Search result for

ขัดสน

(43 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดสน-, *ขัดสน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดสน[V] lack, See also: be short, be scanty, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก, Example: หากคุณเกิดขัดสนขึ้นมา ฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: มีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือยากไร้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดสนว. ฝืดเคือง, อัตคัด, ขาดแคลน
ขัดสนลำบาก.
แกนขัดสน, จำใจ, เช่น อยู่ไปแกน ๆ เต็มแกน.
อาสน ๑ขัดสน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their family line is broken up now.ครอบครัวเธอกำลังขัดสน My Sassy Girl (2008)
Your mother and I saved our entire lives for what she called a rainy day.เพื่อสิ่งที่เธอเรียกว่า "วันที่ฝนตกหนัก" ( -ช่วงเวลาที่ขัดสน-) แล้วเธอก็มาตาย โดยไม่ได้ใช้แม้แต่แดงเดียว Tainted Obligation (2009)
I know your refinishing business is struggling.ฉันรู้ว่าธุรกิจของนาย กำลังขัดสนเรื่องเงินทุนอย่างหนัก Lochan Mor (2010)
Well, that's what happens when you grow needy, whiny tomatoes.นั่นใช่ไหมเป็นเรื่องที่มำให้คุณขัดสนมะเขือเทศ You Must Meet My Wife (2010)
Keep in mind we're poor, so it's rely more of a symbolic gesture.จำไว้ว่า พวกเรายังขัดสนอยู่ นี่เป็นสิ่งที่มากกว่าที่แม่ไว้วางใจหนูเสียอีก The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Here's the deal, Pope... the facilities are substandard, the provisions are meager, and until Scott rigs the burners for propane, you're gonna be cooking on camp stoves.นี่เป็นข้อตกลง โป๊บ... การอำนวยความสะดวกของที่นี่ ต่ำมาตรฐาน เสบียงค่อนข้างขัดสน และจนกว่าสก็อต เปิดถังน้ำมัน Prisoner of War (2011)
To people in need.กับคนที่ขัดสน Corazon (2011)
The money's tight, but mom did whatever she could to create a nice world for her son.สภาพการเงินขัดสน แต่ตัวแม่ ทำทุกอย่างที่เธอจะทำได้ เพื่อที่จะสร้างโลกที่งดงามให้ลูกของเธฮ From Childhood's Hour (2011)
So, if he really is so hard up, he can always dip into that.งั้น ถ้าเขาขัดสนมาก เขาก็สามารถใช้มันได้ P.S. You're an Idiot (2012)
Tell me, what takes you from pleading poverty a few months ago to making a play for real estate?บอกผมหน่อย ว่าอะไรที่ทำให้ ความขัดสนของคุณ 2-3 เดือนก่อนที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มอสังหาใช่ไหม? Let's Kill Bridget (2012)
Now, we may be in a spot of economic bother at the moment, however, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin are all enjoying record sales, and all because of demand from China.เอาละ เราอาจจะอยู่ในจุด ที่ขัดสนด้านงบประมาณบ้าง อย่างไรก็ตาม โรลส์รอย เบนท์ลี และแอสตัน มาร์ตินยังคงเอ็นจอยกับ ยอดสั่งซื้อ และนั่นเป็น เพราะความต้องการจากจีน Episode #18.2 (2012)
A-a good cop, a guy, a person who helps people in need... you know, the needy.ตำรวจที่ดี คน คนที่ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการ ประมาณว่า ขัดสน Quill (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty   FR: manquer de ; être dans le besoin

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
needy[ADJ] ขัดสน, See also: ขาดแคลน, อัตคัด, จนมาก, Syn. indigent, penniless
penurious[ADJ] ยากจนมาก, See also: ขัดสนอย่างมาก, Syn. stingy, mean, frugal, niggardly, Ant. generous, charitable
poor[ADJ] ยากจน, See also: ขัดสน, ขาดแคลน, อัตคัด, ยากแค้น, Syn. needy, penniless, scanty, deprived, Ant. wealthy, well-to-do
poverty-stricken[ADJ] ยากจน, See also: ขัดสนมาก, Syn. insolvent, indigent, broke, Ant. solvent
rust away[PHRV] ขัดสนิมออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
difficult(ดิฟ'ฟะคัลทฺ) adj. ยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน,ดื้อรั้น, Syn. hard ###A. easy
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
indigent(อิน' ดิเจินทฺ) adj. ยากจน, ขัดสน,, See also: indigently adv., Syn. poor, needy
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
paucity(พอ'ซิที่) n. จำนวนเล็กน้อย,ความขัดสน
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
difficult(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลำบาก,มีอุปสรรค,ขัดสน
impecunious(adj) ยากจน,ขัดสน
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top