ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漫-, *漫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[漫, màn, ㄇㄢˋ] inundating; exaggerated
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  曼 (màn ㄇㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,455

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làng màn, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ, ] romantic, #2,874 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] free; unrestrained; inundate, #4,695 [Add to Longdo]
[màn huà, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] caricature; cartoon; Japanese manga, #5,691 [Add to Longdo]
[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] very long; endless, #6,735 [Add to Longdo]
[mí màn, ㄇㄧˊ ㄇㄢˋ, / ] to pervade; to fill the air; diffuse; everywhere present; about to inundate (water); permeated by (smoke); filled with (dust); to saturate (the air with fog, smoke etc), #9,088 [Add to Longdo]
[màn bù, ㄇㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to wander; to ramble; recreational hiking; to perambulate, #12,266 [Add to Longdo]
[màn yóu, ㄇㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] to go on a pleasure trip; to roam, #15,458 [Add to Longdo]
[màn tiān, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] lit. to fill the whole sky; everywhere; as far as the eye can see, #15,884 [Add to Longdo]
主义[làng màn zhǔ yì, ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] romanticism, #30,409 [Add to Longdo]
画家[màn huà jiā, ㄇㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] cartoon writer (from Japanese mangaka), #32,833 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そぞろ;すずろ(ok);すぞろ(ok), sozoro ; suzuro (ok); suzoro (ok)] (adj-na) (1) restless; on edge (and unable to concentrate); distracted; (adv) (2) (of an emotional or psychological state) for some reason [Add to Longdo]
ろに[そぞろに, sozoroni] (adv) (uk) in spite of oneself; somehow; without knowing why; vaguely [Add to Longdo]
ろ言[そぞろごと, sozorogoto] (n) rambling talk; vague remarks [Add to Longdo]
[まんが, manga] (n) cartoon; comic; comic strip; (P) [Add to Longdo]
画化[まんがか, mangaka] (n,vs) making a caricature [Add to Longdo]
画家(P);マンガ家[まんがか(画家)(P);マンガか(マンガ家), mangaka ( mangaka )(P); manga ka ( manga ie )] (n) cartoonist; manga artist; (P) [Add to Longdo]
画研究会[まんがけんきゅうかい, mangakenkyuukai] (n) (1) society for the study of manga; (2) manga club [Add to Longdo]
画雑誌[まんがざっし, mangazasshi] (n) comic book [Add to Longdo]
画本[まんがぼん;まんがほん(ik), mangabon ; mangahon (ik)] (n) comic book [Add to Longdo]
[まんがく, mangaku] (n) manzai (comic dialogue) accompanied by music [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞画家が野球の試合を見に行った。
I borrowed this cartoon from his older sister.この画は彼の姉から借りました。
Well, I bake bread, listen to music, or read comic books.そうですね、パンを焼いたり、音楽を聴いたり、画を読んだりします。
Some people say that cartoons on television are educational in themselves.テレビの画は、それなりに教育的だと言う人もいる。
Really? My hobby is reading comics.へぇー、僕の趣味は画を読むことだよ。 [M]
You really like comic books, don't you?ほんとに君は画が好きだね。 [M]
The comic books were piled on the desk.机の上には画本が重ねてあった。
Your comic books are on the shelf.君の画の本は棚の上にあるよ。 [M]
If you ask me, reading comics is a complete waste of time.言えというなら言いますが、画を読むのはまったく時間の無駄である。
Many high school students hang around at book stores reading comics.高校生の中には本屋をぶらついて画を読むものも多い。
Recent comics have too many violent and sexual scenes.最近の画は暴力や性の描写が多すぎる。
Stop reading comic books while working.仕事中に画の本を読むのはやめること。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I'm doing comic strips, for example, it is a universe where anything can happen, where any story is possible,[JA] 作品にもよるけど 画の世界では― どんなことだって起こり得る 無限の可能性があるわ  ()
I look at the last strips I did and they are all in line with a certain idea.[JA] 最近の画を 振り返って読んでみると 一貫したアイデアがあった  ()
Et puis comprenez, monsieur, que ceci est une caricature... et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture... n'est pas de reproduire une vulgaire photographie... mais de faire ressortir les caractéristiques d'un fasciès... vues selon la personnalité de I'artiste, même en les exagérant.[CN] 先生您要知道 我画的是画 你好好想想 美术的功能并非 无聊的复制一个画面 Design for Living (1933)
Especially since nurse Gabriella... made all that eaten shit up off the fucking comic Books.[JA] 特に看護婦のガブリエラの話は... みんな画本に載っている Logan (2017)
Slow day.[CN] 长的一天 True Crime (1999)
Impotent rage was overflowing.[CN] 无奈的愤怒在 Battleship Potemkin (1925)
-This comic strip, was it in your head?[JA] この画は頭の中で考えた?  ()
I mean putting gain and glory[CN] 我是说你对获得和荣耀的不经心 Bordertown (1935)
The idea that my opinion is going to be exposed there as someone talking on a pulpit, to people listening.[JA] 私の意見が 画という媒体を通して 世間にさらされる 誰かを説教するようにね  ()
Imagine writing comics strips in this climate.[JA] こんな時代に 画を描いてるのよ  ()
How romantic.[CN] 真浪 Barb Wire (1996)
" In short, a real man " " Who to kiss both will and can "[CN] 一个深谙吻的浪的男人 The Blue Angel (1930)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まん, man] ZIELLOS, UNFREIWILLIG [Add to Longdo]
[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
[まんぜん, manzen] ziellos, planlos [Add to Longdo]
[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]
[まんだん, mandan] Plauderei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top