Search result for

ไป

(156 entries)
(0.0857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไป-, *ไป*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เป็นไปตามfollowed in
ขอกลับไป (n ) ขอกลับไปคิด
ทั้วไป (org ) จากการทดลองเปรียบเทียบความเร็วรอบที่ 280 รอบ/นาที200 รอบ/นาที และ 175 รอบ/นาที โดยการถอนขนไก่ 1 ตัว 2 ตัว และ3 ตัว พบว่าเวลาในการถอนขนไก่ 1 ตัวคนใช้เวลาในการ ถอนขนไก่ 4.30 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.22 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 4.08 นาที เวลาในการถอนขนไก่ 2 ตัว คนใช้เวลาในการถอนขนไก่ 9 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.30 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 8.30 นาที เวลาในการถอนขนไก่ 3 ตัว คนใช้เวลาในการถอนขนไก่ 13.30 นาที เครื่องใช้เวลาในการถอนขนไก่ 0.41 นาที เวลาต่างกันอยู่ที่ 12.49 นาที ดังนั้นเครื่องถอนขนไก่จึงมีความเร็วในการถอนขนไก่มากกว่าคน
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
ส่งเอกสารไปแล้ว (vt ) ส่งเอกสารไปแล้ว
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
pathan (slang ) ไปที่ไหนกัน
See also: S. ,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
การไปเที่ยว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) trips
ยกไปcarried forwards

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อคน คำสุภาษิต คำทั่วไป[ไทยกับฮิรากะนะ] ไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไป[V] go, See also: leave, depart, move forward, Syn. จาก, เดินทาง, เคลื่อน, ดำเนิน, Ant. มา, Example: เขาไปกรุงโรม, Thai definition: เคลื่อนออกจากที่
ไปมา[ADV] back and forth, See also: to and fro, Syn. ไปๆ มาๆ, Example: เธอผ่านไปมาแถวนี้เป็นประจำ คนแถวนี้รู้จักเธอกันทุกคน, Thai definition: อย่างวกเวียนมาสู่ที่เดิมเป็นประจำ
ไปหา[V] visit, See also: go to see, meet, Syn. ไปพบ, Example: เราไม่ได้ไปหาคุณยายกันนานแล้วนะ
ไปนอก[V] go abroad, See also: go overseas, Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก, Example: สมัยนี้ พวกเศรษฐีไปนอกกันเป็นว่าเล่นทีเดียว, Thai definition: เดินทางไปต่างประเทศ
ไปทุ่ง[V] go to the toilet, See also: relieve oneself, defecate, go to stool, Example: ยายไปทุ่ง เดี๋ยวก็กลับมา, Thai definition: ไปขี้, ไปถ่ายอุจจาระ
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ไปๆ มาๆ[ADV] back and forth, Example: เรือแล่นไปๆ มาๆ ระหว่างสตูลกับภูเก็ต, Thai definition: ไป และกลับซ้ำๆ หลายครั้ง
ไปกันได้[V] get along well with, See also: be compatible with, be easy to deal with, Syn. เข้ากันได้, Example: นิสัยของสามีต้องไปกันได้กับภริยา ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข, Thai definition: มีนิสัยลงรอยกันได้
ไปทางลัด[V] take a shortcut, See also: go by a shortcut, Ant. ไปทางอ้อม, Example: วิธีเดียวที่คุณจะไปให้ทันเวลา คือ คุณต้องไปทางลัด, Thai definition: เดินทางไปในทางที่ระยะสั้นกว่าทางปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไปก. เคลื่อนจากตัวผู้พูด เช่น เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น, ใช้ตรงข้ามกับ มา, เป็นคำประกอบกริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด เช่น เขาเดินไปโรงเรียน, ในการเขียนจดหมายทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่เขียนถึง เช่น ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้, หรือเป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อยไป, ไม่หยุด, เช่น ทำไปกินไป, เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป.
ไปว. ไม่.
ไปว. ไถลไป, เฉไป, มักใช้เข้าคู่กับคำ เป๋ เป็น ไป๋เป๋ หรือ เป๋ไป๋.
ไป ๆ มา ๆว. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, เช่น ไป ๆ มา ๆ ก็ต้องมาขอเงินพ่อใช้.
ไปค้าถ่านก. ตาย.
ไปตายดาบหน้า, ไปตายเอาดาบหน้าก. ยอมไปเผชิญกับความทุกข์และความลำบากข้างหน้า.
ไปทุ่งก. ไปถ่ายอุจจาระ, ไปขี้.
ไปมาหาสู่ก. ไปเยี่ยมเยียน เช่น เขาไปมาหาสู่ญาติที่ต่างจังหวัดบ่อย ๆ.
ไปย-(-ยะ-) น. เครื่องดื่ม.
ไปยาลน. เครื่องหมายละคำ รูปดังนี้ ฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย สำหรับละคำที่ประกอบคำหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ, รูปดังนี้ ฯลฯ หรือ ฯเปฯ เรียกว่า ไปยาลใหญ่ สำหรับละข้อความข้างท้าย เช่น ในป่ามีช้าง เสือ ลิง ค่าง ฯลฯ อ่านว่า “ละ”, หรือละข้อความในระหว่าง เช่น เพลงสรรเสริญพระบารมีว่า ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ดุจถวายชัย ชโย อ่านว่า “ละถึง”, เปยยาล ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commuteไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cerebrifugalไปจากสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ulnadไปทางกระดูกปลายแขนท่อนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tibiadไปทางกระดูกแข้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacradไปทางกระดูกใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dextradไปทางขวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinistradไปทางซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventrad; ventralwardไปทางท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventralward; ventradไปทางท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สวรรคตไปสู่สวรรค์, ตาย, (ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น). (ส. สฺวรฺค + คต ว่า ไปสู่สวรรค์) [ศัพท์พระราชพิธี]
Electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
voice mailไปรษณีย์เสียง
ระบบที่ช่วยเก็บเสียงพูดของผู้ใช้โทรศัพท์ติดต่อมาถึงเราเมื่อเราไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน เมื่อเรากลับมาแล้วเราอาจขอให้ระบบนำเสียงพูดที่อัดไว้นั้นมาให้เราฟังได้ หรือเราอาจใช้โทรศัพท์โทรฯ จากที่อื่นเข้าไปที่สำนักงานแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้ก็ได้ หรือจะส่งเสียงที่ฝากนั้นต่อไปให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
ไปร่อนไปเที่ยว [ศัพท์วัยรุ่น]
Air mail serviceไปรษณีย์อากาศ [TU Subject Heading]
Electronic mail systemsไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Parcel postไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Postage stampsไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Postal serviceไปรษณีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอากจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบความสำเร็จไปได้ The Serena Also Rises (2008)
My dad's out of town. It must be a mistake.พ่อฉันไปนอกเมือง สงสัยพวกแอบอ้างน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Take your bow.ออกไปรับเสียงปรบมือเถอะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
Where'd you get that?นายไปเอามาได้ไง? The Serena Also Rises (2008)
- Bart, where did you get these?บาร์ทคะ คุณไปเอมาจากไหนเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
Yes, I did.ใช่ ผมซื้อมันไปแล้ว The Serena Also Rises (2008)
I mean, if it's not your taste, we can exchange it.แต่ถ้าคุณไม่ชอบมัน ผมเอาไปเปลี่ยนได้นะ The Serena Also Rises (2008)
Tell him that.ไปบอกเขาสิ The Serena Also Rises (2008)
- Never thought I'd say this, but thanks. - Oh, that--that changes everything.ไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดอย่างนี้ แต่ขอบคุณ โอ้ ทุก ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป The Serena Also Rises (2008)
How can they be gone?พกวนั้นหายไปได้ยังไง The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไป[v.] (pai) EN: go ; leave ; proceed ; move   FR: partir ; aller ; se rendre ; mettre les voiles (fam.)
ไป[v. exp.] (pai) FR: va-t'en ! ; décampe !
ไป ... กันเถอะ[X] (pai ... kan thoe) EN: let's go to ...   FR: allons à/au ...
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-mā) FR: aller et venir ; faire la navette
ไป ๆ มา ๆ[v. exp.] (pai-pai mā-mā) EN: go from time to time ; keep in contact   
ไป ๆ มา ๆ[adv.] (pai-pai mā-mā) EN: eventually ; in the end   
ไป...กันดีไหม[xp] (pai ... kan dī mai) EN: what about going ... ?   FR: si on allait ... ?
ไป...มา[v. exp.] (pai ... mā) FR: revenir de ; être allé à
ไปกลับ[n.] (pai-klap) FR: aller-retour [m]
ไปก่อนนะ[xp] (pai køn na) FR: je vous laisse ! ; je vous quitte ! ; bon ! j'y vais

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abaft[PREP] ไปทางข้างหลัง, See also: ไปทางท้าย, ไปทางท้ายเรือ
accompany[VT] ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
ahead[ADJ] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead[ADV] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า, Syn. forward, onward
air letter[N] ไปรษณีย์อากาศ
along[ADV] ต่อไป, See also: ไปข้างหน้า
along[ADV] ไปยัง
around[ADV] ไปยัง
aside[ADV] ข้างๆ, See also: ไปด้านข้าง, Syn. to the side, to one side
astern[ADV] ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
afloat (adj adv ) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
goไป
goไป
Go go go go go (vt ) ไป ไป ไป ไป ไป
See also: S. pathan, A. back,
see a man about a horse[go to take to toilet, pass urine, piss, take a pee] (phrase slang) ไปถ่ายปัสสาวะ, ไปฉี่, ไปเยี่ยว
stateside (adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
往復[おうふく, oufuku] (n) ไปกลับ(round-trip)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
じゃね[jaane, jaane] (vt) ไปแล้วนะ
じゃね[じゃね'jaane'จะ เนะ, jane jaane] (vi) ไปแล้วนะ,ลาก่อน,bye
see the doctor[ฮารากะนะ, ] (vi phrase) ไปหาหมอ
一緒に[いっしょに, isshoni] (adv ) ไปด้วยกัน, ด้วยกัน
ゆく[ゆく, yuku] ไป
行きます[いきます, ikimasu, ikimasu , ikimasu] (vt ) ไป
いく[いく, iku] (vt ) ไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
至る[いたる, itaru] Thai: ไปถึง
出勤[しゅっきん, shukkin] Thai: ไปทำงาน English: go to work
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
見送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
間に合う[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
付き合う[つきあう, tsukiau] Thai: ไปเป็นเพื่อน English: to associate with
参る[まいる, mairu] Thai: ไป(เป็นคำถ่อมตนของผู้พูด) English: to go
参る[まいる, mairu] Thai: ไปไหว้พระ
伴う[ともなう, tomonau] Thai: ไปด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
weg(adv) ไกลๆ พ้นๆ เช่น Geh weg! ไปพ้นๆ หรือแปลว่า ออกไปข้างนอก เช่น Sie ist schon weg.
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
ander(Ind-pron.) อื่นๆ, ที่แตกต่างไป เช่น eine andere Meinung haben, eine andere Stellen suchen
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว , See also: S. aller, provenir,
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top