Search result for

moreover

(52 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moreover-, *moreover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moreover[ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: จากนั้น, Syn. also furthermore, further, in addition, besides

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moreoveradv. นอกจากนั้น,อนึ่ง., Syn. besides

English-Thai: Nontri Dictionary
moreover(adv) ยิ่งกว่านั้น,นอกจากนั้น,อนึ่ง,นอกเหนือจากนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Moreover, when you overlay a map of the area of gravitational disturbance...นอกจากนี้แล้ว พอมาดูในแผนที่ของคลื่นแม่เหล็ก Yomigaeri (2002)
Exactly. Moreover, the Palace Emissary is His Royal Highness's uncle.ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ท่านอำมาตย์ ก็เป็นถึงท่านลุงขององค์รัชทายาท Episode #1.42 (2006)
Moreover, you don't have the details.ยิ่งกว่านี้, นายไม่ละเอียดอ่อน Beethoven Virus (2008)
Moreover, I did not save your daughter because I wanted compensation.ยิ่งกว่านั้น, ผมไม่ได้ช่วยลูกสาวท่าน เพราะต้องการเงินชดเชย. Episode #1.9 (2008)
Moreover, how reliable is a police department, that they would place so much trust in his expert opinion.ยิ่งไปกว่านั้น กรมตำรวจ น่าเชื่อถือได้แค่ไหน ที่ไปไว้วางใจใน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากเหลือเกิน? Living the Dream (2009)
Moreover, just look at that peaceful expression!ดูใบหน้าสงบๆ ของเขาสิ! Orutorosu no inu (2009)
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย Orutorosu no inu (2009)
Moreover, we've discovered a recurring theme of crow attrition.ยิ่งไปกว่านั้น เราได้ค้นพบ ลักษณะการย้อนกลับมา ในการลดปริมาณลง อย่างรวดเร็วของอีกา Gimme Some Truth (2009)
Moreover, I won't encounter perverts on the bus.ยิ่งกว่านั้น, ฉันไม่อยากเจอ พวกลามกบนรถเมล์. Shining Inheritance (2009)
Moreover, she is not in Korea now, she is in America.ยิ่งไปกว่านั้น, ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในเกาหลี, เธออยู่ที่อเมริกา. Shining Inheritance (2009)
The legislature and the supreme court. Moreover, you've defied your own medical profession.คุณเมินเฉยและท้าทายสภานิติบัญญัติและศาลสูง You Don't Know Jack (2010)
Moreover, you end up hurting others.นอกจากนั้น มันจะทำร้ายคนอื่นด้วย From Me to You (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moreoverCycling is good exercise. Moreover, it doesn't pollute the air.
moreoverHe is clever, and moreover, he is handsome.
moreoverHe is rich and, moreover, well-born.
moreoverHe was a doctor; moreover a poet.
moreoverHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
moreoverIt was cold that day, and moreover it began to rain.
moreoverKentaro was tired and moreover his car's engine had got hot so he stopped driving.
moreoverMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
moreoverMoreover it's difficult to get rubbish out for garbage day because the collection time is too early.
moreoverMoreover she liked walks so much that even in the middle of winter she would come like this to ask to go out twice a day without fail.
moreoverMoreover, what's on the bottom of the memo isn't dirt but a ... b-blood seal!?
moreoverMoreover, when viewed from the side, the front teeth are protruding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิ่งไปกว่านั้น[CONJ] in addition, See also: moreover, besides, Syn. นอกจากนั้น, Thai definition: นอกเหนือไปจากนั้น
มิหนำซ้ำ[CONJ] moreover, See also: besides, furthermore, in addition, Example: นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้ว มิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย
ยิ่งกว่านั้น[CONJ] moreover, See also: furthermore, Syn. อีกทั้ง, Example: ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ยิ่งกว่านั้นยังมีแคลอรี่น้อยเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก
ซ้ำร้าย[CONJ] moreover, See also: in addition, furthermore, Syn. ยิ่งไปกว่านั้น, Example: เขาไล่ผมยังกะหมูกะหมา หาว่าไปทำเสียงดังรบกวนเขา ซ้ำร้ายบางบ้านยังปล่อยหมาไล่กัดผมอีกด้วย, Thai definition: ร้ายขึ้นไปอีก
นอกจากนั้น[CONJ] then, See also: moreover, besides, Syn. นอกจาก, ยิ่งไปกว่านั้น, Example: ยามถูกตัดเงินเดือนนอกจากนั้นเขายังจะถูกภาคทัณฑ์ไว้ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกจากนั้น[X] (nok jāk nan) EN: then ; moreover ; besides   FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond   FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (ying kwā nan) EN: more than that ; moreover ; furthermore   FR: en outre ; de plus ; en plus de cela
ยิ่งไปกว่านั้น[conj.] (ying pai kwā nan) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides   FR: en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
MOREOVER    M AO0 R OW1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moreover    (a) (m oo1 r ou1 v @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
加えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
且つ[かつ, katsu] (adv,conj) (uk) yet; moreover; and [Add to Longdo]
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] moreover; situation [Add to Longdo]
况且[kuàng qiě, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] moreover; besides; in addition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moreover \More*o"ver\, adv. [More + over.]
   Beyond what has been said; further; besides; in addition;
   furthermore; also; likewise.
   [1913 Webster]
 
      Moreover, he hath left you all his walks. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Besides}, {Moreover}.
 
   Usage: Of the two words, moreover is the stronger and is
      properly used in solemn discourse, or when what is
      added is important to be considered. See {Besides}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moreover
   adv 1: in addition; "computer chess games are getting cheaper
       all the time; furthermore, their quality is improving";
       "the cellar was dark; moreover, mice nested there"; "what
       is more, there's no sign of a change" [syn:
       {furthermore}, {moreover}, {what is more}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top