ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submerge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submerge-, *submerge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submerge(vt) จุ่มลงในน้ำ, See also: แช่ลงในน้ำ, Syn. immerse, engulf, sink
submerge(vi) จมลงใต้น้ำ, Syn. plunge, sink, swamp
submerge(vt) อดกลั้น, See also: ระงับ, เก็บกด, ปิดบัง, Syn. hide, suppress
submerge in(phrv) จมอยู่ใต้, See also: ลอยอยู่ใต้, ดำอยู่ใต้, Syn. immerse in, soak in, steep in
submerge in(phrv) จมจ่อมอยู่กับ, See also: หมกมุ่นกับ, Syn. absorb in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submerge(ซับเมิร์จฺ') vt., vi. จมลงใต้น้ำ, ดำน้ำ, จุ่ม, แช่., See also: submergence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
submerge(vi, vt) ดำน้ำ, จุ่มน้ำ, แช่น้ำ, จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ, การจุ่มน้ำ, การดำน้ำ, การแช่น้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
submerged; demersal; submersedอยู่ใต้น้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submergenceการจมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
submerged flowsubmerged flow, การไหลแบบจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged intakesubmerged intake, อาคารรับน้ำแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged orificesubmerged orifice, ออริฟิซแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Submerged Plantsพืชใต้น้ำ, Example: พรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า และขึ้นใน แหล่งน้ำจืด เป็นพรรณไม้น้ำที่มีส่วนของราก ลำต้น และใบอยู่ใต้น้ำ ทั้งหมด อาจมีรากยึดติดกับพื้นดินใต้น้ำหรือไม่ก็ได้ บางชนิดเมื่อโต เต็มที่ก็จะส่งดอกขึ้นมาเจริญที่ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ เช่น สาหร่าย และสันตะวาชนิดต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
submerged unit weightsubmerged unit weight, น้ำหนักจำเพาะในน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged weirsubmerged weir, ฝายจม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rocks i used to submerge my victims May eventually sink me, too, หินที่ใช้ถ่วงเหยื่อ สุดท้ายก็ทำผมจมลงไปด้วย The Dark Defender (2007)
Level 4 submerge system will engage soon.ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง Resident Evil: Degeneration (2008)
Level 4 submerge system will engage soon.ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง ระดับสี่กำลังจะสละตัวเอง Resident Evil: Degeneration (2008)
Level 1 submerge system will engage soon.ระดับหนึ่งกำลังจะสละตัวเอง Resident Evil: Degeneration (2008)
Warning: Level 0 submerge system will engage soon.คำเตือน ระดับศูนย์กำลังจะสละตัวเอง Resident Evil: Degeneration (2008)
Submerge the subject in water.จุ่มผู้เข้ารับการทดลองลงไปในน้ำ The Plateau (2010)
Items used to set up a laboratory-- beakers, glass tubing, a vessel large enough to hold a woman, enough methanol to submerge her.อุปกรณ์ในการทำการทดลอง... บีกเกอร์, หลอดแก้ว อ่างที่ใหญ่พอจะเก็บร่างผู้หญิง Sense Memory (2011)
Then why not submerge the body?แล้วทำไมถึงไม่ถ่วงศพไว้ใต้น้ำล่ะ Epilogue (2011)
Submerge the boat, lieutenant.ระบาย ถังอับเฉา ผู้หมวด Captain (2012)
But the unsub didn't submerge the victims in water to torture them.แต่อันซับไม่ได้จับเธอถ่วงน้ำ เพื่อทรมานพวกเธอ Heathridge Manor (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submergeHundreds of fields were submerged in the flood.
submergeWhales can remain submerged for a long time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำ(v) dive, See also: submerge, remain under water, Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ, Example: นักดำน้ำชอบดำดูปะการังแถบทะเลตอนใต้
ดำน้ำ(v) dive, See also: submerge, remain under water, Syn. มุดน้ำ, Example: เขาชอบดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจ
หินโสโครก(n) submerged rocks, See also: submerged reefs, Example: การเดินเรือบริเวณนี้ต้องระวังหินโสโครกด้วย, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: หินใต้น้ำที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ
จม(v) sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai Definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง(v) submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[dam] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[damnām] (v) EN: dive ; submerge ; remain under water  FR: plonger ; immerger
หินโสโครก[hinsōkhrōk] (n, exp) EN: submerged rocks ; submerged reefs  FR: récif [ m ]
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[jomding] (v) EN: submerge ; sink
จมน้ำ[jom nām] (v, exp) EN: drown ; be drowned ; get drowned  FR: submerger ; couler ; noyer ; se noyer ; sombrer
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
ล้นมือ[lonmeū] (v) EN: be overloaded ; be swamped  FR: être submergé de travail ; être surchargé
มิด[mit] (adj) EN: concealed ; covered ; tight ; close  FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet
ท่วม[thūam] (v) EN: flood ; overwhelm ; submerge ; inundate  FR: déborder ; inonder ; submerger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBMERGE
SUBMERGED
SUBMERGENCE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submerge
submerged
submerges
submergence

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén, ㄔㄣˊ, ] submerge; immerse; sink; deep; profound; to lower; to drop #4,081 [Add to Longdo]
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ,  ] submerged reef (rock) #52,399 [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] submerge; swim under water #58,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水没[すいぼつ, suibotsu] (n, vs) submerge #18,383 [Add to Longdo]
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1, vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P) #18,509 [Add to Longdo]
どっぷりと漬かる[どっぷりとつかる, doppuritotsukaru] (exp, v5r) (See どっぷり) to be deeply submerged [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
冠水[かんすい, kansui] (n, vs) being covered with water (i.e. in a flood); being submerged; being inundated; flooding [Add to Longdo]
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r, vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness) [Add to Longdo]
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r, vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P) [Add to Longdo]
潜水中[せんすいちゅう, sensuichuu] (adv) while diving; while submerged [Add to Longdo]
沈める[しずめる, shizumeru] (v1, vt) (1) to sink; to submerge; (2) to floor (an opponent); (P) [Add to Longdo]
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submerge \Sub*merge"\, v. t. [imp. & p. p. {Submerged}; p. pr. &
   vb. n. {Submerging}.] [L. submergere, submersum; sub under +
   mergere to plunge: cf. F. submerger. See {Merge}.]
   1. To put under water; to plunge.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overflow with water; to inundate; to flood; to
    drown.
    [1913 Webster]
 
       I would thou didst,
       So half my Egypt were submerged.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submerge \Sub*merge"\, v. i.
   To plunge into water or other fluid; to be buried or covered,
   as by a fluid; to be merged; hence, to be completely
   included.
   [1913 Webster]
 
      Some say swallows submerge in ponds.   --Gent. Mag.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submerge
   v 1: sink below the surface; go under or as if under water [syn:
      {submerge}, {submerse}]
   2: cover completely or make imperceptible; "I was drowned in
     work"; "The noise drowned out her speech" [syn: {submerge},
     {drown}, {overwhelm}]
   3: put under water; "submerge your head completely" [syn:
     {submerge}, {submerse}]
   4: fill or cover completely, usually with water [syn:
     {inundate}, {deluge}, {submerge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top