ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrupt

D IH2 S R AH1 P T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrupt-, *disrupt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrupt[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้แตกแยก, ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, Syn. disturb, confuse, disorder, interrupt, Ant. order, organize
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
disruptive[ADJ] ที่แตกแยก, See also: ที่แตกร้าว, ที่กระจัดกระจาย, ที่ยุ่งเหยิง, Syn. distubing, troublesome, unruly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptเยื่อเซลล์ขาดตอน [การแพทย์]
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry about the disruption, folks... but I always do the last dance of the season.ขออภัยที่ต้องขัดจังหวะ ท่านทั้งหลาย... ผมเคยเต้นปิดงานในทุกปี Dirty Dancing (1987)
If it leaves with him on it, it'll disrupt production... and the Armaments Board will want to know why.ไม่มีเขางานที่กองทัพสั่งก็พัง Schindler's List (1993)
- l'm looking for any... cryogenic disruption to the D.N.A. footprints.- ด็อกเตอร์เฮซ ให้ช่วยอะไรมั้ย - ฉันกำลังตรวจสอบ ดูว่าจะมีอะไรมาขัดขวางการบ่งบอก ดี เอ็น เอ บ้างไหม Junior (1994)
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม Gattaca (1997)
Test? I cannot allow you to disrupt operations any further.ผมคงจะยอมให้คุณทำลายการทำงานของเราอีกต่อไปไม่ได้แล้ว Gattaca (1997)
Uh, I didn't want to disrupt class.ผมไม่อยากรบกวนการสอน Rushmore (1998)
I don't wanna do anything that might disrupt your concentration or anything.ฉันไม่อยากรบกวนสมาธิ ของคุณหรอกนะ... The Legend of Bagger Vance (2000)
But global warming is melting the polar ice caps and disrupting this flow.แต่สภาวะความร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ลดกระแสความร้อนให้ซะงัก The Day After Tomorrow (2004)
I refuse to be catapulted, electrocuted, or have my internal organs disrupted any longer!ไม่ยอมตับไตไส้พุงแตกอีกแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Today I have proved that man can break the 50-mile-per-hour speed barrier without disrupting his internal organs.ผมพิสูจน์แล้วว่า มนุษย์เคลื่อนที่เร็วกว่า 50 ไมล์/ชม.ได้ โดยที่อวัยวะภายในไม่บุบสลาย Around the World in 80 Days (2004)
- we can anticipate many more cancelled flights, and disruption of travel plans That's all...แต่ว่า.. Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง... Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disruptA strike disrupted the postal system.
disruptAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
disruptHe was careful not to disrupt the meeting.
disruptThe timetable was disrupted.
disruptTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.
disruptTrains were disrupted due to a thunderstorm.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRUPT    D IH2 S R AH1 P T
DISRUPTS    D IH2 S R AH1 P T S
DISRUPTED    D IH2 S R AH1 P T AH0 D
DISRUPTING    D IH2 S R AH1 P T IH0 NG
DISRUPTION    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N
DISRUPTIVE    D IH2 S R AH1 P T IH0 V
DISRUPTIONS    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrupt    (v) dˈɪsrˈʌpt (d i1 s r uh1 p t)
disrupts    (v) dˈɪsrˈʌpts (d i1 s r uh1 p t s)
disrupted    (v) dˈɪsrˈʌptɪd (d i1 s r uh1 p t i d)
disrupting    (v) dˈɪsrˈʌptɪŋ (d i1 s r uh1 p t i ng)
disruption    (n) dˈɪsrˈʌpʃən (d i1 s r uh1 p sh @ n)
disruptive    (j) dˈɪsrˈʌptɪv (d i1 s r uh1 p t i v)
disruptions    (n) dˈɪsrˈʌpʃənz (d i1 s r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスラプト[, deisuraputo] (n) disrupt(ion) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
環境ホルモン[かんきょうホルモン, kankyou horumon] (n) hormone-disrupting chemicals [Add to Longdo]
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
総会屋[そうかいや, soukaiya] (n) extortionist that threatens to disrupt stock-holder meetings; (P) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
内分泌攪乱物質[ないぶんぴつかくらんぶっしつ, naibunpitsukakuranbusshitsu] (n) endocrine disruptor [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrupt \Dis*rupt"\, a. [L. disruptus, diruptus, p. p. of
   disrumpere, to break or burst asunder; dis- + rumpere to
   break, burst. See {Rupture}.]
   Rent off; torn asunder; severed; disrupted.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disrupt \dis*rupt"\, v. t. [imp. & p. p. {Disrupted}; p. pr. &
   vb. n. {Disrupting}.]
   1. To break asunder; to rend. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. to destroy the continuity of, usually temporarily; as,
    electrical power was disrupted by the hurricane.
    [PJC]
 
   3. To interfere with or halt, especially by causing a lack of
    order; as, the shouting of the demonstrators disrupted the
    meeting.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrupt
   v 1: make a break in; "We interrupt the program for the
      following messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break
      up}, {cut off}]
   2: throw into disorder; "This event disrupted the orderly
     process"
   3: interfere in someone else's activity; "Please don't interrupt
     me while I'm on the phone" [syn: {interrupt}, {disrupt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top