ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

とは別に

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -とは別に-, *とは別に*
Japanese-English: EDICT Dictionary
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I like him apart from the fact that he talks too much.おしゃべりだということは別にして、私は彼が好きだ。
Apart from schoolwork, I write poetry.私は学校での勉強とは別に、詩を書いている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crystal meth. Some on the suspect and 40 grams in his apartment.[JA] メセドリンの結晶が 容疑者が所持していたものとは別に Ruby Slippers (2012)
You know we weren't the closest of friends.[JA] あなたとは別に とびっきりの友人では無いわ 8 Women (2002)
Besides, I wanted her close to me.[JA] 疑惑も無しに、自分の夫に近づくことをー それとは別に、彼女に近づきたかったんだ Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
It's your death squad coming to rape you to pieces, you fucking white trash![JA] 殺し屋隊が来た お前とは別に 戯言だぜ! The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
In the meantime, I'm digging more, and I'm gonna bring him back in for questioning.[JA] それとは別に調べてる 再度尋問するつもりだ The Perfect Guy (2015)
In the meantime I've sent his picture to Samantha Gilmore's friends and family, but, so far, no one recognizes him.[JA] それとは別に少年の写真を サマンサ・ギルモアの友達と家族に送りました しかし これまで誰も彼を認めていません Inner Child (2009)
But wedding or not, I mean... A bit leaner, a bit lighter.[JA] それとは別に 少し痩せなきゃ The Way (2010)
In the meantime, I need 2 hours alone. Why?[JA] それとは別に 私には 2時間の単独行動が必要です Ability (2009)
Not whether she does or does not have the capacity to like you.[JA] A. I. であるかないかとは別に 君を好きにはなれる、と Ex Machina (2014)
And then, quite separately we place an order to a Chinese company for these.[JA] はい それとは別に 中国の会社に... この部分を Batman Begins (2005)
Uh, apart from my being awesome?[JA] 私がすごい事とは別に The Replacements (2013)
Looks like he's got more holes in him than rebar.[JA] 鉄筋とは別に 出血ヶ所があります The Last Fight (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top