด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)

English-Thai: Nontri Dictionary
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annex(vt) เพิ่ม,ผนวก,แนบท้าย,ยึด
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
annexation๑. การผนวก๒. การผนวกดินแดน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Back annex building should've been cleared. -Copy, it'll be cleared.ตึกหลังเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ย ได้ยินแล้วจะรีบเคลี Vantage Point (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ผมจะตามจากข้อมูลที่มี กลับไปในตึกเล็ก ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
Just outside the back annex.ข้างนอกส่วนหลังของตึกเล็ก Vantage Point (2008)
We need immediate assistance. Just outside the back annex.เราต้องการกำลังเสริมด่วน ที่ด้านนอกหลังตึก Vantage Point (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ชั้นกำลังไล่ตามจากตึกหลัง ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
That's groundbreaking. You should teach a course at The Learning Annex.ไอเดียบรรเจิด เธอน่าจะเปิดคอร์สสอนเลยนะ Easy A (2010)
As soon as you hurry up and lose at Regionals, this choir room will become my official trophy annex.ห้องนี้จะกลายเป็น ห้องเก็บรางวัลของฉัน Funk (2010)
Winner gets to annex Poland.ผู้ชนะจะได้ครอบครองโปแลนด์ Accounting for Lawyers (2010)
When the territory was annexed,เมื่อดินแดนถูกยึดครอง If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
I have to get all the way over to the annex.ฉันต้องเดินไปตึกเสริม Someone to Watch Over Me (2011)
There's an entire annex that isn't on the official map.มีแร่อีกส่วนเพิ่มจาก แผนผังฉบับทางการ As You Were (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annexThe annex is on the north of the original building.
annexThe small country was annexed to its larger neighbor.
annexThe United States annexed Texas in 1845.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่วงท้าย[V] attach, See also: annex, append, Syn. ห้อยท้าย, Example: เขาไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆ แต่เขาต้องมีสมญานามพ่วงท้ายมาด้วยทุกครั้ง, Thai definition: ติดไปด้วย, โยงต่อท้าย, ห้อยติดท้าย
ผนวก[V] append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai definition: รวมเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended   FR: supplémentaire ; annexe
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNEX    AE1 N EH2 K S
ANNEX    AH0 N EH1 K S
ANNEXED    AE1 N EH0 K S T
ANNEXED    AH0 N EH1 K S T
ANNEXES    AE1 N EH2 K S AH0 Z
ANNEXING    AH0 N EH1 K S IH0 NG
ANNEXATION    AE2 N EH0 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annex    (n) (a1 n e k s)
annex    (v) (@1 n e1 k s)
annexe    (n) (a1 n e k s)
annexed    (v) (@1 n e1 k s t)
annexes    (n) (a1 n e k s i z)
annexes    (v) (@1 n e1 k s i z)
annexing    (v) (@1 n e1 k s i ng)
annexation    (n) (a2 n e k s ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annexion {f}annexation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネックス[, anekkusu] (n) annex; annexe [Add to Longdo]
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to [Add to Longdo]
韓国併合[かんこくへいごう, kankokuheigou] (n) annexation of Korea (by Japan; 1910-1945) [Add to Longdo]
韓国併合条約[かんこくへいごうじょうやく, kankokuheigoujouyaku] (n) (See 日韓併合条約) Japan-Korea Annexation Treaty (1910) [Add to Longdo]
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
新館[しんかん, shinkan] (n) annexe; annex [Add to Longdo]
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse) [Add to Longdo]
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, v. t. [imp. & p. p. {Annexed}; p. pr. & vb. n.
   {Annexing}.] [F. annexer, fr. L. annexus, p. p. of annectere
   to tie or bind to; ad + nectere to tie, to fasten together,
   akin to Skr. nah to bind.]
   1. To join or attach; usually to subjoin; to affix; to
    append; -- followed by to. "He annexed a codicil to a
    will." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or add, as a smaller thing to a greater.
    [1913 Webster]
 
       He annexed a province to his kingdom. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach or connect, as a consequence, condition, etc.;
    as, to annex a penalty to a prohibition, or punishment to
    guilt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To add; append; affix; unite; coalesce. See {Add}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, v. i.
   To join; to be united. --Tooke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annex \An*nex"\, n. [F. annexe, L. annexus, neut. annexum, p. p.
   of annectere.]
   Something annexed or appended; as, an additional stipulation
   to a writing, a subsidiary building to a main building; a
   wing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annex
   n 1: an addition that extends a main building [syn: {annex},
      {annexe}, {extension}, {wing}]
   v 1: take (territory) as if by conquest; "Hitler annexed
      Lithuania"
   2: attach to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top