Search result for

ลอย

(88 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลอย-, *ลอย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ลอยลดา[พลอย-ละ-ดา] ( ) พลอยแห่งความรุ่งเรือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอย[V] soar, See also: float, drift, move gently, bob, glide, sail, Syn. ล่องลอย, ลอยล่อง, ลอยละล่อง, Example: บอลลูนลูกนี้ถูกนำออกไปปล่อยให้ลอยอยู่ในอากาศถึงสองชั่วโมง, Thai definition: เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ
ลอย[V] drift (from job to job), See also: drift (from place to place), Syn. ลอยชาย, Thai definition: ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง
ลอย[V] drift (from job to job), See also: drift (from place to place), Syn. ลอยชาย, Thai definition: ไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง
ลอย[ADJ] indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอย[ADV] indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
ลอยคอ[V] float, See also: swim with the head above water, float with the head above water, Example: ปัจจุบันการลอยกระทงมีคนพายเรือ หรือไม่ก็ลอยคอไปคอยเก็บเงินในกระทง, Thai definition: ว่ายน้ำตั้งตัวตรง คออยู่เหนือน้ำ
ลอยลำ[ADV] absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
ลอยลำ[V] float, See also: drift, Syn. ลอย, ลอยน้ำ, Example: เรือรบของสหรัฐลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย, Thai definition: ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ
ลอยลำ[V] take a large lead, See also: hold a safe lead, have a good lead, Example: ผู้สมัครหน้าเก่าอย่างเขาสามารถลอยลำผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย, Thai definition: นำหน้าไปไกล, Notes: (ปาก)
ลอยแพ[V] lay off, See also: abandon, dismiss, sack, Example: เจ้าของบริษัทลอยแพคนงานเพราะกิจการขาดทุน, Thai definition: ให้ออกจากหน้าที่การงานที่ทำอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลอยก. ทรงตัวอยู่ในอากาศ เช่น บัลลูนลอย ว่าวลอย
ลอยเด่นขึ้น, นูนขึ้น, เช่น รูปปลาที่วาดบนพัดมองเหมือนลอยออกมา
ลอยไม่อยู่เป็นหลักแหล่ง, ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่การงานเป็นหลักแหล่ง, เช่น เป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปลอยมา
ลอยไม่จม เช่น เรือลอย ซุงลอย
ลอยอยู่บนผิวน้ำ เช่น จอกแหนลอย
ลอยปล่อยให้ไปตามน้ำหรืออากาศ เช่น ลอยกระทง ปล่อยลูกโป่งให้ลอยในพิธีเปิดงาน.
ลอยว. ไม่มีอะไรคุ้มหรือผูกไว้ (ใช้ในการเล่นหมากรุก) เช่น โคนลอย ม้าลอย.
ลอยว. ไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ เช่น ด่าลอย
ลอยไม่มีเหตุผลหรือหลักฐาน เช่น เขียนกฎขึ้นมาลอย ๆ พูดลอย ๆ ไม่มีที่อ้างอิง
ลอยอาการที่พูดห้วน ๆ ไม่มีหางเสียงไม่มีคำลงท้าย เช่น พูดลอย ๆ ไม่มีคะขา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creaming, Up-Wardลอยอยู่ข้างบน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip girl here,กอสซิบเกิร์ลอยู่นี่จ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
But I'll confess.แต่ฉันจะตกกระไดพลอยโจน Pret-a-Poor-J (2008)
It's her number all over the polaroids.เบอร์ของเธอมีติดอยู่บนโพลาลอยด์นั้น There Might be Blood (2008)
They're awaiting specs.ทราบแล้วพวกเรารอข้อมูลอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
Up above the world so highลอยสูงเหนือพื้นโลกห่างไกล Dead Space: Downfall (2008)
So that gimp doctors Don't have to look all over the placeดังนั้นหมอที่ลอยชายไม่สามารถดูแลได้ทั่วทุกที่ Not Cancer (2008)
They floated around, they landed on an organ,พวกมันลอยไปรอบๆ แล้วพวกมันก็ฝังตัวในอวัยวะ Not Cancer (2008)
- Is it in the tail or in the head?มันอยู่ในไทลอยย์หรือในหัว Birthmarks (2008)
There's more than one baby in the sea.มีมากกว่า มีเด็กคนหนึ่งลอยทะเล Joy (2008)
Amyloidosis.อไมลอยซิส The Itch (2008)
The mugger used hollow points.พวกอันธพาลใช้เหตุผลที่เลื่อนลอย The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอย[v.] (løi) EN: float ; soar ; drift ; move gently ; bob ; glide ; sail ; waft   FR: flotter ; surnager
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation   
ลอย[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible   
ลอย[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
ลอยกระทง[n. prop.] (Løi Krathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony   FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
ลอยคว้าง[v.] (løikhwāng) EN: float ; adrift   
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water   FR: nager la tête hors de l'eau
ลอยช้อน[v.] (løichøn) EN: float in the water in order to catch fish   
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger   FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   

English-Thai: Longdo Dictionary
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
flocculant(n) สารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc (ตะกอนเบาซึ่งเกิดขึ้นช้า ๆ เมื่อเติมสารนี้ลงในสารแขวนลอยหรือของเหลวแขวนตะกอน จะทำให้อนุภาคต่าง ๆ ที่แขวนลอยอยู่มารวมตัวกันเป็นตะกอนมีน้ำหนักแล้วจมลงนอนก้น สารที่มีสมบัติดังกล่าว ได้แก่ potash alum ซึ่งมีสูตร K2SO4.Al.(SO4)3.24H2O และสารส้ม (alum) ซึ่งมีสูตร Al2(SO4)3.14H2O
by-product(n ) ผลผลิตพลอยได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrift[ADJ] ลอยไป, See also: ล่องลอย, Syn. drifting
afloat[ADV] ลอย, Syn. adrift, floting, drifting
afloat[ADJ] ลอย
at large[IDM] ลอยนวล, See also: ยังไม่ถูกจับกุม
buoy[VT] ลอยตัว
buoyant[ADJ] ลอยตัว
bob up[PHRV] ผลุบๆโผล่ๆ, See also: ลอยขึ้นลงอย่างเร็ว
curl up[PHRV] ลอยสูงเป็นรูปโค้ง, See also: ลอยเป็นวง
fill away[PHRV] ลอยไปตามลม, See also: แล่นไปตามลม
float about[PHRV] ลอยไปลอยมา, Syn. float around, float round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
adenine(แอด' ดินิน) n. แอลกาลอยด์ชนิดหนึ่งจากชา
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
airborne(แอร์' บอร์น) adj. ลอยในอากาศ, ลงมาจากอากาศ,ร่อน,ขนมาทางอากาศ (in flight)
alexandrite(แอลลิคซาน' ไดรทฺ) พลอยชนิดหนึ่ง (chrysoberyl)

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
afloat(adj) ลอยไป,ไม่ล่ม,ชุ่มน้ำ
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย
bijou(n) เพชรพลอย,เครื่องประดับ
booth(n) แผงลอย,คอก
bruit(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอย English: to float
浮かぶ[うかぶ, ukabu] Thai: ลอยขึ้นมา English: to rise to surface
浮かべる[うかべる, ukaberu] Thai: ลอย หรือ ปล่อยลงบนน้ำ English: to float
浮く[うく, uku] Thai: ลอย English: to float
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ลอย English: to float
上がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,

French-Thai: Longdo Dictionary
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)
S.A.(n) เป็นคำย่อของ Société Anonyme ซึ่งแปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top