ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัตคัด

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัตคัด-, *อัตคัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตคัด[ADJ] poor, See also: destitute, indigent, necessitous, needy, deficient, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: เขามีความเชื่อว่า ชีวิตในเมืองหลวงเป็นชีวิตที่สุขสบายกว่าในครอบครัว ที่แร้นแค้นอัตคัดในชนบท
อัตคัด[V] be poor, See also: be destitute, be indigent, be necessitous, Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน, Example: ผู้อพยพให้เหตุผลหนึ่งของการอพยพว่า อยู่ในที่เดิมไม่สบาย เพราะอัตคัดขาดแคลน และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัตคัด(อัดตะ-) ว. ขัดสน, ฝืดเคือง, ยากจน, เช่น เขาเป็นคนอัตคัด.
อัตคัด(อัดตะ-) ก. มีน้อย, ขาดแคลน, เช่น อัตคัดผม อัตคัดน้ำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Survival skills, and if he knew we were in a pinch and didn't sell it,he'd be mad.และถ้าเขารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์อัตคัดแบบนี้ แล้วไม่ยอมขายมันเขาคงจะโกรธ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Money is a little tighter than before, but that's why we're here...ตอนนี้เราอัตคัดนิดหน่อย เราเลยต้องมาอยู่ที่นี่ Remember Paul? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hard-pressed[ADJ] อัตคัด, See also: ฝืดเคือง, ขัดสน
impecunious[ADJ] อัตคัด (คำทางการ), See also: ฝืดเคือง, ขัดสน, Syn. penniless, poor

English-Thai: Nontri Dictionary
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top