ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transfer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transfer-, *transfer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., Syn. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transfer(vi) ย้าย, See also: เปลี่ยนตำแหน่ง, โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน, โอนตำแหน่ง
transfer(vt) ย้าย, See also: เปลี่ยน, ยักย้าย, เคลื่อนย้าย, โยกย้าย
transfer(vt) ส่งผ่าน, See also: ถ่ายทอด, ถ่ายเท
transfer(vt) ขนย้าย, See also: ขนส่ง, ส่ง, ขนถ่าย
transfer(vt) เปลี่ยนมือ, See also: โอน
transfer(vt) ปลูกถ่าย
transfer(n) การเปลี่ยน, See also: การแปลง
transfer(n) การโอน, See also: การเปลี่ยนมือ, การเปลี่ยนเจ้าของ
transfer(n) การขนส่ง, See also: การขนย้าย
transfer(n) การส่ง, See also: การส่งจดหมาย, การมอบส่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transfer(แทรนซฺ'เฟอะ) vt., vi., n. (การ) ย้าย, โยกย้าย, โอน, จุดที่เคลื่อนย้าย, บุคคลที่เคลื่อนย้าย, See also: transferability n. transferable adj. transferrable adj. transferrer n., Syn. convey, remove, make over
transference(แทรนซฺเฟอ'เรินซฺ, แทรนซฺ'เฟอเรินซฺ) n. การย้าย, การโยกย้าย, การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์, การโอน, การโอนกรรมสิทธิ์, การโยกย้ายทรัพย์สิน, Syn. translocation
transferential(แทรนซเฟอเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการย้าย (โอน) , เกี่ยวกับการโยกย้าย
transferor(แทรนซเฟอ'เรอะ) n. ผู้ย้าย, ผู้โยกย้าย, ผู้โอน { (ดู)
transferral(แทรนซเฟอ'เริล) n. =transfer (ดู)
transferrer(แทรนซเฟอ'เรอะ) n. =transferor (ดู)
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)

English-Thai: Nontri Dictionary
transfer(n) การโอน, การย้าย, การเปลี่ยนแปลง
transfer(vt) โอน, โยกย้าย, ถ่าย, เปลี่ยน, เคลื่อนย้าย
transference(n) การโอน, การย้าย, การเปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transferถ่ายโอน, โอน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transfer๑. ถ่ายโอน๒. ส่งต่อ (ผู้ป่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ refer ]๓. ถ่ายทอด๔. การถ่ายโอน๕. การส่งต่อ (ผู้ป่วย) [ มีความหมายเหมือนกับ referral ]๖. การถ่ายทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transferถ่ายโอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transferโอน, ย้าย, ถ่ายโอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transferถ่ายโอน, โอน, เปลี่ยน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transfer checkการตรวจสอบการถ่ายโอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transfer efficiencyประสิทธิภาพการถ่ายโอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
transfer of controlการถ่ายโอนการควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transfer of portfolioการโอนยอดรวม มีความหมายเหมือนกับ portfolio transfer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transfer of shareการโอนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transferถ่ายโอน, [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transferการโอนย้าย [TU Subject Heading]
Transfer and Transportการขนถ่ายและขนส่ง [สิ่งแวดล้อม]
Transfer Haulage Costค่าขนถ่าย, Example: ค่าขนย้ายในการขนกากของเสียจากสถานีขนย้ายไป ยังที่ทิ้ง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่สถานีขนย้าย [สิ่งแวดล้อม]
transfer of ownershipการโอนกรรมสิทธิ์ [การทูต]
transfer of prisonersการโอนตัวนักโทษ [การทูต]
Transfer of Technologyการถ่ายทอดเทคโนโลยี, Example: การเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งมักจะได้มาพร้อมกับ การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติที่มีเทคโนโลยีสูงกว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตถือเป็นปัจจัยสำคัญ ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา อุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาคือ บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนมักจะไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนในประเทศนั้น มากนัก [สิ่งแวดล้อม]
Transfer of trainingการถ่ายโอนจากการเรียน [TU Subject Heading]
Transfer Operationsปฏิบัติการขนถ่าย, Example: การขนกากของเสียจากที่เก็บมาได้ไปยังสถานีขน ย้าย [สิ่งแวดล้อม]
Transfer Paymentเงินโอน, Example: การโอนเงินจากองค์กรหรือบุคคลหนึ่ง มายังอีกองค์กรหรือบุคคลอื่นโดยผ่านระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐเพื่อสวัสดิการสังคมต่างๆ ถือเป็นตัวอย่าง สำคัญของเงินโอนนี้ เงินโอนไม่ทำให้รายได้ประชาชาติ ของประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นเพียงการโอน หรือการกระจายความมั่นคั่งของสังคม ในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมเชื่อว่าเงินโอนนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับแล้ว ยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมผ่านการใช้จ่ายของผู้รับเงินโอนเหล่านี้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Another transfer student?-มีนักเรียนอื่นย้ายมาเหรอ? Akira (1988)
I'm gonna transfer you out of my company.ฉันจะย้ายเธอออกไป จากกองร้อยฉัน Casualties of War (1989)
On the day you're born, she transfer all her hope to you, all hope from those babies.ในวันที่ลูกเกิดมา แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมดมาให้ลูก ความหวังทั้งหมดจากฝาแฝดคู่นั้น The Joy Luck Club (1993)
Then we'll have to transfer him to Bill anyway.งั้นเราจะส่งเขาไปให้บิล Don Juan DeMarco (1994)
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Why did you transfer a guy like me from the police force?ทำไมคุณถึงย้ายผมมาเข้าหน่วยกองกำลังตำรวจ? Ghost in the Shell (1995)
Transfer funds in a usual manner, half now, half on delivery. To the following address:จะส่งเงินไปตามปกติ ตอนนี้ครึ่งนึง อีกครึ่งนึงเมื่อของส่งที่เลทเตอร์แฮม ชิปปิ้ง... The Jackal (1997)
You cooperate, and you'll be to transfer to a minimum security facility.ถ้านายร่วมมือกับเรา นายจะได้ย้ายไปอยู่ที่ที่สบายขึ้น The Jackal (1997)
I want to transfer all the women from this boat into that boat right now.ขอให้ย้ายผู้หญิงจากลำนี้ไปไว้ลำโน้น Titanic (1997)
OK, now we are going to transfer the bananas onto a dessert plate.จากนั้นย้ายกล้วยไปใส่จานหวาน Woman on Top (2000)
Don't tell me where the fuck i was born. Just transfer the damn funds!มีคำถามอื่นอีกไหม? Valentine (2001)
A transfer is... What I'm trying to say...การโยกย้ายคือ ฉันกำลังพยายามที่จะพูดอะไรนะ Platonic Sex (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transferCould I have a transfer?
transferDo I need to transfer?
transferEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
transferHang on, I'll transfer you.
transferHe has transferred all his knowledge to his son.
transferHe transferred his office to Osaka.
transferHe transferred to the office in Chiba.
transferHe was transferred to the head office in Tokyo.
transferHis colleague was transferred to an overseas branch.
transferHis son-in-law was transferred to an overseas branch.
transferI'll transfer you to the right person.
transferIs there a transfer point?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอกเงิน(v) launder, See also: transfer illegal money into legal money, Example: ผู้บริหารไฟแนนซ์ฉ้อฉลบริษัทโดยฟอกเงินจากกิจการที่ตัวเองบริหารด้วยการสร้างลูกหนี้ปลอมในบัญชีรายชื่อลูกหนี้, Thai Definition: ทำเงินที่ได้มาโดยทุจริตให้เป็นเงินที่เสมือนได้มาโดยสุจริต
เงินโอน(n) transfer payment, Example: สมาชิกสามารถเลือกรับเงินปันผลเป็นเงินโอนได้, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่มอบให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
โอนเงิน(v) transfer
ขนถ่าย(v) transfer, See also: ship, Syn. ขน, ถ่าย, ขนย้าย, Example: ท่าเรือ DSL สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 500, 000 ตู้ ต่อปี, Thai Definition: เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ขนถ่ายสินค้า(v) transfer goods, See also: ship goods, Syn. ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า, Example: ท่าเรือน้ำลึกในภาคตะวันออกสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2.730 ล้าน ตัน / ปี, Thai Definition: ขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
จัดส่ง(v) send, See also: transfer, Example: ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย สหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไปตรวจสอบอาวุธทำลายมวลชนของอิรัก, Thai Definition: เตรียมการและจัดการส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
หอบ(v) transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai Definition: ขนสมบัติย้ายไป
โอนย้าย(v) transfer, See also: move, Syn. โยกย้าย, Example: ท่านผู้นี้เดิมเป็นทหารฝ่ายเสนาธิการแต่ได้โอนย้ายมารับราชการเป็นตำรวจด้วยความสมัครใจ, Thai Definition: ย้ายสังกัด
แผลง(v) change, See also: transfer, adapt, corrupt, alter, modify, Syn. แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับ, Example: เขาลุแก่โทสะถึงกับตั้งชื่อเด็กด้วยความเกลียดชังว่าไอ้จันซึ่งแผลงมาจากจัญไร, Thai Definition: แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป
วิธีถ่ายทอด(n) transfer method, Syn. กระบวนการถ่ายทอด, Example: คนเหล่านี้มีวิธีถ่ายทอดที่สามารถเสริมให้ชุมชนสามารถเผชิญวิกฤติได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโอน[bai ōn] (n, exp) EN: transfer slip ; transfer form
การโอน[kān ōn] (n) EN: transfer  FR: transfert [ m ]
การโอนหุ้น[kān ōn hun] (n, exp) EN: transfer of share
การโอนกรรมสิทธิ์[kān ōn kammasit] (n, exp) EN: transfer of ownership  FR: transfert de propriété [ m ]
การโอนเงิน[kān ōn ngoen] (n, exp) EN: remittance ; money transfer
การโอนเงินระหว่างธนาคาร[kān ōn ngoen rawāng thanākhān] (n, exp) EN: bank transfer
การโอนสิทธิ์[kān ōn sit] (n, exp) EN: assignment ; transfer of title
การโอนย้าย[kān ōnyāi] (n) EN: transfer  FR: transfert [ m ]
การโอนย้ายโดเมนเนม[kān ōnyāi dōmēn-nēm] (n, exp) EN: domain name transfer   FR: transfert de nom de domaine [ m ]
การโอนย้ายข้อมูล[kān ōnyāi khømūn] (n, exp) EN: data transfer  FR: transfert de données [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
transfer
transfer
transfers
transfers
transfered
transfering
transferred
transferred
transferable
transference

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transfer
transfer
transfers
transfers
transferred
transferable
transference
transferring
transferences
transferability

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转让[zhuǎn ràng, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄤˋ,   /  ] transfer (technology, goods etc) #2,781 [Add to Longdo]
移交[yí jiāo, ㄧˊ ㄐㄧㄠ,  ] transfer; hand over #9,569 [Add to Longdo]
转送[zhuǎn sòng, ㄓㄨㄢˇ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] transfer #31,368 [Add to Longdo]
转注[zhuǎn zhù, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄨˋ,   /  ] transfer character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character with meanings influenced by other words; sometimes called mutually explanatory character #80,606 [Add to Longdo]
转义[zhuǎn yì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˋ,   /  ] transferred meaning #138,944 [Add to Longdo]
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ,     /    ] transfer desk; correspondence desk [Add to Longdo]
传输协定[chuán shū xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ,     /    ] transfer protocol; transportation protocol [Add to Longdo]
传输模式[chuán shū mó shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄇㄛˊ ㄕˋ,     /    ] transfer mode; transmission method [Add to Longdo]
转帐[zhuǎn zhàng, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄤˋ,   /  ] transfer money from or into an account [Add to Longdo]
转氨酶[zhuǎn ān méi, ㄓㄨㄢˇ ㄢ ㄇㄟˊ,    /   ] transferase (enzyme) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] TH: ขนถ่าย  EN: transfer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablösesumme { f }transfer fee [Add to Longdo]
Abziehbild { n } | Abziehbilder { pl }transfer picture | transfer pictures [Add to Longdo]
Bestandsübertragung { f }transfer of stock [Add to Longdo]
Durchsatzrate { f }transfer rate [Add to Longdo]
Gewinnabführung { f }transfer of profits [Add to Longdo]
Rechtsübertragung { f }transfer of right [Add to Longdo]
Schiebebühne { f }transfer table [Add to Longdo]
Transferdruck { m } [ textil. ]transfer printing [Add to Longdo]
Transferleistung { f }aid money [Add to Longdo]
Übernahmestation { f }transfer station [Add to Longdo]
Übertragungssignal { n }transfer signal [Add to Longdo]
Übertragungssteuerungsprotokoll { n }transfer control protocol [Add to Longdo]
Überweisungsauftrag { m }transfer order [Add to Longdo]
Überweisungsbeleg { m }transfer voucher [Add to Longdo]
Überweisungsformular { n } [ fin. ]transfer form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転送[てんそう, tensou] (n, vs) transfer; transmission; (telephone call, e-mail, etc.) forwarding #545 [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n, vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) #1,227 [Add to Longdo]
書き換え;書換え;書き替え;書替え;書き変え[かきかえ, kakikae] (n) (1) rewriting (book); (2) renewal; (3) transfer of ownership #1,522 [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n, vs) moving; transfer; demise; (P) #1,593 [Add to Longdo]
譲渡[じょうと, jouto] (n, vs) transfer; assignment; conveyance; (P) #3,589 [Add to Longdo]
移管[いかん, ikan] (n, vs) transfer of control; (P) #3,837 [Add to Longdo]
伝達[でんたつ, dentatsu] (n, vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P) #7,598 [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k, vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) #7,990 [Add to Longdo]
転移[てんい, ten'i] (n, vs, adj-no) (1) moving (with the times); changing (with the times); (2) metastasis; (3) (See 相転移) transition (i.e. phase transition); (4) transfer (of learning); (5) transference (in psychoanalysis); (P) #10,873 [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r, vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) #11,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファイル転送[ファイルてんそう, fairu tensou] file transfer [Add to Longdo]
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP) [Add to Longdo]
ブロック転送[ブロックてんそう, burokku tensou] block transfer [Add to Longdo]
メッセージ転送[メッセージてんそう, messe-ji tensou] Message Transfer, MT [Add to Longdo]
メッセージ転送サービス[メッセージてんそうサービス, messe-ji tensou sa-bisu] message transfer service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transfer \Trans*fer"\, v. t. [imp. & p. p. {Transferred}; p. pr.
   & vb. n. {Transferring}.] [L. transferre; trans across, over
   + ferre to bear: cf. F. transf['e]rer. See {Bear} to carry.]
   1. To convey from one place or person another; to transport,
    remove, or cause to pass, to another place or person; as,
    to transfer the laws of one country to another; to
    transfer suspicion.
    [1913 Webster]
 
   2. To make over the possession or control of; to pass; to
    convey, as a right, from one person to another; to give;
    as, the title to land is transferred by deed.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove from one substance or surface to another; as, to
    transfer drawings or engravings to a lithographic stone.
    --Tomlinson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To sell; give; alienate; estrange; sequester.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transfer \Trans"fer\, n.
   1. The act of transferring, or the state of being
    transferred; the removal or conveyance of a thing from one
    place or person to another.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The conveyance of right, title, or property, either
    real or personal, from one person to another, whether by
    sale, by gift, or otherwise.
    [1913 Webster]
 
       I shall here only consider it as a transfer of
       property.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is transferred. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A picture, or the like, removed from one body or
      ground to another, as from wood to canvas, or from one
      piece of canvas to another. --Fairholt.
      [1913 Webster]
    (b) A drawing or writing printed off from one surface on
      another, as in ceramics and in many decorative arts.
      [1913 Webster]
    (c) (Mil.) A soldier removed from one troop, or body of
      troops, and placed in another.
      [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A pathological process by virtue of which a
    unilateral morbid condition on being abolished on one side
    of the body makes its appearance in the corresponding
    region upon the other side.
    [1913 Webster]
 
   {Transfer day}, one of the days fixed by the Bank of England
    for the transfer, free of charge, of bank stock and
    government funds. These days are the first five business
    days in the week before three o'clock. Transfers may be
    made on Saturdays on payment of a fee of 2s. 6d.
    --Bithell.
 
   {Transfer office}, an office or department where transfers of
    stocks, etc., are made.
 
   {Transfer paper}, a prepared paper used by draughtsmen,
    engravers, lithographers, etc., for transferring
    impressions.
 
   {Transfer table}. (Railroad) Same as {Traverse table}. See
    under {Traverse}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transfer
   n 1: the act of moving something from one location to another
      [syn: {transportation}, {transport}, {transfer},
      {transferral}, {conveyance}]
   2: someone who transfers or is transferred from one position to
     another; "the best student was a transfer from LSU" [syn:
     {transfer}, {transferee}]
   3: the act of transfering something from one form to another;
     "the transfer of the music from record to tape suppressed
     much of the background noise" [syn: {transfer},
     {transference}]
   4: a ticket that allows a passenger to change conveyances
   5: application of a skill learned in one situation to a
     different but similar situation [syn: {transfer}, {transfer
     of training}, {carry-over}]
   6: transferring ownership [syn: {transfer}, {transference}]
   v 1: transfer somebody to a different position or location of
      work [syn: {transfer}, {reassign}]
   2: move from one place to another; "transfer the data";
     "transmit the news"; "transfer the patient to another
     hospital"
   3: lift and reset in another soil or situation; "Transplant the
     young rice plants" [syn: {transplant}, {transfer}]
   4: move around; "transfer the packet from his trouser pockets to
     a pocket in his jacket" [syn: {transfer}, {shift}]
   5: cause to change ownership; "I transferred my stock holdings
     to my children"
   6: change from one vehicle or transportation line to another;
     "She changed in Chicago on her way to the East coast" [syn:
     {transfer}, {change}]
   7: send from one person or place to another; "transmit a
     message" [syn: {transmit}, {transfer}, {transport},
     {channel}, {channelize}, {channelise}]
   8: shift the position or location of, as for business, legal,
     educational, or military purposes; "He removed his children
     to the countryside"; "Remove the troops to the forest
     surrounding the city"; "remove a case to another court" [syn:
     {remove}, {transfer}]
   9: transfer from one place or period to another; "The ancient
     Greek story was transplanted into Modern America" [syn:
     {transfer}, {transpose}, {transplant}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 transfer
  remittance; remittanceofmoney

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top