ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hitch

HH IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hitch-, *hitch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hitch(vt) เทียม (ม้า), See also: เทียมเกวียน
hitch(vt) ผูก (ไว้ชั่วคราว), Syn. bind, chain, fasten, Ant. free, loose, unbind
hitch(n) อุปสรรค
hitch to(phrv) ผูกเชือกไว้, See also: เกี่ยวเชือกไว้, เกี่ยวขอไว้
hitch up(phrv) ดึงขึ้น, See also: เกี่ยวขึ้นมา
hitchhike(vi) ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี, See also: โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
hitchhike(vt) ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี, See also: โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
hitch a lift(idm) ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
hitching post(n) เสาผูกม้า ลาหรือสัตว์อื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก, ผูกปม, เกี่ยวกับ, ผูกกับ, สมรส, เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก, การผูกปม, การสะดุด, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การเดินขาเป๋, การดึงขึ้น, Syn. snag, obstacle, fasten
hitchhike(ฮิทชฺ'ไฮคฺ) vi. อาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรีและลงเดินบ้างในระหว่างการทัศนาจร., See also: hitchhiker n.
hitching postเสาผูกม้าลาหรือสัตว์อื่น ๆ
chitchatvi., n. (การ) คุยไปเรื่อย, สนทนาเรื่องสัพเพเหระ, นินทา, คุยเล่น, See also: chitchatty adj.ดูchitchat
half hitchปมเชือกที่แก้หลุดได้ง่าย
unhitch(อันฮิทชฺ') adj. ปลด, ถอดออก, แก้ออก, ปลดเงื่อน, Syn. unfasten

English-Thai: Nontri Dictionary
hitch(n) เงื่อน, ปม, การผูก, ความขลุกขลัก, ความยาก, การสะดุด, อุปสรรค
hitch(vt) ลาก, ผูก, พ่วง, เทียม, เลื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hitch(n) ช่วงเวลาที่รับราชการทหาร
Hitchhiker(n) คนโบกรถขออาศัยโดยสารไปด้วย
hitchingการโบกรถขออาศัยโดยสารไปด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dooley, hitch that roller up.ดูลี, ผูกปมที่ลูกกลิ้งขึ้น How I Won the War (1967)
Right! Come on, hitch it on.มาสิ ผูกปมไว้ใน How I Won the War (1967)
My agency will go military the president's got his finger on the button and you want me to tell him we want to hitch a ride with those same Russians.หน่วยงานของฉันจะกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ ทหาร ฉันได้เป็นประธานาธิบดี ด้วยนิ้วของเขา ทรงตัวที่ปุ่ม 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Got a hitch in your giddy-up? - Yeah.ไม่ทำให้เวียนหัวเหรอน่ะ ช่าย Walk the Line (2005)
There's a little hitch in getting the PUGNAc, that's all.ตอนนี้ยังติดขัดเื่รื่องหายาพักแนค Allen (2005)
We're gonna hitch you up to Bessie, and you're gonna pull her nice.พวกเราจะผูกปมให้คุณถึงเบสซี่และ คุณจะดึงเธอมีความสุข Cars (2006)
I'd say I don't wanna hitch a ride on the bus.ฉันบอกไว้เลย ฉันไม่อยากติดอยู่กับการขับรถเมล์ The Astronaut Farmer (2006)
Then hitch down to Mexico-- hang out, party.ก่อนที่จะบึ่งไปแม็กซิโก เพื่อปาร์ตี้ได้ไหมครับ It Takes Two (2006)
Just drop me off, I'll hitch a ride, and I'll meet you there tomorrow.ฉันจะโบกรถไป พรุ่งนี้เจอกัน Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
You mind if I ask you how you got that hitch in your step, Dan?รังเกียจมั๊ย ถ้าจะถามว่านายไปโดน อะไรมาถึงใส่ขาเทียมนั่นน่ะ ... แดน ? 3:10 to Yuma (2007)
- We could hitch a lift. - Really?-เราน่าขออาศัยไปได้ Stardust (2007)
Now Hitch Up Your Skirt And Get In.ดึงกระโปรงขึ้น แล้วขึ้นมา Opening Doors (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hitchAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
hitchIn Comic Market 67 sold as photocopy books. They sold out without hitch so I got some bound.
hitchJanet and Bill are going to get hitched in June.
hitchProceeding from warmup exercises to leg kick practice without hitch, the lesson went completely smoothly.
hitchThe meeting was going off without a hitch until he threw a wet blanket on it by making silly remarks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงื่อน(n) knot, See also: hitch, gnarl, Syn. ปม, Example: ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน, Count Unit: เงื่อน, Thai Definition: เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย
การขัดข้อง(n) hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ขมวด(v) knot, See also: hitch, knit, twist, curl, knit, tie, coil, roll, Syn. บิด, ขอด, ม้วน, Example: หญิงสาวขมวดปลายผ้าเช็ดหน้าด้วยความขวยเขินเมื่อคนรักขอแต่งงาน, Thai Definition: บิดม้วนแล้วขอดให้เป็นปม
ขอด(v) knot, See also: hitch, knit, Syn. ขมวด, Example: เธอขอดผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้เพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่วัน, Thai Definition: ขมวดเป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุ[hēt] (n) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source  FR: raison [ f ] ; motif [ m ] ; cause [ f ] ; origine [ f ]
ขมวด[khamūat] (v) EN: knot ; hitch ; twist  FR: nouer ; resserrer
คล้อง[khløng] (v) EN: rope ; harness ; hitch up  FR: encorder ; harnacher
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
เนวิน ชิดชอบ[Nēwin Chitchøp] (n, prop) EN: Newin Chidchob ; Newin Chitchop ; Nevin Chitchop  FR: Nevin Chitchop
เงื่อน[ngeūoen] (n) EN: hitch ; condition  FR: noeud [ m ] ; petit problème [ m ] ; petite difficulté [ f ] ; pépin (fam.) [ m ] ; hic (fam.) [ m ] ; obstacle [ m ]
เป็นอันดี[pen-andī] (x) EN: very well ; duly ; without any hitch  FR: comme prévu ; sans surprise
พ่วง[phūang] (v) EN: hitch ; take in tow ; tow  FR: remorquer ; tracter
ปลด[plot] (v) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind
ปม[pom] (n) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason  FR: difficulté [ f ] ; noeud [ m ] ; coeur du problème [ m ] ; point capital [ m ] ; point crucial [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HITCH HH IH1 CH
HITCHES HH IH1 CH IH0 Z
HITCHED HH IH1 CH T
HITCHING HH IH1 CH IH0 NG
HITCHENS HH IH1 CH AH0 N Z
HITCHMAN HH IH1 CH M AH0 N
HITCHINS HH IH1 CH IH0 N Z
HITCHNER HH IH1 CH N ER0
HITCHCOCK HH IH1 CH K AA2 K
HITCHHIKE HH IH1 CH HH AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hitch (v) hˈɪtʃ (h i1 ch)
Hitchin (n) hˈɪtʃɪn (h i1 ch i n)
hitched (v) hˈɪtʃt (h i1 ch t)
hitches (v) hˈɪtʃɪz (h i1 ch i z)
hitching (v) hˈɪtʃɪŋ (h i1 ch i ng)
hitchhike (v) hˈɪtʃhaɪk (h i1 ch h ai k)
hitchhiked (v) hˈɪtʃhaɪkt (h i1 ch h ai k t)
hitchhiker (n) hˈɪtʃhaɪkər (h i1 ch h ai k @ r)
hitchhikes (v) hˈɪtʃhaɪks (h i1 ch h ai k s)
hitchhikers (n) hˈɪtʃhaɪkəz (h i1 ch h ai k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拴住[shuān zhù, ㄕㄨㄢ ㄓㄨˋ, ] hitch #46,311 [Add to Longdo]
便车旅行者[biàn chē lǚ xíng zhě, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄜ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 便 / 便] hitch-hiker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P) #18,161 [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
こちょこちょ;コチョコチョ[kochokocho ; kochokocho] (adv, adv-to, vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1, vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
ヒッチハイカー[hicchihaika-] (n) hitchhiker [Add to Longdo]
ヒッチハイク[hicchihaiku] (n) hitch-hike; (P) [Add to Longdo]
円滑に[えんかつに, enkatsuni] (adv) smoothly; harmoniously; without a hitch [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
雑話[ざつわ, zatsuwa] (n, vs) chitchat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hitch \Hitch\, v. i.
   To {hitchhike}; -- mostly used in the phrase to hitch a ride;
   as, he hitched his way home; he hitched a ride home.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hitch \Hitch\, v. t. [imp. & p. p. {Hitched}; p. pr. & vb. n.
   {Hitching}.]
   1. To hook; to catch or fasten as by a hook or a knot; to
    make fast, unite, or yoke; as, to hitch a horse, or a
    halter; hitch your wagon to a star.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To move with hitches; as, he hitched his chair nearer.
    [1913 Webster]
 
   {To hitch up}.
    (a) To fasten up.
    (b) To pull or raise with a jerk; as, a sailor hitches up
      his trousers.
    (c) To attach, as a horse, to a vehicle; as, hitch up the
      gray mare. [Colloq.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hitch \Hitch\ (h[i^]ch), v. t. [Cf. Scot. hitch a motion by a
   jerk, and hatch, hotch, to move by jerks, also Prov. G.
   hiksen, G. hinken, to limp, hobble; or E. hiccough; or
   possibly akin to E. hook.]
   1. To become entangled or caught; to be linked or yoked; to
    unite; to cling.
    [1913 Webster]
 
       Atoms . . . which at length hitched together.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To move interruptedly or with halts, jerks, or steps; --
    said of something obstructed or impeded.
    [1913 Webster]
 
       Slides into verse, and hitches in a rhyme. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To ease themselves . . . by hitching into another
       place.                --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To hit the legs together in going, as horses; to
    interfere. [Eng.] --Halliwell.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hitch \Hitch\, n.
   1. A catch; anything that holds, as a hook; an impediment; an
    obstacle; an entanglement.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of catching, as on a hook, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A stop or sudden halt; a stoppage; an impediment; a
    temporary obstruction; an obstacle; as, a hitch in one's
    progress or utterance; a hitch in the performance.
    [1913 Webster]
 
   4. A sudden movement or pull; a pull up; as, the sailor gave
    his trousers a hitch.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A knot or noose in a rope which can be readily
    undone; -- intended for a temporary fastening; as, a half
    hitch; a clove hitch; a timber hitch, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geol.) A small dislocation of a bed or vein.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hitch
   n 1: a period of time spent in military service [syn:
      {enlistment}, {hitch}, {term of enlistment}, {tour of
      duty}, {duty tour}, {tour}]
   2: the state of inactivity following an interruption; "the
     negotiations were in arrest"; "held them in check"; "during
     the halt he got some lunch"; "the momentary stay enabled him
     to escape the blow"; "he spent the entire stop in his seat"
     [syn: {arrest}, {check}, {halt}, {hitch}, {stay}, {stop},
     {stoppage}]
   3: an unforeseen obstacle [syn: {hang-up}, {hitch}, {rub},
     {snag}]
   4: a connection between a vehicle and the load that it pulls
   5: a knot that can be undone by pulling against the strain that
     holds it; a temporary knot
   6: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]
   7: the uneven manner of walking that results from an injured leg
     [syn: {hitch}, {hobble}, {limp}]
   v 1: to hook or entangle; "One foot caught in the stirrup" [syn:
      {hitch}, {catch}] [ant: {unhitch}]
   2: walk impeded by some physical limitation or injury; "The old
     woman hobbles down to the store every day" [syn: {limp},
     {gimp}, {hobble}, {hitch}]
   3: jump vertically, with legs stiff and back arched; "the yung
     filly bucked" [syn: {buck}, {jerk}, {hitch}]
   4: travel by getting free rides from motorists [syn:
     {hitchhike}, {hitch}, {thumb}]
   5: connect to a vehicle: "hitch the trailer to the car"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top