ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

_

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -_-, *_*
Possible hiragana form: _
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 บาท(n) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
irréel(adj) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lisa(n, slang) Friend with Benefit
*cv*[C V] (abbrev) ค่าเบี่ยงเบน
*ระบบต่อมไร้ท่อ*(n) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ซ่าหวารู้สึกว่า, ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เป็นไปตามfollowed in

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana] slang colloqial pl sg meen, mean, maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*โง่เขลา, ขลาดเขลา*(n, vi, vt, modal, ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
24-hour flu(n) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, de, ㄉㄜ˙] aim, goal; of; possessive particle; -self suffix
Radical: , Decomposition:   白 [bái, ㄅㄞˊ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: -, Rank: 1
[, yī, ] one; a, an; alone
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] Represents heaven (天), earth (旦), or the number 1, Rank: 2
[, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋, Rank: 3
[, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  ?
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一, Rank: 4
[, le, liǎo, ㄌˇ] clear; to finish; particle of completed action
Radical: , Decomposition:   乛 [ya, ㄧㄚ˙]  亅 [jué, ㄐㄩㄝˊ]
Etymology: [pictographic] A child swaddled in blanklets; compare 子, Rank: 5
[, zài, ㄗㄞˋ] at, in, on; to exist; used to indicate the present progressive tense
Radical: , Decomposition:   才 [cái, ㄘㄞˊ]  土 [, ㄊㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] earth, Rank: 6
[, rén, ㄖㄣˊ] man, person; people
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] The legs of a human being, Rank: 7
[, yǒu, ㄧㄡˇ] to have, to own, to possess; to exist
Radical: , Decomposition:   ?  月 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic], Rank: 8
[, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈, Rank: 9
[, tā, ㄊㄚ] other, another; he, she, it
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  也 [, ㄧㄝˇ]
Etymology: [ideographic] An additional, "also" 也  person 亻, Rank: 10

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: day; sun; Japan; counter for days
On-yomi: ニチ, ジツ, nichi, jitsu
Kun-yomi: ひ, -び, -か, hi, -bi, -ka
Radical: , Decomposition:     
Rank: 1
[] Meaning: one; one radical (no.1)
On-yomi: イチ, イツ, ichi, itsu
Kun-yomi: ひと-, ひと.つ, hito-, hito.tsu
Radical:
Variants: , Rank: 2
[] Meaning: country
On-yomi: コク, koku
Kun-yomi: くに, kuni
Radical: , Decomposition:     
Variants: , , , Rank: 3
[] Meaning: meeting; meet; party; association; interview; join
On-yomi: カイ, エ, kai, e
Kun-yomi: あ.う, あ.わせる, あつ.まる, a.u, a.waseru, atsu.maru
Radical: , Decomposition:     𠫔
Variants: , , Rank: 4
[] Meaning: person
On-yomi: ジン, ニン, jin, nin
Kun-yomi: ひと, -り, -と, hito, -ri, -to
Radical: , Decomposition:   丿  
Rank: 5
[] Meaning: year; counter for years
On-yomi: ネン, nen
Kun-yomi: とし, toshi
Radical: , Decomposition:         
Variants: , Rank: 6
[] Meaning: large; big
On-yomi: ダイ, タイ, dai, tai
Kun-yomi: おお-, おお.きい, -おお.いに, oo-, oo.kii, -oo.ini
Radical: , Decomposition:     
Rank: 7
[] Meaning: ten
On-yomi: ジュウ, ジッ, ジュッ, juu, jixtsu, juxtsu
Kun-yomi: とお, と, そ, too, to, so
Radical: , Decomposition:     
Rank: 8
[] Meaning: two; two radical (no. 7)
On-yomi: ニ, ジ, ni, ji
Kun-yomi: ふた, ふた.つ, ふたたび, futa, futa.tsu, futatabi
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 9
[] Meaning: book; present; main; origin; true; real; counter for long cylindrical things
On-yomi: ホン, hon
Kun-yomi: もと, moto
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 10

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc) #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive #2 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly #2 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] aim; clear #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be #5 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
はい[はい, hai] (n) ใช่
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ
同じ[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน
発表[はっぴょう, happyou] (n) บรรยาย, แสดงให้เห็น
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม, ค่าตอบแทน
および[および, oyobi] (conj) และ
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
無料[むりょう, muryou] (n) ฟรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
ナンキョウ[なんきょう, nankyou] (n) ข่า
ぼかし[ぼかし, bokashi] (n) เงาเลือนๆ
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis), See also: S. 釈義
沙魚[はぜ, haze] (n) ปลาบู่
[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์, ยุ้งฉาง, โรงเก็บหญ้าแห้ง
いけいけ[いけいけ, ikeike] (n, vt) 1.สุนัขตัวเมีย 2.หญิงเลว 3.การบ่น 1.บ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] TH: พึ่งพิง  EN: to rely
頼る[たよる, tayoru] TH: ขึ้นอยู่กับ  EN: to depend on
好む[このむ, konomu] TH: ชอบ  EN: to like
好む[このむ, konomu] TH: ชอบมากกว่า
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] TH: ครื้นเครง  EN: to rouse
建てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build
分野[ぶにゃ, bunya] TH: แขนง  EN: field
[くに, kuni] TH: ประเทศ  EN: country
杉並[すぎなみ, suginami] TH: ซูกินามิ  EN: Suginami (pl)
続行[ぞっこう, zokkou] TH: ดำเนินต่อไป  EN: resuming

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empty![CN] 空的 The Blue Angel (1930)
Mop rags.[CN] 拖布. Grand Hotel (1932)
That's a lie![JP] 嘘だ! And Then There Were None (1945)
Really?[CN] -哎哟 The Blue Angel (1930)
Brother![CN] 哥哥! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
"Occupation?"[CN] 职业? The General (1926)
- Take the gun.[JP] - 銃を And Then There Were None (1945)
Thanks.[JP] どうも Detour (1945)
- No.[JP] - まだだ And Then There Were None (1945)
Big sis![CN] 姐姐 Episode #1.8 (2004)
Yoon![CN] 太可恶了 Episode #1.5 (2004)
- Yeah.[JP] - ああ Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top