ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beyond

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beyond-, *beyond*, beyon
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beyond(adv) ที่อยู่ไกลออกไป, See also: ยังไกลออกไป, Syn. further
beyond(prep) ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด), See also: มากกว่า
beyond(prep) อยู่ทางนั้น, See also: เลยออกไป, ถัดออกไป, ไกลออกไป ใช้แสดงตำแหน่งหรือทิศทาง
beyond(n) ที่ที่อยู่ไกล, See also: ที่ที่ห่างไกล, สุดขอบฟ้า
beyond(prep) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม), Syn. apart from, Ant. including
beyond(prep) ช้ากว่า (แสดงถึงเวลา), See also: หลัง
beyond words(idm) เกินกว่าจะกล่าว (มักใช้กับ grateful และ thankful)
beyond measure(idm) เกินกว่าจะวัดได้, See also: มีปริมาณมากมาย, เหลือคณานับ
beyond the pale(idm) นอกกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย
beyond one's ken(idm) ยากจะรู้ได้, See also: เกินกว่าจะเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น, ไกลจาก, โพ้น, อยู่ทางนั้น, ถัดไป, หลัง (เวลา) , มากกว่า, เหนือกว่า, เหนือ, นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
beyond(adv) ถัดไป, นอกจาก
beyond(pre) ไกลจาก, พ้นจาก, โพ้น, เหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beyond controlพ้นอำนาจ, พ้นวิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beyond the seaโพ้นทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
beyond beliefเหลือเชื่อ
beyond helpช่วยไม่ได้แล้ว
beyond hopeสิ้นหวัง

WordNet (3.0)
beyond(adv) farther along in space or time or degree
beyond(adv) on the farther side from the observer
beyond(adv) in addition

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beyond

prep. [ OE. biyonde, bi&yogh_;eonde, AS. begeondan, prep. and adv.; pref. be- + geond yond, yonder. See Yon, Yonder. ] 1. On the further side of; in the same direction as, and further on or away than. [ 1913 Webster ]

Beyond that flaming hill. G. Fletcher. [ 1913 Webster ]

2. At a place or time not yet reached; before. [ 1913 Webster ]

A thing beyond us, even before our death. Pope. [ 1913 Webster ]

3. Past, out of the reach or sphere of; further than; greater than; as, the patient was beyond medical aid; beyond one's strength. [ 1913 Webster ]

4. In a degree or amount exceeding or surpassing; proceeding to a greater degree than; above, as in dignity, excellence, or quality of any kind. “Beyond expectation.” Barrow. [ 1913 Webster ]

Beyond any of the great men of my country. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]


Beyond sea. (Law) See under Sea. --
To go beyond, to exceed in ingenuity, in research, or in anything else; hence, in a bed sense, to deceive or circumvent.
[ 1913 Webster ]

That no man go beyond and defraud his brother in any matter. 1 Thess. iv. 6. [ 1913 Webster ]

Beyond

adv. Further away; at a distance; yonder. [ 1913 Webster ]

Lo, where beyond he lyeth languishing. Spenser. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A cave of wonders. Filled with treasures beyond your wildest dreams.เต็มไปด้วยสมบัติ เหนือกว่าที่เจ้าจะฝันถึง Aladdin (1992)
This goes beyond confidentiality.นี่มันเหนือกว่าความลับอีกนะ Basic Instinct (1992)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
But this is beyond anything I ever expected.นี่มันไปไกล เกินกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เสียอีก The Lawnmower Man (1992)
This sport, as we well know, is made up of athletes... who go to the edge and sometimes beyond, and it is why we believe... the next three days is going to be extremely competitive and exciting.กีฬาชนิดนี้ อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า มันเป็นกีฬาของ... คนที่เยี่ยมยอด หรืออาจจะเยี่ยมยอดที่สุด และนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่า... ใน 3 วันนี้ มันจะเป็นการแข่งขันที่ เข้มข้นและตื่นเต้นอย่างที่สุด Cool Runnings (1993)
Overjoyed beyond belief at last find you, their little sister.ตื้นตันใจมากยิ่งกว่าความเชื่อ... ในที่สุดก็ได้พบเธอ น้องสาวคนเล็กของพวกเขา The Joy Luck Club (1993)
What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science.ถ้าเธอถูกฆาตรกรรม เช่นที่รับทราบ จากการชันสูตรอย่างลวกๆ อะไร ที่ฉันพบว่าอัศจรรย์... Deep Throat (1993)
Only ticketed passengers with boarding passes beyond this point.คนที่ผ่านจุดนี้ได้ต้องเป็นผู้โดยสารที่มีตั๋วแล้วเท่านั้น Junior (1994)
It's the moai. They're eating everything. No one's thinking beyond that.เพราะรูปสลักมันกินทุกอย่าง ไม่มีใครคิดอะไรเกินกว่านั้น Rapa Nui (1994)
♪ That this is love beyond compare?♪ว่านี่คือความรักที่อยู่นอกเหนือการเปรียบเทียบ? The Shawshank Redemption (1994)
♪ Is love beyond compare... (Switches off radio)♪ความรักที่อยู่นอกเหนือการเปรียบเทียบ ... (สวิทช์ปิดวิทยุ) The Shawshank Redemption (1994)
By seeing beyond what is visible to the eye.การได้เห็นเหนือสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่า Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beyondA beautiful lake lay just beyond the forest.
beyondAbove and beyond this, he can read Hebrew.
beyondAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
beyondAt first the success to be beyond the reach of his hand.
beyondA vast plain extends beyond the river.
beyondBarbara's success is beyond question.
beyondBeyond that I cannot help you.
beyondBeyond the novel we come to works whose avowed aim is information.
beyondBeyond this I know nothing.
beyondBeyond was the sea.
beyond"Did you possibly not notice until just now?" "Er, well ... it was just so beyond my imagination that ..."
beyondDon't go beyond the speed limit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดฝีมือ(adv) beyond one's capability, See also: (do) one's best, Syn. สุดความสามารถ, เต็มฝีมือ, Example: หล่อนทำอาหารให้สามีรับประทานอย่างสุดฝีมือ, Thai Definition: ทำอย่างเต็มความสามารถ, ทำโดยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี
สุดวิสัย(adj) beyond one's capability, See also: beyond one's power, Example: อย่าไปโทษเขาเลย เพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆ, Thai Definition: ที่พ้นกำลังความสามารถ, ที่พ้นความสามารถที่ใครจะอาจป้องกันได้
เหลือกำลัง(adv) beyond one's capacity, See also: beyond one's strength, Syn. เหลือสติกำลัง, เกินกำลัง, Example: ถ้างานนี้หนักเหลือกำลังก็หาผู้ช่วยเสีย, Thai Definition: พ้นความสามารถ, เกินความสามารถ
เหลืออดเหลือทน(adv) beyond endurance, See also: beyond all bearing, Syn. เหลืออด, Example: พ่อระเบิดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดแล้วบ้านทั้งหลังก็เงียบกริบไม่ได้ยินแม้เสียงลมพัด, Thai Definition: สุดที่จะทนได้, สุดที่จะกลั้นได้
โพ้น(adv) beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai Definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เกินคน(adv) extremely, See also: beyond human's power, presumptuously, excessively, Example: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ, Thai Definition: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
พ้นวิสัย(adj) beyond one's power/help, See also: beyond human control, be impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องพ้นวิสัยที่ท่านจะช่วยเหลือคุณได้, Thai Definition: เกินความสามารถ, ที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือไม่สามารถจะกระทำได้, Notes: (กฎหมาย)
นอกเหนือ(prep) beyond, See also: on the other side, on the far side, over there, Syn. เหนือ, Example: ปรากฏการณ์นี้อยู่นอกเหนือธรรมชาติ
หนักมือ(adv) heavy-handedly, See also: beyond the proper limit, intensely, aggressively, Example: เธอชอบการฝีมือประเภทปัก เพราะไม่มีการช้ำชอก จะลงเข็มหนักมือไปหน่อยก็ไม่เป็นไร, Thai Definition: กำเริบ, แรงไป, เกินไป
เหลืออด(adv) beyond endurance, See also: unbearably, intolerably, Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาร้องโวยวายออกมาอย่างเหลืออด, Thai Definition: ทนไม่ไหว, สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าใจยาก[khaojai yāk] (v, exp) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension  FR: être difficile à comprendre
เกิน[koēn] (v) EN: exceed ; go beyond ; surpass  FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
เกิน[koēn] (adv) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond  FR: trop
กรอม[krøm] (v) EN: reach down beyond ; cover ; overlay  FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[krøm khøthāo] (v, exp) EN: reach beyond the ankle  FR: arriver à la cheville
ล้ำ[lam] (v) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene  FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เหลือ[leūa] (prep) EN: beyond ; past ; surplus  FR: au-delà de
เหลือบ่ากว่าแรง[leūabākwāraēng] (x) EN: be beyond one's capacity ; be beyond one's ability/power ; be more than one can handle
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เหลือมือ[leūamoē] (v) EN: be beyond one's power ; be beyond one's ability/capacity

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beyond
beyond
beyond

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beyond

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ,  ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated #13,877 [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ,   /  ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic #25,535 [Add to Longdo]
塞外[sài wài, ㄙㄞˋ ㄨㄞˋ,  ] beyond the Great Wall #36,659 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jenseits des menschlichen Fassungsvermögensbeyond the compass of the human mind [Add to Longdo]
nach dem Todebeyond the veil [Add to Longdo]
über den Tod hinausbeyond the grave [Add to Longdo]
außer Zweifelbeyond question [Add to Longdo]
hoffnungslos { adj }beyond retrieval [Add to Longdo]
unglaublich; unglaubwürdigbeyond belief [Add to Longdo]
zweifellos; außer Zweifelbeyond doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv, n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) #312 [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na, n, vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) #5,317 [Add to Longdo]
向こう[むこう, mukou] (n) (1) opposite side; other side; opposite direction; (2) over there; that way; far away; beyond; (3) the other party; the other person; (4) future (starting now); (P) #8,971 [Add to Longdo]
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn, adj-no) (uk) beyond; across; the other side; the distance; (P) #9,485 [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1, vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1, vi, suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) #9,539 [Add to Longdo]
越し[ごし, goshi] (n-suf) across; over; beyond; (P) #10,997 [Add to Longdo]
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp, vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top