Search result for

(180 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ-, *จ*
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
charity (n ) จิตกุศล การกุศล ความใจบุญ ความรักอันบริสุทธิ์
See also: S. Love,

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
jin[จิน] ทอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n ) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระกหลัง (กระกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ) (n ) rear-view mirror

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
.[N] province, Syn. จังหวัด
[AUX] must, See also: have to, should, Syn. ต้อง, ควร, Example: ขอให้นักเรียนจงอย่าขาดเรียน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกความบังคับหรือความหวัง
[V] write, See also: write down, mark down, record, take note, copy, Syn. กำหนด, หมายไว้, เขียนไว้, บันทึก, คัดลอก, Example: ผู้ชมจดวิธีทำอาหารอย่างละเอียดจากรายการโทรทัศน์
[V] be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
[CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง, Example: กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้
[V] be poor, See also: be impoverished, be poverty-stricken, Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก, Ant. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์, Example: ครอบครัวนี้จนมากไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอน
[V] end, See also: finish, come to an end, Syn. เลิก, สิ้นสุด, Ant. เริ่ม, Example: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้, Thai definition: สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ
[V] sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
[V] wander, See also: roam, ramble, rove, Syn. ไป, เที่ยวไป, Example: แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า, Thai definition: เดินทางไป
[ADJ] temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
(อ) พยัญชนะตัวที่ ๘ เรียกว่า าน เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด เช่น กิ วินิฉัย ตำรว.
ก. ฉก เช่น ระวังงูกเอา, ล้วง เช่น รู้สึกเหมือนกับว่ามีมือใครมากกระเป๋า, ควัก เช่น น้องคงแอบมากเงินไป ๕๐๐ บาท, ขุด เช่น กแรง ๆ หน่อย ทำอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้สักหลุม, คุ้ย, สับ เช่น เอาอบกลงไปตรงนั้นซิ
เอาตัวมา เช่น คุณต้องไปกตัวเขามาให้ได้.
กอบ(ะกอบ) น. ภาษีสินค้าผ่านด่าน, ภาษีปากเรือ, ังกอบ ก็เรียก.
เป็นคำช่วยกริยา บอกความบังคับ เช่น งปฏิบัติตามระเบียบวินัย, หรือบอกความหวัง เช่น งมีความสุขความเริญ.
่งว. ง.
๋งน. เรียกลูกชายคนที่ ๑๐ ว่า ลูก๋ง, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๑๐ ว่า ลูกอัง.
งกรม(-กฺรม) ก. เดินไปมาโดยมีสติกำกับอย่างพระเดินเริญกรรมฐาน เรียกว่า เดินงกรม.
งกรมแก้วน. พระพุทธรูปปางหนึ่งยืนย่างพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้ง ๒ ประสานพระเพลา มีเรือนแก้ว.
งกล(-กน) น. บัว, บัวสาย, เช่น อันประดับด้วยอรพินธุเนานึก บุณฑรึกงกล (ม. คำหลวง วนปเวสน์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wilfully disobeyงใไม่ปฏิบัติตาม, งใขัดคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbatim (L.)ดคำต่อคำ, ดทุกถ้อยคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registerดทะเบียน, ทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatening letterดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance letterดหมายสนองรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archivesดหมายเหตุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proceedingsดหมายเหตุการประชุม, บันทึกการประชุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadrantตุภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
four partiesตุภาคี, ตุรภาคี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadriviumตุรศิลปศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bugุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlinkุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ancient inscriptionารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivesดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pamphletุลสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Access pointุดเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ancient inscriptionารึกโบราณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archivesดหมายเหตุ, สถาบันดหมายเหตุ, หอดหมายเหตุ
Archives มีความหมาย 3 ประการ ดังนี้

1. เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ หรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของหน่วยงานนั้น ๆ เอกสารเหล่านี้ได้รับการสงวนรักษาไว้อย่างถาวรในหอดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง การวิัยเชิงประวัติศาสตร์ และการตัดสินทางกฎหมาย ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ ำเป็นต้องได้รับการัดเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามหลักวิชาการดหมายเหตุ เอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า ดหมายเหตุ หรือ เอกสารดหมายเหตุ (Archival materials)

2. สถาบันหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน การัดหาหรือรับมอบ การัดเก็บดูแลรักษา และการถ่ายทอดสาระของเอกสารไปสู่ผู้ใช้ตามหลักวิชาการ ความหมายนี้ เรียกว่า สถาบันดหมายเหตุ หรือ หน่วยงานดหมายเหตุ (Archival Agency) สำหรับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการบริหารงานดหมายเหตุระดับชาติของไทยในปัุบัน คือ สำนักหอดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

3. ตัวอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นที่ัดตั้งหรือที่ทำการของสถาบันดหมายเหตุหรือหน่วยงานดหมายเหตุ ความหมายนี้ เรียกว่า หอดหมายเหตุ (Archival Repository) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Pamphletุลสาร

Pamphlet

ุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีำนวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 คำ [1] ขนาด A5 นำเสนอเนื้อหาสาระเฉพาะด้าน บสมบูรณ์ในเล่ม เย็บเล่มไม่ทนทาน รูปเล่มไม่แข็งแรง มักัดทำโดยหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือเป็นที่สนใในระยะหนึ่งๆ

ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น

กรมการแพทย์. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ. ุลสารบุหรี่และสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบัน, 2535-

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. กรุงเทพฯ : กรม, 2543.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

แม้นมาส เชาวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพฯ : บรรณกิ 1991, 2549. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ ะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
I was hurt, okay?ก็ฉันเ็บในี่ The Serena Also Rises (2008)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้ักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
To Jenny.แด่ เนนี่ The Serena Also Rises (2008)
To Jenny.แด่ เนนี่ The Serena Also Rises (2008)
To Jenny.ถึงเนนี่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากะขอบในนี่ ฮัมฟรีย์ เนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็ไปได้ The Serena Also Rises (2008)
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Good luck with that. I'll look for it in "Reader's Digest."งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันะรออ่านมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเสท์ The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงะเป็นเรื่องราวความผิดหวังที่คลาสสิกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่ะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
. (ังหวัด)[] (jø. (jangwat)) EN: province   FR: province [f]
[v.] (jong) EN: must ; have to ; should   FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
งระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of   FR: prendre garde ; prêter attention
งระวัง[X] (jong rawang) FR: gare à
งระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
งรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful   FR: être loyal
งรักภักดี[v.] (jongrakphakdī) EN: be loyal ; be faithful   FR: être loyal
งอร [v.] (jong om) EN: point out ; point to ; point to make clear   
งใ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on   
งใ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
SARS(n) โรคทางเดินหายใเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็สิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา ะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา ะเรียกว่า soccer แทน)
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาากภาษาไทยว่า ลองดู มาากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็หรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ ึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MMC(abbrev uniq) ย่อมาาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n abbrev) ย่อมาาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิิตอลชนิด SLR, SLR, camera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a posteriori[ADJ] ากผลไปสู่เหตุ
accommodate[VT] ัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate[VT] ัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accused[N] ผู้ต้องหา, See also: จำเลย, ผู้ถูกกล่าวหา
Achilles' hell[N] ุดอ่อน
acme[N] ุดสูงสุด, Syn. summit, peak, highest point
acquit[VT] ่ายคืน
addend[N] ำนวนที่บวกเข้าไป
address[VT] เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
address[VT] ัดการปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเรีย์
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * ะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็ะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่ะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง ุดเล็ก ๆ สามุด ซึ่งะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ ุด 3 ุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ ะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 ุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็ะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K ะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, ังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละาน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) ากผลถึงเหตุ, ากประสบการณ์, ากการสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,ากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abbacy(n) ตำแหน่งเ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เ้าอาวาส,อธิการวัด,เ้าวัด
abhor(vt) รังเกีย,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกีย,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกีย,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกีย,น่าชัง,น่าเกลียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกีย,เกลียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกีย,ความเกลียด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
as arranged (n vt) จัดการ
See also: S. 1, A. 1,
be caught red-handed (idiom ) จับได้คาหนังคาเขา
See also: S. be apprehended,
bottom dead center (n) จุดศูนย์ตายล่าง (ลูกสูบเครื่องยนต์)
Canki (n ) จังกีพราหมณ์ ในพุทธประวัติ ครอบครองหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อโอปาสาทะ ซึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทานให้ครอบครอง
casion[เเคเชิน] (n ) จังหวะ
chulatutorจุฬาติวเตอร์ เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยพี่เปิ้ล
collection (n adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
conceit (n) จองหอง
Cosmic Consciousness (jargon ) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お仕舞い[おしまい, oshimai] (n) บ, See also: R. 終わり
まじ[まじ, maji] (adj adv slang) ริง, See also: Related: 本当に、本気
グリース[ぐりーす, guri-su] (n) าระบี
予約[よやく, yoyaku] (vi vt) อง (เช่น องโต๊ะในร้านอาหาร)
冬眠[とうみん, toumin] (vt) ำศีลในฤดูหนาว
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) ำนวนแรงงานในประเทศ
千葉[ちば, chiba] (n name) ังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
地点[ちてん, chiten] (n) ุดที่
多数[たすう, tasuu] (n) ำนวนมาก
対処[たいしょ, taisho] (n vt) ัดการ, รับมือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
そんえきぶんきてん損益分岐点[son'ekibunkiten son'eki bunkiten] (n) ุดคุ้มทุน
定数[ていすう, teisuu] (n vt) ำนวนที่กำหนดไว้, ำนวนคงที่, ค่าคงที่
小数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) ุดทศนิยม
小数点[しょうすうてん, shousuuten] (n) ุดทศนิยม
キス[きす, kisu] (vt) ูบ
補そく[ほそく, hosoku] (aux. verb) ับ.ยึดครอง
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) ักรวาล, อวกาศ
mural[mural] (n vi vt modal ver) ิตกรรมฝาผนัง , See also: S. รกกก, A. กกดกก, R. เกเกเก
金額[きんがく, kingaku] (n) ำนวนเงิน
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) ม, ตามใ, ยอม, ปล่อยใไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: ัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
[けん, ken] Thai: ังหวัด
作成[さくせい, sakusei] Thai: ัดทำขึ้น English: draw up
[すう, suu] Thai: ำนวน English: number
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ัดการ English: to handle
手掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ัดการดูแล English: to manage
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ับใความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ับองไว้
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: ัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
覚える[おぼえる, oboeru] Thai: English: to remember

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aufgabe(n) |die, pl. Aufgaben| โทย์, ปัญหา
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่ะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, ุดเริ่ม, See also: der Anfang
Blick(n) |der| การ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาาก Bundesrepublik Deutschland
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนบ, ส่วนท้าย
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fahrradจักรยาน
fahrrad {n} (n ) จักรยาน
See also: S. velo,
Ganzzahl {f} | Ganzzahlen {pl}จำนวนเต็ม
notwendig (adv ) จำเป็น มีความจำเป็น
velo (n slang ) จักรยาน(เป็นคำที่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์)

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' นถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire un jogging(vt) วิ่ง๊อกกิ้ง
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกีย, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
enterprise(n) |f| บริษัท, กิการ, อุตสาหกิ
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเอกัน, อีกสักครู่เอกัน
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้ัก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
重心[じゅうしん] (n) จุดศูนย์ถ่วง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top