ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

further

F ER1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -further-, *further*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
further(adj) ซึ่งเพิ่มเข้ามา, See also: ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม, Syn. additional, more
further(adv) มากขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น
further(vt) สนับสนุน, See also: ส่งเสริม
furthermore(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้, Syn. besides, in addition, moreover
furthermost(adj) ไกลที่สุด, Syn. farthest, furthest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป, ไกลออกไป, นานออกไป, นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า, ขยายออกไปอีก, เพิ่มเติม, มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า, ส่งเสริม, ผลักดัน, ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน, Syn. advancement, drive
furthermoreadj. นอกจากนี้, มากกว่านี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
furthermostadj. ไกลที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
further(adj) มากขึ้น, ไกลกว่า, ขยายออกไปอีก
further(adv) ห่างออกไป, ไกล, ไกลห่าง, ต่อไป, นอกจากนี้
further(vt) ส่งเสริม, ทำให้คืบหน้า, ต่อไป, ทำให้ก้าวหน้า, ผลักดัน
furtherance(n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า, การส่งเสริม, การผลักดัน
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น, ใช่แต่เท่านั้น, นอกจากนี้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
furthermoreนอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายบริษัท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stand by for further commentary. Go ahead, Tomainia.โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
- Not any further than that.- ไม่ใด ๆ เพิ่มเติมไปกว่านั้น The Ugly American (1963)
A little further down, to the right.ลงไปอีกนิด ยังงั้นแหละ Blazing Saddles (1974)
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก Jaws (1975)
Further out!-ไปไกลอีก! Jaws (1975)
Go further out!- ออกไปอีก! Jaws (1975)
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม First Blood (1982)
We can have no further contact.เราสามารถมีไม่มีการติดต่อ เพิ่มเติม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Some people might say that an old man... shouldn't expect any further blessing.บางคนอาจจะบอกว่าคนเก่า ... ไม่ควรคาดหวังให้ศีลให้พรใด ๆ ต่อไป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furtherAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
furtherA further reduction would make us go into the red.
furtherApply to the office for further details.
furtherAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
furtherDo you have any further question?
furtherDo you have any further questions?
furtherDo you have any further questions to ask?
furtherDo you have anything further to say?
furtherEconomic conditions point to further inflation.
furtherEducation should be carried further than it is now.
furtherEven while I was dithering it's like I was being backed further and further into a corner.
furtherFor further details.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียนต่อ(v) further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai Definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
ยิ่งกว่านั้น(conj) moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
อนึ่ง(conj) in addition to, See also: furthermore, moreover, besides, for another thing, Example: อนึ่ง ความรักใคร่ยังช่วยให้คนเราได้รับความสุขความพอใจอีกด้วย, Thai Definition: อีกอย่างหนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
ต่อไป(adv) continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายกัน[hāikan] (v) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations  FR: être quitte
คาดโทษ[khāt thōt] (v, exp) EN: warn of punishment for further wrongdoing
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
ล้างมือ[lāng meū] (v, exp) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility  FR: se laver les mains (de qqch.) ; se dégager de toute responsabilité
เลย[loēi] (adv) EN: further on ; beyond ; past  FR: outre ; au-delà
หมดโอกาส[mot ōkāt] (v, exp) EN: lose an opportunity ; lose a chance ; miss a chance ; no further opportunity (to)  FR: manquer l'occasion
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
เพิ่มเติม[phoēmtoēm] (adv) EN: further
เรียนต่อ[rīentø] (v) EN: further study ; continue to study  FR: prolonger ses études
ต่อไป[tøpai] (adv) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth  FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FURTHER F ER1 DH ER0
FURTHERS F ER1 DH ER0 Z
FURTHERED F ER1 DH ER0 D
FURTHERING F ER1 DH ER0 IH0 NG
FURTHERANCE F ER1 TH ER0 AH0 N S
FURTHERMORE F ER1 DH ER0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
further (v) fˈɜːʳðər (f @@1 dh @ r)
furthers (v) fˈɜːʳðəz (f @@1 dh @ z)
furthered (v) fˈɜːʳðəd (f @@1 dh @ d)
furthering (v) fˈɜːʳðərɪŋ (f @@1 dh @ r i ng)
furtherance (n) fˈɜːʳðərəns (f @@1 dh @ r @ n s)
furthermore (a) fˌɜːʳðəmˈɔːr (f @@2 dh @ m oo1 r)
furthermost (j) fˈɜːʳðəmoust (f @@1 dh @ m ou s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover, #953 [Add to Longdo]
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Literaturhinweise { pl }further reading [Add to Longdo]
Weiterbehandlung { f }further processing [Add to Longdo]
Weiterentwicklung { f }further development; further stage [Add to Longdo]
Weiterverwendung { f }further use; subsequent use [Add to Longdo]
berufliche Weiterbildung { f }further training; extended vocational training [Add to Longdo]
sonstige Kenntnissefurther skills [Add to Longdo]
weiterreichendfurther reaching [Add to Longdo]
Weitere Vorkommnisse müssen vermieden werden.Further occurrences must be avoided. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]
さえに[saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as [Add to Longdo]
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also [Add to Longdo]
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
もう[mou] (adv, int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int, adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もっと[motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Further \Fur"ther\, adv. [A comparative of forth; OE. further,
   forther, AS. fur?or, far?ur; akin to G. f["u]rder. See
   {Forth}, adv.]
   To a greater distance; in addition; moreover. See {Farther}.
   [1913 Webster]
 
      Carries us, I know not how much further, into familiar
      company.                 --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      They sdvanced us far as Eleusis and Thria; but no
      further.                 --Jowett
                          (Thucyd. ).
   [1913 Webster]
 
   {Further off}, not so near; apart by a greater distance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Further \Fur"ther\, a. compar. [Positive wanting; superl.
   {Furthest}.]
   1. More remote; at a greater distance; more in advance;
    farther; as, the further end of the field. See {Farther}.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond; additional; as, a further reason for this opinion;
    nothing further to suggest.
    [1913 Webster]
 
   Note: The forms further and farther are in general not
      differentiated by writers, but further is preferred by
      many when application to quantity or degree is implied.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Further \Fur"ther"\, v. t. [imp. & p. p. {Furthered}; p. pr. &
   vb. n. {Furthering}.] [OE. furthren, forthren, AS.
   fyr[eth]ran, fyr[eth]rian. See {Further}, adv.]
   To help forward; to promote; to advance; to forward; to help
   or assist.
   [1913 Webster]
 
      This binds thee, then, to further my design. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I should nothing further the weal public. --Robynsom
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 further
   adv 1: to or at a greater extent or degree or a more advanced
       stage (`further' is used more often than `farther' in
       this abstract sense); "further complicated by uncertainty
       about the future"; "let's not discuss it further";
       "nothing could be further from the truth"; "they are
       further along in their research than we expected"; "the
       application of the law was extended farther"; "he is
       going no farther in his studies" [syn: {further},
       {farther}]
   2: in addition or furthermore; "if we further suppose"; "stated
     further that he would not cooperate with them"; "they are
     definitely coming; further, they should be here already"
   3: to or at a greater distance in time or space (`farther' is
     used more frequently than `further' in this physical sense);
     "farther north"; "moved farther away"; "farther down the
     corridor"; "the practice may go back still farther to the
     Druids"; "went only three miles further"; "further in the
     future" [syn: {farther}, {further}]
   adj 1: more distant in especially degree; "nothing could be
       further from the truth"; "further from our expectations";
       "farther from the truth"; "farther from our expectations"
       [syn: {further}, {farther}]
   v 1: promote the growth of; "Foster our children's well-being
      and education" [syn: {foster}, {further}]
   2: contribute to the progress or growth of; "I am promoting the
     use of computers in the classroom" [syn: {promote},
     {advance}, {boost}, {further}, {encourage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top