ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

increasing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -increasing-, *increasing*, increas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
increasingly(adv) อย่างมากขึ้น, See also: อย่างเพิ่มพูนขึ้น, Syn. more

English-Thai: Nontri Dictionary
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น, อย่างทวีคูณ, อย่างเพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
increasing functionฟังก์ชันเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
increasing sequenceลำดับเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
increasing functionฟังก์ชันเพิ่ม, ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้น เช่น y =  3x + 1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels.ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง The Lawnmower Man (1992)
Steadily increasing water current.โอ้โหเฮะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก Contact (1997)
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก Hothead (2001)
I heard they're killing so many people in Hanyang that the slaves are increasing with relatives of the deceasedตอนนี้เมืองฮันยางมีคนถูกจับเป็นนักโทษเยอะแยะ คนที่เป็นญาติพ่อน้องก็ถูกต้อนเป็นทาสหมด The Great Jang-Geum (2003)
It's unbearable to even watch the King's increasing violenceเป็นความจริงรึเปล่า ความเผด็จการของพระราชาองค์นี้ นับวันจะยิ่งร้ายกาจจนสุดจะเปรียบ The Great Jang-Geum (2003)
I drifted between imagination and reality, between past and present with increasing ease.ผมล่องลอยระหว่างจินตนาการกับความจริง ระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายขึ้น Cashback (2006)
The increasing amount of graffiti that appeared on it during its six-week life span.จำนวนของลวดลายที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ในระยะเวลา6สัปดาห์ Cashback (2006)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
Let's go. Increasing the level you up.เฮ้ ไปกันเถอะ ผมจะแบกคุณไป Paranormal Activity (2007)
Their population is increasing exponentially.ผมต้องการรู้ว่ามันคืออะไร Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
In the phase of increasing pressure for industries to compete successful in global economy, is that goal can sometimes come up against some very harsh realities?ในยุคที่มีการเพิ่มของมลพิษ โดยอุตสาหกรรม และการแข่งขันใน\ โลกของเศรษฐกิจ ทำให้รู้สึกเหมือนสบายๆ ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก Transporter 3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
increasingAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
increasingAlcohol consumption is increasing every year.
increasingAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
increasingDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
increasingGenerally speaking, saving are increasing.
increasingIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
increasingI hear that the number of the unemployed has been increasing recently.
increasingIn recent years electronic computers have become increasingly important.
increasingIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
increasingJust as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.
increasingJuvenile delinquency is increasing.
increasingModern finance is becoming increasingly complicated and sophisticated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขึ้นราคา(n) increasing, See also: raising the price, Ant. การลดราคา, Example: การขึ้นราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
increasing
increasingly
increasingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
increasing
increasingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
益发[yì fā, ㄧˋ ㄈㄚ,   /  ] increasingly; more and more; ever more; all the more #50,994 [Add to Longdo]
日增[rì zēng, ㄖˋ ㄗㄥ,  ] increasing by the day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップ[appu] (n, n-suf, vs) (1) increasing (eng #911 [Add to Longdo]
弥;愈[いや(弥);いよ(弥);よ(弥);いよよ, iya ( ya ); iyo ( ya ); yo ( ya ); iyoyo] (adv) (1) (arch) (See 愈々・いよいよ・1) more and more; increasingly; (2) (いや only) (arch) extremely; very #4,065 [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n, vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
益々(P);益益;益;増す増す[ますます, masumasu] (adv) (uk) increasingly; more and more; decreasingly; less and less; (P) [Add to Longdo]
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n, vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning [Add to Longdo]
加圧[かあつ, kaatsu] (n, vs) increasing pressure; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp, v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) { comp } increased demand; increasing demand [Add to Longdo]
戦意高揚[せんいこうよう, sen'ikouyou] (n) increasing one's fighting spirit [Add to Longdo]
増勢[ぞうせい, zousei] (n) increasing trend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Increase \In*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Increased}; p. pr. &
   vb. n. {Increasing}.] [OE. incresen, encresen, enrescen, OF.
   encreistre, fr. L. increscere; pref. in- in + crescere to
   grow. See {Crescent}, and cf. {Decrease}.]
   [1913 Webster]
   1. To become greater or more in size, quantity, number,
    degree, value, intensity, power, authority, reputation,
    wealth; to grow; to augment; to advance; -- opposed to
    {decrease}.
    [1913 Webster]
 
       The waters increased and bare up the ark. --Gen.
                          vii. 17.
    [1913 Webster]
 
       He must increase, but I must decrease. --John iii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
       The heavens forbid
       But that our loves and comforts should increase,
       Even as our days do grow!       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To multiply by the production of young; to be fertile,
    fruitful, or prolific.
    [1913 Webster]
 
       Fishes are more numerous or increasing than beasts
       or birds, as appears by their numerous spawn. --Sir
                          M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) To become more nearly full; to show more of the
    surface; to wax; as, the moon increases.
    [1913 Webster]
 
   {Increasing function} (Math.), a function whose value
    increases when that of the variable increases, and
    decreases when the latter is diminished; also called a
    {monotonically increasing function}.
 
   Syn: To enlarge; extend; multiply; expand; develop; heighten;
     amplify; raise; enhance; spread; aggravate; magnify;
     augment; advance.
 
   Usage: To {Increase}, {Enlarge}, {Extend}. Enlarge implies to
      make larger or broader in size. Extend marks the
      progress of enlargement so as to have wider
      boundaries. Increase denotes enlargement by growth and
      internal vitality, as in the case of plants. A kingdom
      is enlarged by the addition of new territories; the
      mind is enlarged by knowledge. A kingdom is extended
      when its boundaries are carried to a greater distance
      from the center. A man's riches, honors, knowledge,
      etc., are increased by accessions which are made from
      time to time.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 increasing \increasing\ adj.
   1. becoming greater or larger; as, increasing prices.
    [Narrower terms: {accretionary ; {augmenting,
    augmentative, building ; {expanding ; {flared, flaring ;
    {growing ; {incorporative ; {lengthening ; {maximizing ;
    {multiplicative ; {profit-maximizing ; {raising ;
    {accretive ; {rising ] {decreasing}
    [WordNet 1.5]
 
   2. same as {growing}, 1. [prenominal]
 
   Syn: growing(prenominal), incremental.
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Music) increasing in some musical quality. Opposite of
    {decreasing}. [Narrower terms: {accelerando ; {crescendo
    ]
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 increasing
   adj 1: becoming greater or larger; "increasing prices" [ant:
       {decreasing}]
   2: music [ant: {decreasing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top