Search result for

increasing

(65 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increasing-, *increasing*, increas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increasingly[ADV] อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increasing functionฟังก์ชันเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
increasing sequenceลำดับเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
increasing functionฟังก์ชันเพิ่ม, ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้น เช่น y =  3x + 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They are increasing. -At what rate?มันจะเพิ่มขึ้น ในอัตราอะไร? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Strobe velocity increasing.เพิ่มระดับการตอบสนอง The Lawnmower Man (1992)
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels.ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง The Lawnmower Man (1992)
Steadily increasing water current.โอ้โหเฮะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก Contact (1997)
As time went by, he turned increasingly pale, and his eyes took on a sharp gleamเมื่อเวลาผ่านไป หน้าเขาซีดลง และตาของเขาส่องสว่าง Spirited Away (2001)
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก Hothead (2001)
I heard they're killing so many people in Hanyang that the slaves are increasing with relatives of the deceasedตอนนี้เมืองฮันยางมีคนถูกจับเป็นนักโทษเยอะแยะ คนที่เป็นญาติพ่อน้องก็ถูกต้อนเป็นทาสหมด The Great Jang-Geum (2003)
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ The Great Jang-Geum (2003)
Because of our advances, Jap movements have become increasingly fluid - retreating at night, hiding during the day to avoid our aircraft.เพราะเราบุกเข้ามาเร็วมาก การเคลื่อนไหว.. ของกองทัพญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย มีการหลบไปตั้งหลักช่วงค่ำ.. The Great Raid (2005)
It's my instinct that if you don't tell me where I can find this man, your life will become increasingly uncomfortable.ถ้าหากคุณไม่ยอมบอกว่า ไต้จื่อหลงอยู่ที่ไหน ผมคงต้องมารบกวนคุณอีกเรื่อยๆ House of Fury (2005)
Whenever I am with you everything becomes important... and our memories keeps increasing.ไม่ว่าฉันอยู่กับคุณเมื่อใดก็ตาม ทุกช่วงเวลาเหล่านั้นช่างสําคัญนัก... ความทรงจําระหว่างเรา นับวันจะเพิ่มพูน Train Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increasingAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
increasingAlcohol consumption is increasing every year.
increasingAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
increasingDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
increasingGenerally speaking, saving are increasing.
increasingIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
increasingI hear that the number of the unemployed has been increasing recently.
increasingIn recent years electronic computers have become increasingly important.
increasingIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
increasingJust as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.
increasingJuvenile delinquency is increasing.
increasingModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยิ่งขึ้นไป[ADV] increasingly, Syn. มากขึ้นไป, Example: หากเรามีกำลังคนมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก
อย่างรวดเร็ว[ADV] increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
การขึ้นราคา[N] increasing, See also: raising the price, Ant. การลดราคา, Example: การขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
ขึ้น[ADV] increasingly, See also: to a higher degree, Syn. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Ant. ลง, ลด, Example: เธอพิมพ์ดีดได้คล่องขึ้นกว่าเดิมเยอะ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้าย หมายความว่า อย่างมากกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price   FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
อย่างรวดเร็ว[adv.] (yāng rūatreo) EN: rapidly ; fast ; increasingly   FR: rapidement
ยิ่ง[X] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many   FR: sublime ; suprême ; extrême
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further   FR: de plus en plus
ยิ่งขึ้นไป[adv.] (ying kheun pai) EN: increasingly   
ยิ่งนัก[adv.] (ying-nak) EN: exceedingly ; extremely ; increasingly ; more and more ; supremely   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: become increasingly arrogant   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCREASING    IH2 N K R IY1 S IH0 NG
INCREASINGLY    IH2 N K R IY1 S IH0 NG L IY0
INCREASINGLY    IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increasing    (v) (i1 n k r ii1 s i ng)
increasingly    (a) (i1 n k r ii1 s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ, / ] increasingly; more and more; ever more; all the more, #50,994 [Add to Longdo]
日增[rì zēng, ㄖˋ ㄗㄥ, ] increasing by the day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップ[, appu] (n,n-suf,vs) (1) increasing (eng [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning [Add to Longdo]
加圧[かあつ, kaatsu] (n,vs) increasing pressure; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand [Add to Longdo]
戦意高揚[せんいこうよう, sen'ikouyou] (n) increasing one's fighting spirit [Add to Longdo]
増勢[ぞうせい, zousei] (n) increasing trend [Add to Longdo]
大型化[おおがたか, oogataka] (n,vs) increasing in size [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Increased}; p. pr. &
   vb. n. {Increasing}.] [OE. incresen, encresen, enrescen, OF.
   encreistre, fr. L. increscere; pref. in- in + crescere to
   grow. See {Crescent}, and cf. {Decrease}.]
   [1913 Webster]
   1. To become greater or more in size, quantity, number,
    degree, value, intensity, power, authority, reputation,
    wealth; to grow; to augment; to advance; -- opposed to
    {decrease}.
    [1913 Webster]
 
       The waters increased and bare up the ark. --Gen.
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He must increase, but I must decrease. --John iii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       The heavens forbid
       But that our loves and comforts should increase,
       Even as our days do grow!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To multiply by the production of young; to be fertile,
    fruitful, or prolific.
    [1913 Webster]
 
       Fishes are more numerous or increasing than beasts
       or birds, as appears by their numerous spawn. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) To become more nearly full; to show more of the
    surface; to wax; as, the moon increases.
    [1913 Webster]
 
   {Increasing function} (Math.), a function whose value
    increases when that of the variable increases, and
    decreases when the latter is diminished; also called a
    {monotonically increasing function}.
 
   Syn: To enlarge; extend; multiply; expand; develop; heighten;
     amplify; raise; enhance; spread; aggravate; magnify;
     augment; advance.
 
   Usage: To {Increase}, {Enlarge}, {Extend}. Enlarge implies to
      make larger or broader in size. Extend marks the
      progress of enlargement so as to have wider
      boundaries. Increase denotes enlargement by growth and
      internal vitality, as in the case of plants. A kingdom
      is enlarged by the addition of new territories; the
      mind is enlarged by knowledge. A kingdom is extended
      when its boundaries are carried to a greater distance
      from the center. A man's riches, honors, knowledge,
      etc., are increased by accessions which are made from
      time to time.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 increasing \increasing\ adj.
   1. becoming greater or larger; as, increasing prices.
    [Narrower terms: {accretionary ; {augmenting,
    augmentative, building ; {expanding ; {flared, flaring ;
    {growing ; {incorporative ; {lengthening ; {maximizing ;
    {multiplicative ; {profit-maximizing ; {raising ;
    {accretive ; {rising ] {decreasing}
    [WordNet 1.5]
 
   2. same as {growing}, 1. [prenominal]
 
   Syn: growing(prenominal), incremental.
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Music) increasing in some musical quality. Opposite of
    {decreasing}. [Narrower terms: {accelerando ; {crescendo
    ]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increasing
   adj 1: becoming greater or larger; "increasing prices" [ant:
       {decreasing}]
   2: music [ant: {decreasing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top