ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บันทึก

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันทึก-, *บันทึก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันทึก[N] note, See also: memo, memorandum, Example: มีบันทึกถึงหัวหน้าจากลูกค้ารายสำคัญ, Thai definition: ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยเตือนความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน
บันทึกเทป[V] record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บันทึกก. จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, จดหรือถ่ายทำไว้เพื่อช่วยความจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, เช่น บันทึกรายงานการประชุม บันทึกภาพ บันทึกเสียง, จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม
บันทึกย่นย่อ, ทำให้สั้น, เช่น อันว่าเทพยดาก็ปรานีกระษัตรท้งงสี่ ก็บันทึกที่หนทางน้นนเข้ามา (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
บันทึกน. ข้อความที่จดไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน, ข้อความที่นำมาจดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recordบันทึก, ระเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrest recordบันทึกการจับกุม (ของตำรวจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy recordบันทึกการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjusters' noteบันทึกของผู้เจรจาตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
report, minorityบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority reportบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bordereauบันทึกงบประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Official recordบันทึกทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data entryบันทึกข้อมูล
กระบวนการนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกหรือในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้แป้นพิมพ์บันทึกข้อมูลเก็บ [คอมพิวเตอร์]
Court recordsบันทึกของศาล [TU Subject Heading]
Diariesบันทึกประจำวัน [TU Subject Heading]
Law reports, digests, etc.บันทึกคดี [TU Subject Heading]
Memorandumsบันทึกช่วยจำ [TU Subject Heading]
Nursing recordsบันทึกการพยาบาล [TU Subject Heading]
Personal narrativesบันทึกส่วนตัว [TU Subject Heading]
Public health recordsบันทึกทางสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Recordsบันทึก (เหตุการณ์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They manage to write, make notes.พวกเขาได้เขียนบันทึกเอาไว้มากมาย Night and Fog (1956)
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
Names are noted too, names from twenty-two nations.มีการบันทึกชื่อด้วย จากทั้งหมด 22 ประเทศ Night and Fog (1956)
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม Night and Fog (1956)
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
This kid is five for 0. Well, look at his record.เด็กคนนี้เป็นห้า 0 ดีดูที่บันทึกของเขา 12 Angry Men (1957)
Pardon me.ประทานโทษ ผมได้ทำบันทึกบางที่นี่ 12 Angry Men (1957)
We've got a record to do tomorrow.เราได้มีการบันทึกที่จะทำในวันพรุ่งนี้ Help! (1965)
(Clang)... drinker of blood... - It's off! I'm saved!มันออก ฉันบันทึกไว้ นักฆ่าของ ปีศาจ Help! (1965)
The memoirs of Lieutenant Ernest Goodbody.บันทึกของเออร์เนสโท กุดบอดี How I Won the War (1967)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
What you've saved is my life and my honey pot.สิ่งที่คุณได้บันทึก ไว้เป็น ชีวิตและหม้อน้ำผึ้งของฉัน คุณ มีแน่นอน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: blog ; web log   FR: blog [m] = bloc [m] = blogue [m] (Québ.) ; journal personnel [m]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk phon) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
บันทึกภาพ[v. exp.] (bantheuk phāp) FR: enregistrer une image
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกเหตุการณ์[n.] (bantheuk hētkān) EN: log   FR: journal de bord [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
save(vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
spectrograph(n) กล้องโทรทัศน์/กล้องดูดาว ที่มีความสามารถในการบันทึกภาพจากสิ่งที่ส่องอยู่ เช่น The solar-stellar spectrograph is located 5 meters south of the main solar spectrograph on the ground floor of the McMath Telescope complex., R. Spectoscope, telescope
last will(n ) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., R. testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[N] รายงาน, See also: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว, Syn. report, description
act[N] บันทึกที่เป็นทางการ
aide-memoire[N] บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper
annals[N] บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
apocalypse[N] บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน (ระหว่างช่วง 200 ปี ก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 300)
book[VT] บันทึกข้อหา, See also: เขียนใบสั่ง, Syn. charge, record
card[VT] บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ), See also: จดแต้ม
catalog[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record
catalogue[VT] บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, record
chronicle[VT] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
actinograph(แอคทิน' โนกราฟ) n. บันทึกจากเครื่อง actinometer. -actinographic adj., -actinography n.
aerograph(แอ' โรกราฟ) n. บันทึกอุตุวิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
annalist(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์ประจำปี
annals(n) สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปี,หนังสือประจำปี
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
bumf(n) หนังสือราชการ,กระดาษบันทึก
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
tallyบันทึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
議事録[ぎじろく, gijiroku] (n) บันทึกการประชุม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
載る[のる, noru] Thai: บันทึก English: to be recorded
打つ[うつ, utsu] Thai: บันทึก
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary
控える[ひかえる, hikaeru] Thai: บันทึกไว้ English: to make notes

German-Thai: Longdo Dictionary
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง
speichern(vt) |speicherte, hat gespeichert| เก็บหรือบันทึกข้อมูล ส่วนใหญ่หมายถึงในคอมพิวเตอร์ เช่น Telefondaten dürfen zwei Jahre gespeichert werden.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top