ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -階-, *階*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  皆 [jiē, ㄐㄧㄝ]
Etymology: [pictophonetic] hill
Variants: , Rank: 6466
[, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]  介 [jiè, ㄐㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hill
Variants: , Rank: 745

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: storey; stair; counter for storeys of a building
On-yomi: カイ, kai
Kun-yomi: きざはし, kizahashi
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 513
[] Meaning: stairs; flight of steps; degree; class; rank; step
On-yomi: カイ, kai
Radical:
Variants:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] rank or step; stairs #3,750 [Add to Longdo]
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] stage; section; phase; period #1,067 [Add to Longdo]
无产阶级[wú chǎn jiē jí, ㄨˊ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] proletariat #2,982 [Add to Longdo]
阶级[jiē jí, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,   /  ] (social) class #4,665 [Add to Longdo]
资产阶级[zī chǎn jiē jí, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] the capitalist class; the bourgeoisie #4,739 [Add to Longdo]
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ,   /  ] hierarchy #6,431 [Add to Longdo]
阶级斗争[jiē jí dòu zhēng, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ,     /    ] the class struggle #7,842 [Add to Longdo]
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ,   /  ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation #8,479 [Add to Longdo]
工人阶级[gōng rén jiē jí, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ,     /    ] working class #8,495 [Add to Longdo]
现阶段[xiàn jiē duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,    /   ] at the present stage #10,132 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
調[かいちょう, kaichou] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวกับ เรื่องภาพแสงสี มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Gradation ซึ่งคือ การที่แสงสีมันการลดลั่นกันจาก เข้มไปอ่อน อ่อนไปเข้ม หรือ สว่างไปมืด
[かいだん, kaidan, kaidan , kaidan] (n) บันได
[かい, kai, kai , kai] (n) ชั้น
級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) อินทรธนู

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n, n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See ・きざはし・1) stairs; (n, n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) #1,097 [Add to Longdo]
;段[きざはし;きだはし(ok);はし(階)(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage #1,097 [Add to Longdo]
[かいきゅう, kaikyuu] (n) (social) class; rank; grade; (P) #2,224 [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P) #6,034 [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] (n) class; level; stratum; layer; hierarchy; (P) #9,173 [Add to Longdo]
[かいすう, kaisuu] (n) number of stairs or stories (storeys) #16,832 [Add to Longdo]
[かいい, kaii] (n) rank; order [Add to Longdo]
隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り, 向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
[かいか, kaika] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
級意識[かいきゅういしき, kaikyuuishiki] (n) class consciousness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The downstairs was rented to a bookseller.は本屋に貸してあった。
I'd like seats on the first floor.席が欲しいのです。
Can you bring down my trunk from upstairs?からトランクを降ろしてきてくれませんか。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.で朝早い時間に警報器が鳴っているのが聞こえた。
Would you mind carrying it up the stairs for me?に私のかわりにもっていってください。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.に予備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の一時まで眠れなかったんだ。
Go upstairs and bring down my trunk.へいって私のトランクを持ってきてくれ。
Go upstairs and go to bed.へ行って寝なさい。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.へ上がると赤城山がよく見える。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30建の超高層ビルが突然爆発炎上した。
Take the elevator to the fifth floor.へはエレベーターに乗りなさい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy![JP] 承ってます 6の海側です ボーイ! D.O.A. (1949)
And you will begin your six months? terms as postulants.[CN] 你們將開始為期六個月的見習生 The Nun's Story (1959)
They've added eight tables on the terrace.[CN] 他們在台上加多了八張桌子 La Poison (1951)
First he shoves me in the middle-class, then he chucks you out for me to support[CN] 他先把我推進中產級 然後又把你送回來讓我養 My Fair Lady (1964)
We've become a middle class.[CN] 我們成了中產 Courage for Every Day (1964)
You've got to teach her to walk, talk, address a duke, a lord... a bishop, an ambassador.[CN] 你要教她走路,說話,穿著 各種級的應對禮貌 My Fair Lady (1964)
When I checked the lake, I found they went there the night he disappeared and they also left it together.[JP] ボートを降りたら 夫は急いでた 妻に払わせ 段を駆け上った Too Late for Tears (1949)
It means he's up agains middle-class morality for all the time .[CN] 意思是他一生都在對抗 中等級的道德觀 My Fair Lady (1964)
Oh, I have to live for others now, not for meself. Middle-class morality.[CN] 哦,我現在要為旁人而活 並非為自己了,中產級道德 My Fair Lady (1964)
- Is the blonde alone? - Oh sure, "Society".[JP] ああ 上流級の子さ D.O.A. (1949)
I'm Dr. Swangron, remember, the dentist Down on the ground floor.[JP] の歯医者の スワングロンです Hollow Triumph (1948)
Tied me up and delivered me into the hands of middle-class morality.[CN] 讓我被中產級的道德所束縛 My Fair Lady (1964)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] hierarchical (a-no), layered [Add to Longdo]
層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture [Add to Longdo]
層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
層プロトコル[かいそうプロトコル, kaisou purotokoru] layered protocol [Add to Longdo]
層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] STOCKWERK, ETAGE, EBENE [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] Gesellschaftsschicht, soziale_Klasse [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] Treppe, Stufe, Leiter [Add to Longdo]
[かいきゅう, kaikyuu] (soziale) Klasse [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top