ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrupt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrupt-, *disrupt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrupt(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้แตกแยก, ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, Syn. disturb, confuse, disorder, interrupt, Ant. order, organize
disruption(n) การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
disruptive(adj) ที่แตกแยก, See also: ที่แตกร้าว, ที่กระจัดกระจาย, ที่ยุ่งเหยิง, Syn. distubing, troublesome, unruly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สับสน, รบกวน, ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt, break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ , ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disrupt(vt) แบ่งแยก, ทำให้แตกแยก, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก, การแตกแยก, ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptเยื่อเซลล์ขาดตอน [การแพทย์]
Disruptionการแตกตัว, เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it leaves with him on it, it'll disrupt production... and the Armaments Board will want to know why.ไม่มีเขางานที่กองทัพสั่งก็พัง Schindler's List (1993)
Test? I cannot allow you to disrupt operations any further.ผมคงจะยอมให้คุณทำลายการทำงานของเราอีกต่อไปไม่ได้แล้ว Gattaca (1997)
Uh, I didn't want to disrupt class.ผมไม่อยากรบกวนการสอน Rushmore (1998)
I don't wanna do anything that might disrupt your concentration or anything.ฉันไม่อยากรบกวนสมาธิ ของคุณหรอกนะ... The Legend of Bagger Vance (2000)
But we were briefly disrupt the entrails * linesสำหรับเรา คงใช้เวลาเพิ่มอีกหน่อย ทั่วบริเวณ... . Æon Flux (2005)
'Cause if you disrupt my plans, I will have no further use for you. Do you understand?เพราะถ้าเธอทำแผนเสีย ฉันจะไม่เอาเธอไว้ The Illusionist (2006)
AND DISRUPT OUR LIVES IN A VARIETY OF WAYS.และเข้ามาปั่นป่วนชีวิตเราได้ทุกวิถีทาง If There's Anything I Can't Stand (2007)
Now if we start to disrupt that perfect balance then life just begins to unravel.ตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้มันกระจายออก จากความสมดุล ชีวิตก็จะเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิม Episode #2.7 (2008)
OK, we need to access and pinpoint the 3 closest cell towers to the location and then disrupt the satellite feeds to them and we need to do it fast.แล้วขัดขวางข้อมูลจากจานดาวเทียม ที่ส่งไปนั่น และต้องทำให้เร็วที่สุด เอาเลย Mayhem (2008)
How dare you disrupt their relationship with your evil!นายกล้ามากที่ไปร่วมมือกับพวกปีศาจร้ายพวกนั้น Bolt (2008)
How dare you come and disrupt my son's welcome ceremony!แกมา และทำให้งานเลี้ยงต้อนรับลูกชาย ของฉัน ยุ่งเหยิงไปหมด! Episode #1.7 (2008)
it might disrupt the balance of nature.มันทำลายสมดุลของธรรมชาติ Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disruptA strike disrupted the postal system.
disruptAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
disruptHe was careful not to disrupt the meeting.
disruptThe timetable was disrupted.
disruptTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.
disruptTrains were disrupted due to a thunderstorm.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disrupt
disrupts
disrupted
disrupting
disruption
disruptive
disruptions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrupt
disrupts
disrupted
disrupting
disruption
disruptive
disruptions

Japanese-English: EDICT Dictionary
破壊[はかい, hakai] (n, vs) (1) destruction; disruption; (2) { comp } (application) crash; (P) #1,694 [Add to Longdo]
ディスラプト[deisuraputo] (n) disrupt(ion) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
環境ホルモン[かんきょうホルモン, kankyou horumon] (n) hormone-disrupting chemicals [Add to Longdo]
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n, vs) torn asunder; disrupted and disorganized [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
総会屋[そうかいや, soukaiya] (n) extortionist that threatens to disrupt stock-holder meetings; (P) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
内分泌攪乱物質[ないぶんぴつかくらんぶっしつ, naibunpitsukakuranbusshitsu] (n) endocrine disruptor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrupt \Dis*rupt"\, a. [L. disruptus, diruptus, p. p. of
   disrumpere, to break or burst asunder; dis- + rumpere to
   break, burst. See {Rupture}.]
   Rent off; torn asunder; severed; disrupted.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disrupt \dis*rupt"\, v. t. [imp. & p. p. {Disrupted}; p. pr. &
   vb. n. {Disrupting}.]
   1. To break asunder; to rend. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. to destroy the continuity of, usually temporarily; as,
    electrical power was disrupted by the hurricane.
    [PJC]
 
   3. To interfere with or halt, especially by causing a lack of
    order; as, the shouting of the demonstrators disrupted the
    meeting.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrupt
   v 1: make a break in; "We interrupt the program for the
      following messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break
      up}, {cut off}]
   2: throw into disorder; "This event disrupted the orderly
     process"
   3: interfere in someone else's activity; "Please don't interrupt
     me while I'm on the phone" [syn: {interrupt}, {disrupt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top