Search result for

(60 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -階-, *階*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
調[かいちょう, kaichou] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวกับ เรื่องภาพแสงสี มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Gradation ซึ่งคือ การที่แสงสีมันการลดลั่นกันจาก เข้มไปอ่อน อ่อนไปเข้ม หรือ สว่างไปมืด
[かいだん, kaidan, kaidan , kaidan] (n ) บันได
[かい, kai, kai , kai] (n ) ชั้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[階, jiē, ㄐㄧㄝ] stairs, steps; degree, rank
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  皆 (jiē ㄐㄧㄝ) 
Etymology: [pictophonetic] hill

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n,n-suf) (1) storey; story; floor; (n) (2) (See ・きざはし・1) stairs; (n,n-suf) (3) stage (in chronostratigraphy); (ctr) (4) counter for storeys and floors of a building; (P) [Add to Longdo]
;段[きざはし;きだはし(ok);はし()(ok), kizahashi ; kidahashi (ok); hashi ( kai )(ok)] (n) (1) (はし refers to the stairs leading from a building to a garden) (See 段) stairs; (2) (きざはし only) stairs at the front of a noh stage [Add to Longdo]
[かいい, kaii] (n) rank; order [Add to Longdo]
隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
[かいか, kaika] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[かいきゅう, kaikyuu] (n) (social) class; rank; grade; (P) [Add to Longdo]
級意識[かいきゅういしき, kaikyuuishiki] (n) class consciousness [Add to Longdo]
級差別[かいきゅうさべつ, kaikyuusabetsu] (n) classism; class discrimination [Add to Longdo]
級社会[かいきゅうしゃかい, kaikyuushakai] (n) hierarchical society [Add to Longdo]
級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) rank insignia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] rank or step; stairs [Add to Longdo]
阶层[jiē céng, ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] hierarchy [Add to Longdo]
阶梯[jiē tī, ㄐㄧㄝ ㄊㄧ, / ] a step; a flight of steps; a ladder; a podium; fig.: a way up (e.g. to progress or to promotion) [Add to Longdo]
阶段[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period [Add to Longdo]
阶段性[jiē duàn xìng, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] in stages; step by step [Add to Longdo]
阶级[jiē jí, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] (social) class [Add to Longdo]
阶级式[jiē jí shì, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] hierarchical [Add to Longdo]
阶级斗争[jiē jí dòu zhēng, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ, / ] the class struggle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The downstairs was rented to a bookseller.は本屋に貸してあった。
I'd like seats on the first floor.席が欲しいのです。
Can you bring down my trunk from upstairs?からトランクを降ろしてきてくれませんか。
The alarm was heard ringing at an early hour on the second floor.で朝早い時間に警報器が鳴っているのが聞こえた。
Would you mind carrying it up the stairs for me?に私のかわりにもっていってください。
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.に予備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の一時まで眠れなかったんだ。
Go upstairs and bring down my trunk.へいって私のトランクを持ってきてくれ。
Go upstairs and go to bed.へ行って寝なさい。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.へ上がると赤城山がよく見える。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30建の超高層ビルが突然爆発炎上した。
Take the elevator to the fifth floor.へはエレベーターに乗りなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Through these red pipes. -Yeah, this pipe.[CN] 經過30年的籌劃 摩西計畫的工程已進入最後 Earth Is a Hot Mess (2017)
- Rig down mode?[CN] 很順利,已經進入拆卸 Deepwater Horizon (2016)
I left it over in that elevator, and I'm having a whale of a time with the stairs.[JA] エレベーターの中よ 段だったから置いてきた Find This Thing We Need To (2017)
Bill Binney, Ed Loomis, and Kirk Wiebe.[CN] 像是國安局有三位高長官 Snowden (2016)
-Be careful, Karlie.[CN] 我想妳了解這個段... Earth Is a Hot Mess (2017)
Now there are 17 weight classes, each with an upwards of four different champions.[JA] 現在は17級で各4人の 世界チャンピオンがいて CounterPunch (2017)
Oh.[CN] - 倱癡騷騷 苤陑芛 Kung Fu Panda 3 (2016)
On a scale of one to ten, Philip, how insanely wrong would you say it is to cheat on your wife with your son's primary school teacher?[JA] ねえ フィリップ 息子の先生と浮気したのよ 10段評価でいくつ? The Secret of Sales (2017)
In boxing's heyday, there were only eight weight classes, each with one undisputed champion.[JA] チャンピオン・ベルト ボクシング最盛期 級は8つだけで チャンピオン・ベルト CounterPunch (2017)
And what do you want?[CN] 直到協議達到一定 Captain America: Civil War (2016)
What weight class are you in?[JA] あなたの級は? CounterPunch (2017)
Magic Mike was a movie about male strippers starring Matthew McConaughey and Channing Tatum.[CN] 這就是我現段想要的 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] hierarchical (a-no), layered [Add to Longdo]
層アーキテクチャ[かいそうアーキテクチャ, kaisou a-kitekucha] layered architecture [Add to Longdo]
層ファイルモデル[かいそうファイルモデル, kaisou fairumoderu] hierarchical file model [Add to Longdo]
層プロトコル[かいそうプロトコル, kaisou purotokoru] layered protocol [Add to Longdo]
層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
層関係[かいそうかんけい, kaisoukankei] hierarchical relation [Add to Longdo]
層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
層型ルーティング[かいそうがたルーティング, kaisougata ru-teingu] hierachical routing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] STOCKWERK, ETAGE, EBENE [Add to Longdo]
[かいそう, kaisou] Gesellschaftsschicht, soziale_Klasse [Add to Longdo]
[かいだん, kaidan] Treppe, Stufe, Leiter [Add to Longdo]
[かいきゅう, kaikyuu] (soziale) Klasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top