ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

追加

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追加-, *追加*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追加[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
追加[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追加[ついか, tsuika] Thai: เสริม
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

Japanese-English: EDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] (n,vs,adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] (n) {comp} additional record [Add to Longdo]
追加[ついかがく, tsuikagaku] (n) add-on; addition [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] (n) {comp} additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] (n) {comp} addition sign [Add to Longdo]
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise [Add to Longdo]
追加注文[ついかちゅうもん, tsuikachuumon] (n) additional order [Add to Longdo]
追加[ついかてき, tsuikateki] (adj-na) additional [Add to Longdo]
追加[ついかび, tsuikabi] (exp) date added [Add to Longdo]
追加融資[ついかゆうし, tsuikayuushi] (n) additional finance; additional funding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
All entries are subject to review once added.エントリーはすべて、追加後にチェックします。
I welcome any corrections or additions to these minutes.この議事録に関して、訂正、追加がありましたらお願いします。
If we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.これら追加された証拠を考慮すると、第2の法則は修正されなければならない。
Will there be an extra charge for that?それには追加料金がかかりますか。
Do you have anything else to order?ほかに何か追加注文がありますか。
The delivery service is able to be used with an additional charge.わずかな追加料金で配達サービスが利用できます。
Additional imports of American beef are planned to meet rising demand.増加する需要に応じるため、アメリカから牛肉を追加する計画だ。
Please advise us as to what topic you would like to add or delete by June 12.追加したい項目、削除したい項目がありましたら、6月12日までにご連絡下さい。
They bargained additional rations of bread and milk.彼らはパンと牛乳の追加配給を交渉で決めた。
Please add my name to the list.名簿に私の名前も追加してください。
- Newspaper article frequency added to 'Kanji list' function.― Kanji list 機能に新聞記事頻度を追加しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ten more he's right![CN] 追加十块赌他赢! T-Men (1947)
- Hey. Another bottle here.[JA] - なあ ボトル追加 Resident Evil: Vendetta (2017)
Small doses might act as a booster shot of some kind.[JA] 少量の追加注射で Welcome to Murphytown (2016)
Nine when he was alive. He's added a few since then.[CN] 九個是指他生前的人數 死了之後又追加了一些 Thir13en Ghosts (2001)
Because we keep adding rooms.[JA] 私たちは部屋を 追加し続けています Life (2017)
Correct.[JA] 確実にね この追加分は Escorpion and the Red Hand (2016)
Money talks, and I've got money. I raise you 500.[CN] 钱会说话,而且我有钱 我追加五百 The Bad and the Beautiful (1952)
I'm bringing in an extra pair of hands[JA] 追加要員を連れて来た The Fate of the Furious (2017)
I'll tag it on my next payment.[JA] 次の支払いで追加します。 The Circle (2017)
And ten days additional service.[CN] 追加十天服役。 And ten days additional service. Loaf and Camouflage (1984)
Call and raise.[CN] 我要跟,而且追加 The Sting (1973)
I'll take it. And another $25 a day additional.[CN] 赌就赌 每多一天追加25块 Man's Favorite Sport? (1964)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] Zusatz, Nachtrag, Ergaenzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top