ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

address

AE1 D R EH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -address-, *address*, addres
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address(vt) เขียนชื่อที่อยู่, See also: จ่าถึง
address(n) คำปราศรัย, See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส, Syn. oration, speech
address(vt) จัดการปัญหา
address(vt) ปราศรัย
address(n) หลักแหล่ง, See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่, Syn. residence, dwelling, home
addressee(n) ผู้รับ
addresser(n) ผู้ส่ง, See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
address to(phrv) จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
address to(phrv) ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง, Syn. direct to
address oneself to(phrv) พูดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n., vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา, บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
headdressn. ผ้าโพกหัว สิ่งที่ประดับบนหัว
keynote addressคำปราศรัยที่สำคัญ
readdress(รีอะเดรส') vt. แก้ที่อยู่ของจดหมาย, ทำให้ลงมือกันใหม่
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
self-addressedadj. ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง (บนซองจดหมายที่ แนบไปด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย, สุนทรพจน์, การจ่าหน้าซอง, ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ, จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง, ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด, ผู้ส่งจดหมาย
headdress(n) เครื่องแต่งผม, เครื่องสวมศีรษะ, ผ้าโพกศีรษะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Addressคำกราบบังคมทูลของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addressคำปราศรัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address computationการคำนวณเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address for serviceสถานที่ที่กำหนดให้ส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
address formatรูปแบบเลขที่อยู่ [ ในคำสั่ง ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address mappingการส่งเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address modificationการดัดแปรเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address partส่วนเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addressเลขที่อยู่, Example: เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Address, Forms ofรูปแบบการเรียกขาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Address(n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ADDRESS_

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ The Great Dictator (1940)
Well in fact, he wrote his address down... right here.ก็ ในความเป็นจริงเขาเขียนที่อยู่ของเขาลง ตรงนี่ First Blood (1982)
How do I address you?แล้วข้าจะขอคำชี้แนะใหม่ Return of the Condor Heroes (1983)
Premier UIonova made a televised address and said that technically a state of war exists between our two countries.พรีเมียร์ Ulonova ทำอยู่มีการ ถ่ายทอดสด และบอกว่าในทางเทคนิครัฐ ของสงคราม อยู่ระหว่างสองประเทศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is this the right address to meet Mr. Boddy?ที่นี่คือที่อยู่ของคุณบ๊อดดี้ใช่ไหม? Clue (1985)
You know, you'll need an address for, like, a green card for a job.รู้มั้ย เธอต้องการที่อยู่นะ และก็บัตรอนุญาตให้ทำงานได้ Mannequin: On the Move (1991)
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ... In the Name of the Father (1993)
I saw the address of the Party headquarters on a poster.ฉันเจอที่อยู่ ฐานทัพคอมมิวนิสต์บนโปสเตอร์ Wild Reeds (1994)
Young man, you will bow and address the Princess as "Your Highness".พ่อหนุ่ม คุณควรคำนับและ กล่าวต่อองค์หญิงว่า "ฝ่าบาท" Anastasia (1997)
Right now, my address is the RMS Titanic.ในขณะนี้ที่อยู่ผมคือเรือไททานิค Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addressAll you have to do is to write your name and address here.
addressA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
addressAs I didn't know his address, I couldn't write to him.
addressBy the way, what is your address?
addressCould I write down your name, address and phone number, for the insurance company?
addressCould you give me a card with this hotel address.
addressCould you send it to this address?
addressCould you tell me your present address?
addressDid you inform the post office of the change of your address?
addressDon't let him know her address.
addressDo you have an address?
addressFill in your name and address.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ติดต่อ(n) address
จ่าหน้าซอง(v) address, Syn. จ่าหน้าจดหมาย, Example: เขาจ่าหน้าซองทั้ง 50 ซองเรียบร้อยแล้วและกำลังจะติดแสตมป์เป็นขั้นตอนต่อไป, Thai Definition: บอกหรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับบนซอง
การปราศรัย(n) speech, See also: address, talk, lecture, spiel, Syn. การอภิปราย, Example: มีผู้เข้าชุมนุมฟังการปราศรัยหาเสียงมากถึงหลายหมื่นคน, Thai Definition: การแสดงปาฐกถา
คำปราศรัย(n) speech, See also: address, harangue, oration, Syn. สุนทรพจน์, คำพูด, Example: ประชาชนพากันไปชุมนุมฟังคำปราศรัยหรือการอภิปรายของพรรคเอกภาพที่ท้องสนามหลวง
สุนทรพจน์(n) speech, See also: address, harangue, oration, Syn. คำปราศรัย, Example: เขาได้รับรางวัลที่ 1 ในการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย, Thai Definition: คำพูดที่ประธานหรือบุคคลสำคัญเป็นต้นกล่าวในพิธีการหรือในโอกาสสำคัญต่างๆ
โอภา(v) greet, See also: address, Syn. ทักทาย
ทักทายปราศรัย(v) greet, See also: address, exchange greeting, say hello, speak to, Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข, Example: ประธานในพิธีทักทายปราศรัยกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน, Thai Definition: ทักทายและไต่ถามทุกข์สุขกัน
ทัก(v) greet, See also: address, speak to, say hello, Syn. ทักทาย, Example: เขาทักกับทุกคนที่เดินผ่าน บ้างทักผิด บ้างทักถูก, Thai Definition: พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน
ปราศรัย(v) address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ปราศรัย(n) speech, See also: address, talk, Syn. คำปรารภ, การอภิปราย, Example: คำปราศรัยของท่านนายกเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม, Count Unit: ครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเลขที่[bān lēkthī] (n, exp) EN: address  FR: adresse [ f ]
ชฎา[chadā] (n) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown  FR: diadème [ m ] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [ f ]
อีเมล = อีเมล์[īmēl = īmēn = īmēo] (n) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address  FR: courrier électronique [ m ] ; message électronique [ m ] ; courriel [ m ] ; mél [ m ] ; mail [ m ] (anglic.) ; e-mail [ m ] (anglic.) ; adresse électronique [ f ]
จ่า[jā] (v) EN: write ; address
แจ้งความมายัง[jaēngkhwām māyang] (n, exp) EN: form of address formerly used in official letters
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[jaēng yāi sammanōkhrūa øk] (v, exp) EN: give notice of departure from present address
จ่าหน้า[jānā] (v) EN: address ; write down  FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[jānā søng] (v, exp) EN: address ; address an enveloppe  FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กะบังหน้า[kabang-nā] (n) EN: headdress
คำขึ้นต้น[kham kheun ton] (n, exp) EN: form of address

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADDRESS AE1 D R EH2 S
ADDRESS AE0 D R EH1 S
ADDRESSED AH0 D R EH1 S T
ADDRESSEE AE2 D R EH0 S IY1
ADDRESSES AE1 D R EH1 S IH0 Z
ADDRESSES AE0 D R EH1 S IH0 Z
ADDRESSING AE0 D R EH1 S IH0 NG
ADDRESSABLE AE0 D R EH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
address (v) ˈədrˈɛs (@1 d r e1 s)
addressed (v) ˈədrˈɛst (@1 d r e1 s t)
addressee (n) ˌædrɛsˈiː (a2 d r e s ii1)
addresses (v) ˈədrˈɛsɪz (@1 d r e1 s i z)
addressees (n) ˌædrɛsˈiːz (a2 d r e s ii1 z)
addressing (v) ˈədrˈɛsɪŋ (@1 d r e1 s i ng)
Addressograph (n) ˈədrˈɛsougraːf (@1 d r e1 s ou g r aa f)
Addressographs (n) ˈədrˈɛsougraːfs (@1 d r e1 s ou g r aa f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] address, #713 [Add to Longdo]
住址[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, ] address, #21,271 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, / ] address term between sons-in-law, #21,486 [Add to Longdo]
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, / ] address book; directory, #29,358 [Add to Longdo]
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, / ] addressable (comp.); accessible via an address [Add to Longdo]
地址的转换[dì zhǐ de zhuǎn huàn, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] address translation [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] TH: ที่อยู่  EN: address

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressanhängung { f }address enable [Add to Longdo]
Adressaufbau { m }address structure [Add to Longdo]
Adressaufruf { m }address call [Add to Longdo]
Adressauswahl { f }address selection [Add to Longdo]
Adressbereich { m }address range [Add to Longdo]
Adressbit { n }address bit [Add to Longdo]
Adressbereich { m }address space [Add to Longdo]
Adressbuch { n }address book; address-book [Add to Longdo]
Adressbuch { n }address table [Add to Longdo]
Adressbus { m }address bus [Add to Longdo]
Adresscodeformat { n }; Adressformat { n }address code format [Add to Longdo]
Adressdatei { f }address file [Add to Longdo]
Adressdaten { pl }address data [Add to Longdo]
Adressdatenverarbeitung { f }address data processing [Add to Longdo]
Adressdekodierung { f }address decode logic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) { comp } email address [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
アド[ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドレシング[adoreshingu] (n) { comp } addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] (adj-na) { comp } addressable [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) { comp } (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[adoresukaunta] (n) { comp } address counter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Address \Ad*dress"\ ([a^]d*dr[e^]s"), v. t. [imp. & p. p.
   {Addressed} (-dr[e^]st"); p. pr. & vb. n. {Addressing}.] [OE.
   adressen to raise erect, adorn, OF. adrecier, to straighten,
   address, F. adresser, fr. [`a] (L. ad) + OF. drecier, F.
   dresser, to straighten, arrange. See {Dress}, v.]
   1. To aim; to direct. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And this good knight his way with me addrest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare or make ready. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His foe was soon addressed.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Turnus addressed his men to single fight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The five foolish virgins addressed themselves at the
       noise of the bridegroom's coming.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reflexively: To prepare one's self; to apply one's skill
    or energies (to some object); to betake.
    [1913 Webster]
 
       These men addressed themselves to the task.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To clothe or array; to dress. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Tecla . . . addressed herself in man's apparel.
                          --Jewel.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct, as words (to any one or any thing); to make, as
    a speech, petition, etc. (to any one, an audience).
    [1913 Webster]
 
       The young hero had addressed his players to him for
       his assistance.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To direct speech to; to make a communication to, whether
    spoken or written; to apply to by words, as by a speech,
    petition, etc., to speak to; to accost.
    [1913 Webster]
 
       Are not your orders to address the senate?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The representatives of the nation addressed the
       king.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. To direct in writing, as a letter; to superscribe, or to
    direct and transmit; as, he addressed a letter.
    [1913 Webster]
 
   8. To make suit to as a lover; to court; to woo.
    [1913 Webster]
 
   9. (Com.) To consign or intrust to the care of another, as
    agent or factor; as, the ship was addressed to a merchant
    in Baltimore.
    [1913 Webster]
 
   {To address one's self to}.
    (a) To prepare one's self for; to apply one's self to.
    (b) To direct one's speech or discourse to.
 
   {To address the ball} (Golf), to take aim at the ball,
    adjusting the grip on the club, the attitude of the body,
    etc., to a convenient position.
    [Webster 1913 Suppl. 1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Address \Ad*dress"\ ([a^]d*dr[e^]s"), v. i.
   1. To prepare one's self. [Obs.] "Let us address to tend on
    Hector's heels." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct speech. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Young Turnus to the beauteous maid addrest.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: The intransitive uses come from the dropping out of the
      reflexive pronoun.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Address \Ad*dress\, n. [Cf. F. adresse. See {Address}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Act of preparing one's self. [Obs.] --Jer Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of addressing one's self to a person; verbal
    application.
    [1913 Webster]
 
   3. A formal communication, either written or spoken; a
    discourse; a speech; a formal application to any one; a
    petition; a formal statement on some subject or special
    occasion; as, an address of thanks, an address to the
    voters.
    [1913 Webster]
 
   4. Direction or superscription of a letter, or the name,
    title, and place of residence of the person addressed.
    [1913 Webster]
 
   5. Manner of speaking to another; delivery; as, a man of
    pleasing or insinuating address.
    [1913 Webster]
 
   6. Attention in the way one's addresses to a lady. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. Skill; skillful management; dexterity; adroitness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Speech; discourse; harangue; oration; petition; lecture;
     readiness; ingenuity; tact; adroitness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 address
   n 1: (computer science) the code that identifies where a piece
      of information is stored [syn: {address}, {computer
      address}, {reference}]
   2: the place where a person or organization can be found or
     communicated with
   3: the act of delivering a formal spoken communication to an
     audience; "he listened to an address on minor Roman poets"
     [syn: {address}, {speech}]
   4: the manner of speaking to another individual; "he failed in
     his manner of address to the captain"
   5: a sign in front of a house or business carrying the
     conventional form by which its location is described
   6: written directions for finding some location; written on
     letters or packages that are to be delivered to that location
     [syn: {address}, {destination}, {name and address}]
   7: the stance assumed by a golfer in preparation for hitting a
     golf ball
   8: social skill [syn: {savoir-faire}, {address}]
   v 1: speak to; "He addressed the crowd outside the window" [syn:
      {address}, {turn to}]
   2: give a speech to; "The chairman addressed the board of
     trustees" [syn: {address}, {speak}]
   3: put an address on (an envelope) [syn: {address}, {direct}]
   4: direct a question at someone
   5: address or apply oneself to something, direct one's efforts
     towards something, such as a question
   6: greet, as with a prescribed form, title, or name; "He always
     addresses me with `Sir'"; "Call me Mister"; "She calls him by
     first name" [syn: {address}, {call}]
   7: access or locate by address
   8: act on verbally or in some form of artistic expression; "This
     book deals with incest"; "The course covered all of Western
     Civilization"; "The new book treats the history of China"
     [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}]
   9: speak to someone [syn: {address}, {accost}, {come up to}]
   10: adjust and aim (a golf ball) at in preparation of hitting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top