ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confuse

K AH0 N F Y UW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confuse-, *confuse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confuse(vt) ผสมปนเปกัน, Syn. confound, puzzle
confuse(vt) สับสน, Syn. confound, puzzle
confused(adj) ที่สับสน
confuse with(phrv) ทำให้สับสนกับ, See also: ทำให้มึนงงกับ
confuse with(phrv) ทำให้ผิดพลาดกับ, See also: ทำให้เข้าใจผิดกับ, Syn. mistake for, take for
confuse about(phrv) สับสนเกี่ยวกับ, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, งงในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confuse(คันฟิวซ') confused, confusing, confuses } vt. ทำให้ไม่ชัด, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
confuse(vt) ทำให้งง, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง, ยุ่ง, สับสน, งงงวย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confuseสับสน [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't confuse that with robbing, which means the removal of the barrow's contents....อย่าสับสนมันกับโจร, ในกรณีนี้หมายถึง การแยกส่วนประกอบของเดอะ แบร์โร Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The accents will confuse him.สำเนียงจะสับสนเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I think if we sleep together tonight, we'd only confuse things.แต่ผมคิดว่า ถ้าเรานอนด้วยกันคืนนี้ มันน่าจะทำให้อะไร ๆ ดีขึ้นนะ. Mannequin (1987)
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Do you understand this, Athos? It confuses me.ฟังรู้เรื่องมั้ยอาโธส ข้างงว่ะ The Man in the Iron Mask (1998)
Why would anyone possibly confuse you with me?และที่สำคัญที่สุด ฉันเป็นอิสระ Fight Club (1999)
She'll try to deceive us, confuse us.หล่อนจะพยายามหลอกเรา ให้เราสับสน Resident Evil (2002)
Yun, please don't confuse meยุน อย่าทำให้ผมสับสนอีกเลย Uninvited (2003)
Don't try to confuse Jin Hunอย่าทำให้จินฮุนสับสน My Lovely Sam-Soon (2005)
I did not confuse himฉันไม่ได้ทำให้เค้าสับสน My Lovely Sam-Soon (2005)
Makio@mistakenly writes "Sheep" —r at the bottom and confuses the henchman. ]ไอบ้า อย่าออกไปนะ! My Boss, My Hero (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confuseAt times I confuse curve with carve.
confuseAt times I confuse "curve" with "carve".
confuseComputers are difficult, so I get confused.
confuseConfused by her careless mistake, she burst into tears.
confuseDon't confuse Austria with Australia.
confuseDon't confuse "dare" and "dear".
confuseDon't confuse desire with love.
confuseDon't confuse sugar with salt.
confuseHe was confused by a sudden question.
confuseHe was so confused that his answer did not make any sense.
confuseHis explanation cleared up the first problem, but I was still confused about the second.
confuseHis letter was so confused that I could hardly make any sense of it at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง(v) confuse, See also: blur, obscure, perplex, bewilder, Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้, Thai Definition: อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
ปะปน(v) confuse, See also: confound with, Syn. ปน, Example: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค, Thai Definition: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน
เฝือ(adv) confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai Definition: ไม่เป็นสาระ
พัลวัน(adv) disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai Definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
ฟะฟั่น(adj) disordered, See also: confused, Syn. เฟือน, ยุ่งเหยิง, Thai Definition: ที่สับสนยุ่งวุ่นวายไปกันใหญ่
ฟั่นเฝือ(adj) confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
เปรอะ(v) confuse, Syn. เลอะ, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อป่าพันธุ์นี้มักมีลายสีน้ำตาลเปรอะไปทั่วทั้งตัว, Thai Definition: กระจัดกระจายไปทั่วอย่างไม่มีระเบียบ
ฉุกละหุก(v) confuse, See also: perplex, hurry, fluster, disarrange, Syn. รวดเร็ว, ฉับไว, ด่วน, เร่งด่วน, ทันที, กะทันหัน, Example: เมื่อฉันคลอดก่อนกำหนดจึงฉุกละหุกมากเพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไรไว้เลย, Thai Definition: สับสนวุ่นวายเพราะมีเรื่องเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนโดยไม่คาดฝัน
นุงถุง(adv) confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง(adv) confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมุน[hūamun] (v) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused
หัวหมุน[hūamun] (adj) EN: confused
หัวปั่น[hūapan] (v) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
ไขว้เขว[khwaikhwē] (v) EN: be confused ; misunderstand
ก่งก๊ง[kong-kong] (adj) EN: stunned ; dazed ; confused
กระดาก[kradāk] (adj) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed  FR: honteux ; embarrassé
เลอะ[loe] (adj) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred  FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเทอะ[loethoe] (adj) EN: confused ; muddled ; muddleheaded ; nonsensical
มึนงง[meun-ngong] (v, exp) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFUSE K AH0 N F Y UW1 Z
CONFUSED K AH0 N F Y UW1 Z D
CONFUSES K AH0 N F Y UW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confuse (v) kˈənfjˈuːz (k @1 n f y uu1 z)
confused (v) kˈənfjˈuːzd (k @1 n f y uu1 z d)
confuses (v) kˈənfjˈuːzɪz (k @1 n f y uu1 z i z)
confusedly (a) kˈənfjˈuːzɪdliː (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] confused; dirty; to mix; muddy; also written 渾|浑, #2,805 [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, / ] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out, #3,507 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] confuse, #17,508 [Add to Longdo]
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, / ] confused; flustered, #19,000 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] confused; fluffy; luxuriant growth, #23,223 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, / ] confused; numerous, #29,232 [Add to Longdo]
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, / ] confused; troubled, #33,804 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, / ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze, #35,399 [Add to Longdo]
糊里糊涂[hú lǐ hú tū, ㄏㄨˊ ㄌㄧˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨ, ] confused; vague; indistinct; muddle-headed; mixed up; in a daze, #35,399 [Add to Longdo]
晕头转向[yūn tóu zhuàn xiàng, ㄩㄣ ㄊㄡˊ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] confused and disoriented, #37,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごたつく[gotatsuku] (v5k, vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
しどろもどろ[shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent [Add to Longdo]
とちる[tochiru] (v5r, vt) (1) to flub (one's lines); (v5r, vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
とっちる[tocchiru] (v1, vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp, adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
まごまご[magomago] (adv, n, vs) (on-mim) confused; (P) [Add to Longdo]
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
ミヤコテングハギ[miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean) [Add to Longdo]
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp, vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confuse \Con*fuse"\, a. [F. confus, L. confusus, p. p. of
   confundere. See {Confound}.]
   Mixed; confounded. [Obs.] --Baret.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confuse \Con*fuse"\, v. t. [imp. & p. p. {Confused}; p. pr. &
   vb. n. {Confusing}.]
   1. To mix or blend so that things can not be distinguished;
    to jumble together; to confound; to render indistinct or
    obscure; as, to confuse accounts; to confuse one's vision.
    [1913 Webster]
 
       A universal hubbub wild
       Of stunning sounds and voices all confused.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To perplex; to disconcert; to abash; to cause to lose
    self-possession.
    [1913 Webster]
 
       Nor thou with shadowed hint confuse
       A life that leads melodious days.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Confused and sadly she at length replied. --Pope.
 
   Syn: To abash; disorder; disarrange; disconcert; confound;
     obscure; distract. See {Abash}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confuse
   v 1: mistake one thing for another; "you are confusing me with
      the other candidate"; "I mistook her for the secretary"
      [syn: {confuse}, {confound}]
   2: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think
     clearly; "These questions confuse even the experts"; "This
     question completely threw me"; "This question befuddled even
     the teacher" [syn: {confuse}, {throw}, {fox}, {befuddle},
     {fuddle}, {bedevil}, {confound}, {discombobulate}]
   3: cause to feel embarrassment; "The constant attention of the
     young man confused her" [syn: {confuse}, {flurry},
     {disconcert}, {put off}]
   4: assemble without order or sense; "She jumbles the words when
     she is supposed to write a sentence" [syn: {jumble},
     {confuse}, {mix up}]
   5: make unclear, indistinct, or blurred; "Her remarks confused
     the debate"; "Their words obnubilate their intentions" [syn:
     {confuse}, {blur}, {obscure}, {obnubilate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top