Search result for

ที่มากขึ้น

(14 entries)
(0.3704 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่มากขึ้น-, *ที่มากขึ้น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe even absolution.และลูกกำลังมองหาความมั่นใจที่มากขึ้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
The battles do appear to be coming with growing frequency.สงครามดูเหมือนจะมาพร้อมกับ ความถี่ที่มากขึ้น Legacy of Terror (2009)
No more tedious work, leaving more time for leisure activities and enjoying the sweet life.งานที่น่าเบื่อหน่ายจะหมดไป ออกไปข้างนอกได้มากขึ้น .. กิจกรรมสังสรรค์ที่มากขึ้น Iron Man 2 (2010)
That's more like it.ที่มากขึ้นเช่นมัน Inception (2010)
Sophia and the detainees in return for the antidote will be perceived as weakness and will only encourage the enemy to make bigger demands in the future.และผู้คุมขังอื่นๆ เพื่อแลกกับยาต้านนั้น จะถูกเข้าว่าเป็นความอ่อนแอ และยังส่งเสริม ให้ศัตรูสร้างความต้องการ ที่มากขึ้นในอนาคต Casualties of War (2010)
I'm just ready for something more, you know?แต่ ฉันพึ่งพร้อม สำหรับบางสิ่งที่มากขึ้นนะ เธอรู้ไหม? The Sniffles (2010)
Have you learned nothing with age?แกไม่ได้เรียนรู้อะไรจากอายุที่มากขึ้นเลยหรือ Episode #1.9 (2010)
So, in the spirit of moving forward and avoiding more trouble, why don't you just tell me where you put your research and who else knows about it.ดังนั้น ในจิตวิญญาณของการก้าวไปข้างหน้า และหลีกเลี่ยงปัญหาที่มากขึ้น ทำไมคุณไม่แค่บอกฉัน ว่าคุณเอางานวิจัย วางไว้ที่ไหน และใครอีกที่รู้เรื่องนี้ Super 8 (2011)
Haruhi, are you a girl?เพื่อความต้องการพิเศษ และความพอใจที่มากขึ้น ที่แขกๆต้องการ [ ปี 3 โมริโนะสึกะ ทาคาชิ (รุ่นพี่โมริ) ] Ouran High School Host Club (2011)
It was more of an ambush.มันคือการจู่โจมที่มากขึ้น The Fugitives (2012)
Our spies report growing discontent among the northern lords.สายของเราบอกเรื่องความพอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาลอร์ดชาวเหนือทั้งหลาย The Ghost of Harrenhal (2012)
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน The Ghost of Harrenhal (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
additional[ADJ] ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, Syn. added, supplementary, further

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top