ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อดอยาก

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดอยาก-, *อดอยาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดอยาก[V] starve, Syn. อดๆ อยากๆ, Ant. มีกิน, Example: บนเรือสินค้าที่ผมนั่งไปนั้น ไม่ได้อดอยากอะไร, Thai definition: ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน
อดอยากปากแห้ง[V] starve, See also: be famished, be short of food, Syn. อดอยาก, อดโซ, อดข้าวอดน้ำ, Example: พวกที่เป็นรัฐมนตรีรวย แต่ชาวบ้านต้องอดอยากปากแห้ง, Thai definition: ขาดแคลนอาหาร, ไม่มีพอกิน, ไม่มีจะกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดอยากก. ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน.
อดอยากปากแห้งก. ไม่ได้กินของที่อยากกิน, อดแห้งอดแล้ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Starvation.ความอดอยาก The Ugly American (1963)
They'd starve without us.พวกเขาจะอดอยาก Wild Reeds (1994)
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก The Man in the Iron Mask (1998)
- Uh...ฆาตกรรม, อาชญากรรม, ความอดอยาก Fight Club (1999)
What are you to do when you're hungry?คุณกินเปียโนได้เหรอเวลาอดอยาก The Pianist (2002)
They were starving him, Mum. There were bars on his window.แฮร์รี่อดอยาก หน้าต่างก็ถูกติดลูกกรง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- It hurt a lot then, huh?-อดอยากมานานละซิ ใช่มั้ย? Sweet Sex and Love (2003)
Well, I'm not an inventor, but I did develop a new way of irrigating dry land so that no one in my kingdom ever has to be hungry.ผมไม่ใช่นักประดิษฐ์ แต่ผมคิดระบบชลประทาน เพื่อไม่ให้ประชาชนของผมอดอยาก Around the World in 80 Days (2004)
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป. Kingdom of Heaven (2005)
Starvation and abuse.ความอดอยาก และการถูกทารุณ The Great Raid (2005)
Okay, look, if we do this, we're gonna be eating dry wall for a year.โอเค, ฟังนะ ถ้าขื่นซื้อเราต้องอดอยากเป็นปีๆแน่ The Amityville Horror (2005)
While the starving mob burns London.นั่งมองเปลวเพลิง ตอนที่พวกม็อบอดอยาก เผากรุงลอนดอน The Constant Gardener (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดอยาก[v.] (ot yāk) EN: starve   FR: mourir de faim ; soufrir de la faim

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
famish[VI] อดอยาก, See also: อดตาย, Syn. starve
hunger after[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for
hunger for[PHRV] อดอยาก, See also: ขาดแคลน, หิวกระหาย, Syn. starve for, thrist for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
famine(แฟม'มิน) n. ภาวะข้าวยากหมากแพง,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,วาตภัย,ความอดตาย, Syn. starvation
famish(แฟม'มิช) vt.,vi. ทำให้อดอยาก,อดอยาก,อดตาย, Syn. starve
hard-setadj. ยึดมั่น,มั่นคง,ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก,ดื้อรั้น,อดอยาก (fixed)
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die

English-Thai: Nontri Dictionary
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
starveling(n) คนอดอาหาร,คนอดอยาก,คนหิวโหย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top