ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abominate

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abominate-, *abominate*
Possible hiragana form: あぼみなて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abominate[VT] ชิงชัง, See also: เกลียด, ชัง, Syn. abhor, execrate, Ant. like, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like

English-Thai: Nontri Dictionary
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abominate    (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪt (@1 b o1 m i n ei t)
abominated    (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪtɪd (@1 b o1 m i n ei t i d)
abominates    (v) ˈəbˈɒmɪnɛɪts (@1 b o1 m i n ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abominate \A*bom"i*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Abominated}; p.
   pr. & vb. n. {Abominating}.] [L. abominatus, p. p. or
   abominari to deprecate as ominous, to abhor, to curse; ab +
   omen a foreboding. See {Omen}.]
   To turn from as ill-omened; to hate in the highest degree, as
   if with religious dread; loathe; as, to abominate all
   impiety.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To hate; abhor; loathe; detest. See {Hate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abominate
   v 1: find repugnant; "I loathe that man"; "She abhors cats"
      [syn: {abhor}, {loathe}, {abominate}, {execrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top