ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จร

   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จร-, *จร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุ๋ยเจริ (name ) จุ้ยเจริญ
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (n phrase ) Computer Package at Work
หนีเสือปะจระเข้be on the horns of a dilemma

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เสื้่อผ้าสำเร็จรู (n ) ready-to-wear clothes

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จร[V] wander, See also: roam, ramble, rove, Syn. ไป, เที่ยวไป, Example: แม่ค้าหาบเร่จะจรไปทุกแห่งเพื่อขายสินค้า, Thai definition: เดินทางไป
จร[ADJ] temporary, See also: impermanent, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, ประจำ, Example: นอกจากมีงานประจำที่จะต้องทำแล้ว เขายังมีงานจรเข้ามาไม่ขาดสาย
จร[V] reach, See also: stretch to, touch, abut, Syn. จด, ถึง, Example: เรานั่งเรือจากฝั่งสงขลาไปสู่เกาะยอแล้วข้ามท้องทะเลไปจรดฝั่งหัวเขาแดง, Thai definition: จ่อให้ถึง, Notes: (โบราณ)
จร[PREP] till, See also: until, Syn. ถึง, จนถึง, จนกระทั่ง, Example: เกษมกับเพื่อนผู้หนึ่งเดินย่ำพระนครเพื่อหางานทำตั้งแต่เช้าจรดเย็น
จรวด[N] rocket, See also: space vehicle, rocket engine, missile, Example: เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้นดินในช่วงที่มีอากาศดี, Count unit: ลำ, ลูก, Thai definition: อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
จรัส[ADV] brightly, See also: brilliantly, lustrously, shiningly, clearly, prosperously, Syn. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง, Example: ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
จริง[ADV] really, See also: truly, indeed, Syn. แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ, Ant. เท็จ, โกหก, หลอกลวง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง, Thai definition: เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
จริง[ADJ] real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
จริต[N] conduct, See also: behaviour, manners, Syn. ความประพฤติ, กิริยามารยาท, Example: เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้, Notes: (บาลี)
จรุง[V] refresh, See also: attract, fascinate, charm, Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จร ๑, จร-(จอระ-, จอน-) ว. ไม่ใช่ประจำ เช่น วาระจร ขาจร.
จร ๑, จร-(จอระ-, จอน-) ก. ไป, เที่ยวไป
จร ๑, จร-ประพฤติ. (ป., ส.), ใช้เป็นบทท้ายสมาสก็มี เช่น ขจร วนจร, ที่ใช้ควบกับคำไทยก็มี เช่น จรลู่ จรลิ่ว.
จร(จอน) ดู จอน ๒.
จร(จะรก) น. ผู้เที่ยวไป, ผู้เดินไป.
จรกลู่(จอระกฺลู่) ก. เที่ยวลอยเกลื่อนกลาดอยู่ เช่น จรกลู่ขึ้นกลางโพยมากาศ (ม. คำหลวง ทศพร).
จรคั่ง(จะระ-) ก. คั่ง.
จรจรัล(จอระจะรัน, จอนจะรัน) ก. เที่ยวไป, เดินไป, เช่น แม่รักลูกรักจรจรัล พลายพังก็กระสัน (ดุษฎีสังเวย).
จรจัด(จอน-) ว. ร่อนเร่และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.
จรณะ(จะระ-) น. ความประพฤติ, ในพระพุทธศาสนาหมายความว่า ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องบรรลุวิชชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valvateจรดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conduct, code of; code of conductจรรยาบรรณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
code of conduct; conduct, code ofจรรยาบรรณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
etiquette, medicalจรรยาแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medical etiquetteจรรยาแพทย์ [ดู medical ethics ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social ethicsจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, socialจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialist ethicsจริยธรรมสังคมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Libraries-Professional ethicจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ พ.ศ.2550

จรรยาบรรณบรรณารักษ์และนักสารสนเทศของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้เมื่อพ.ศ.2521 ปรับปรุง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง พ.ศ.2550 เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ในวิชาชีพและสังคม จรรยาบรรณนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพ มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณ ต่อผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม ดังนี้
1. พึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการ
2. พึงรักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ
3. พึงมีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ ส่วนรวม โดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ
4. พึงแสวงหาความรู้และพัฒนาคนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลงและได้มาตรฐาน ทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล
5. พึงเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พึงพัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน
7. ไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ
8. พึงยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และธำรงไว้ซึ่ง เสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ
9. พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย สู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

จรดพระอังคารการนำพระอัฐิไปถ่วงน้ำโดยไม่ได้แยกส่วนกับพระอังคาร [ศัพท์พระราชพิธี]
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Work ethic จริยธรรมในการทำงาน [TU Subject Heading]
Business ethicsจรรยาบรรณทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
City trafficจรจรในเมือง [TU Subject Heading]
Civil service ethicsจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Crocodilesจระเข้ [TU Subject Heading]
Environmental ethicsจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It was really interesting.- สนุกมากจริง ๆ ค่ะ Emotions (2017)
Thank you very much.ขอบคุณจริง ๆ Emotions (2017)
Really?จริงเหรอ Emotions (2017)
-It sure does.- จริงด้วย Emotions (2017)
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.แต่ใครก็ตามที่เขียนมัน ไม่ชอบความตายเอามาก ๆ หรือจริง ๆ เขาอาจจะกลัวด้วยซ้ำ Confrontation (2017)
Hitomi Tsukamoto's true identity.ตัวจริงของสึกาโมโตะ ฮิโตมิ คือใครสินะ Confrontation (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.คุณมิชิมะ ดูเหมือนว่าจริง ๆ คุณก็มีพรสวรรค์ ที่จะเป็นนักเขียนนิยายนะ Confrontation (2017)
It was Midori Suzumura who was supposed to die.จริง ๆ คนที่ต้องตายคือ สึซึมุระ มิโดริ Confrontation (2017)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.แต่ฉันคิดว่าฆาตกรตัวจริง ยังไม่บรรลุเป้าหมายของมัน Confrontation (2017)
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?คุณไม่เคยคิดเหรอว่า คนร้ายตัวจริงจะอยู่ในบ้าน Confrontation (2017)
I bet you'd like to know.อยากรู้จริง ๆ สินะ Confrontation (2017)
If you truly want to live on your own, you have to give up a lot.ถ้าเธออยากจะอยู่ด้วยตัวเองจริง ๆ เธอต้องทิ้งอะไรหลายอย่าง Ready (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
จร[adj.] (jøn) EN: temporary ; impermanent ; provisional   FR: temporaire ; occasionnel
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
จร[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
จรดพระนังคัล[n. prop.] (Jarotphranangkhan) EN: Ploughing Ceremony   
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
ATC(abbrev) การควบคุมจรจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alligator[N] จระเข้, See also: สัตว์ชนิดหนึ่งตระกูลเดียวกับจระเข้แต่มีขนาดใหญ่กว่า
as a matter of fact[IDM] อันที่จริง, See also: จริงๆแล้ว, ตามความจริง, Syn. actually
ballistic missile[N] ขีปนาวุธ, See also: จรวดความเร็วสูง
bent[ADJ] แน่วแน่, See also: จริงจัง
bona fide[ADJ] จริงใจ, See also: ซื่อตรง, Syn. honest, sincere
be past a joke[IDM] จริงจังเกินไป, See also: เลิกเล่นตลก, เลิกสนุกสนาน, Syn. be beyond a joke, go beyond
crocodile[N] จระเข้
devout[ADJ] จริงใจ
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
ethics[N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!เครื่องหมายอัศเจรีย์
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dynamicจรวิสัย
See also: A. static,
legit (adv ) จริงๆ
Obviouslyจริงๆแล้ว
rocketจรวด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まじ[まじ, maji] (adj adv slang) จริง, See also: Related: 本当に、本気
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv phrase) จริงๆ เหรอ?
[わに, wani] (n) จระเข้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
本気[ほんき, honki] (adj adv) จริงจัง, เอาจริง, ไม่ล้อเล่น
政治倫理[せいじりんり, seijirinri] จริยธรรมทางการเมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: จริํง English: truth

German-Thai: Longdo Dictionary
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม
eigentlich(Adj. Adv.) เดิมทีแล้ว, จริงๆ แล้ว, โดยเนื้อแท้ เช่น Wer macht eigentlich diese Arbeit? จริงๆ แล้วใครเป็นคนทำงานชิ้นนี้
sogarจริงๆ แล้ว
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
zwarที่จริงแล้ว
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ

French-Thai: Longdo Dictionary
vrai(adj) จริง, แท้ เช่น une histoire vraie, See also: Related: vraiment
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: Related: vrai
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top