Search result for

lodge

(82 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lodge-, *lodge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lodge[N] กระท่อม, See also: บ้านพักในป่า, ที่พักเวลาออกล่าสัตว์, Syn. cabin, hut, cottage
lodge[VT] เก็บไว้ในที่ปลอดภัย, See also: เก็บ, Syn. store
lodge[N] ถ้ำของสัตว์, See also: โพรงที่สัตว์อยู่, Syn. den, lair
lodge[VT] ทำให้ฝัง, See also: ทำให้ติดแน่น, Syn. fix
lodge[N] บ้านเล็กๆข้างประตูรั้ว สำหรับคนเฝ้าประตูอยู่
lodge[N] บ้านอินเดียแดง, See also: กระโจม, Syn. wigwam
lodge[VI] ฝัง, See also: ติดแน่น, Syn. fix
lodge[VI] พักอาศัย, Syn. stay
lodge[VT] ยื่น, See also: มอบ, เสนอ, Syn. present
lodge[N] โรงแรม, Syn. hotel, motel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
lodger(ลอจ'เจอะ) n. ผู้พำนักอยู่ในบ้านเช่าของคนอื่น, Syn. roomer,boarder,renter
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove

English-Thai: Nontri Dictionary
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
lodge(vi) อยู่,อาศัย,พักอาศัยอยู่,พักชั่วคราว
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
lodger(n) ผู้เช่าห้อง,ผู้พักอาศัย
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodgerผู้อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lodgerผู้พัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I lodge with his mother, opposite.ผมพักอยู่กับแม่ของเขา ฝั่งตรงข้าม A Short Film About Love (1988)
Bombing of pillar-box, Talbot Lodge.เหตุการณ์ลอบวางระเบิดของเสากล่อง, ลอดจ์ Talbot In the Name of the Father (1993)
- Are you saying you wanna lodge a complaint with Star Command?- นายอยากจะบอกว่านายไม่ชอบ สตาร์ คอมมานด์ ใช่ไหม Toy Story (1995)
- Or Purvis Lodge.-หรือที่เพอร์วิส ลอดจ์ Episode #1.6 (1995)
- Oh, no dear, not Purvis Lodge!-ไม่ ที่รักไม่ ไม่เอาเพอร์วิส ลอดจ์ Episode #1.6 (1995)
We're at Mirror Lake at the lodge. The road's down, but we're okay.เราอยู่ที่ทะเลสาบ Mirror ที่ลอดจ์ ถนนลง แต่เราก็โอเค Dante's Peak (1997)
So my dad drags me to this lodge up in the Sierras, right?พ่อของผมเอาผมไปอยู่ในกระท่อมในหุบเขา Latter Days (2003)
Paul, I have to go. The staff of Kivu Lodge have fled.ต้องไป Hotel Rwanda (2004)
However,one of the patients does have an intact bullet lodged in his spine.มีสองสามราย แต่ ไม่มีใครเห็นสิ่งผิดปกติเลย ครอบครัวสุดท้ายที่ออกจากที่นี่บอกว่า เห็นรถของเหยื่อ L.D.S.K. (2005)
The intact slug lodged between the l4-l5 vertebrae. Any attempt to remove it,would likely leave the patient paralyzed.พาราฟิน ใช่ แซม เราเจอบริเวณที่คนร้ายมาจอดรถ L.D.S.K. (2005)
There's a lodge up there. It's swarming' with cops.มีกระท่อมอยู่แถวนั้น เป็นของตำรวจ The Marine (2006)
Seen last Thursday at 7:30 p.m., riding without an escort... toward the Imperial Hunting Lodge.เห็นครั้งสุดท้ายเวลาทุ่มครึ่ง ขี่ม้าคนเดียว.. มุ่งหน้าไปทางตำหนักล่าสัตว์ของพระราชวัง The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lodgeHe lodged at Mr Kato's for the night.
lodgeThe lodge rents by the day.
lodgeThe lodger next door lives on about 30,000 yen a month.
lodgeThey lodged by twos and threes in the cottage.
lodgeThey will lodge by twos and threes in lonely farmhouses.
lodgeWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกคอ[V] stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai definition: ติดคาค้างที่คอ
ค้าง[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
พักแรม[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง
มุดหัว[V] hide, See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, Example: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
นอนโรง[V] lodge at the theatre before the performance, See also: stay overnight at the theatre, spend the night, Example: พวกโขนต้องนอนโรงกันทั้งคณะ, Thai definition: ค้างคืนที่โรง, นอนค้างที่โรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in   FR: bloquer ; coincer
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge   FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
ผู้เช่าช่วง [n. exp.] (phū chaochūang) EN: subtenant ; sub-tenant ; lodger ; roomer   FR: sous-locataire [m]
ผู้พัก[n. exp.] (phū phak) EN: lodger ; roomer   

CMU English Pronouncing Dictionary
LODGE    L AA1 JH
LODGED    L AA1 JH D
LODGES    L AA1 JH AH0 Z
LODGE'S    L AA1 JH AH0 Z
LODGEPOLE    L AA1 JH P OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lodge    (v) (l o1 jh)
lodged    (v) (l o1 jh d)
lodger    (n) (l o1 jh @ r)
lodges    (v) (l o1 jh i z)
lodgers    (n) (l o1 jh @ z)
lodgement    (n) (l o1 jh m @ n t)
lodgements    (n) (l o1 jh m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend, #4,208 [Add to Longdo]
宿[sù, ㄙㄨˋ, 宿] lodge for the night; old; former; surname Su, #7,752 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Häuschen {n} | Häuschen {pl}lodge | lodges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
ロッジ[, rojji] (n) lodge; (P) [Add to Longdo]
下宿人[げしゅくにん, geshukunin] (n) lodger; roomer [Add to Longdo]
間借り人[まがりにん, magarinin] (n) a lodger [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival [Add to Longdo]
根っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
根っ木打ち[ねっきうち, nekkiuchi] (n) (See 根っ木) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
持ち込む(P);持込む[もちこむ, mochikomu] (v5m,vt) to lodge; to take something into ...; to bring in; (P) [Add to Longdo]
狩り小屋[かりごや, karigoya] (n) hunting lodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodge \Lodge\, v. i. [imp. & p. p. {Lodged} (l[o^]jd); p. pr. &
   vb. n. {Lodging} (l[o^]j"[i^]ng).]
   1. To rest or remain a lodge house, or other shelter; to
    rest; to stay; to abide; esp., to sleep at night; as, to
    lodge in York Street. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Stay and lodge by me this night.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Something holy lodges in that breast. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall or lie down, as grass or grain, when overgrown or
    beaten down by the wind. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To come to a rest; to stop and remain; to become stuck or
    caught; as, the bullet lodged in the bark of a tree; a
    piece of meat lodged in his throat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodge \Lodge\ (l[o^]j), n. [OE. loge, logge, F. loge, LL. laubia
   porch, gallery, fr. OHG. louba, G. laube, arbor, bower, fr.
   lab foliage. See {Leaf}, and cf. {Lobby}, {Loggia}.]
   1. A shelter in which one may rest; as:
    (a) A shed; a rude cabin; a hut; as, an Indian's lodge.
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Their lodges and their tentis up they gan bigge
         [to build].            --Robert of
                          Brunne.
      [1913 Webster]
 
         O for a lodge in some vast wilderness! --Cowper.
    (b) A small dwelling house, as for a gamekeeper or
      gatekeeper of an estate. --Shak.
    (c) A den or cave.
    (d) The meeting room of an association; hence, the
      regularly constituted body of members which meets
      there; as, a masonic lodge.
    (c) The chamber of an abbot, prior, or head of a college.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mining) The space at the mouth of a level next the shaft,
    widened to permit wagons to pass, or ore to be deposited
    for hoisting; -- called also {platt}. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   3. A collection of objects lodged together.
    [1913 Webster]
 
       The Maldives, a famous lodge of islands. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   4. A family of North American Indians, or the persons who
    usually occupy an Indian lodge, -- as a unit of
    enumeration, reckoned from four to six persons; as, the
    tribe consists of about two hundred lodges, that is, of
    about a thousand individuals.
    [1913 Webster]
 
   {Lodge gate}, a park gate, or entrance gate, near the lodge.
    See {Lodge}, n., 1
    (b) .
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodge \Lodge\, v. t. [OE. loggen, OF. logier, F. loger. See
   {Lodge}, n. ]
   1. To give shelter or rest to; especially, to furnish a
    sleeping place for; to harbor; to shelter; hence, to
    receive; to hold.
    [1913 Webster]
 
       Every house was proud to lodge a knight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The memory can lodge a greater store of images than
       all the senses can present at one time. --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive to shelter; to track to covert.
    [1913 Webster]
 
       The deer is lodged; I have tracked her to her
       covert.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To deposit for keeping or preservation; as, the men lodged
    their arms in the arsenal.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to stop or rest in; to implant.
    [1913 Webster]
 
       He lodged an arrow in a tender breast. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. To lay down; to prostrate.
    [1913 Webster]
 
       Though bladed corn be lodged, and trees blown down.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To present or bring (information, a complaint) before a
    court or other authority; as, to lodge a complaint.
    [PJC]
 
   {To lodge an information}, to enter a formal complaint.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lodge
   n 1: English physicist who studied electromagnetic radiation and
      was a pioneer of radiotelegraphy (1851-1940) [syn: {Lodge},
      {Sir Oliver Lodge}, {Sir Oliver Joseph Lodge}]
   2: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   3: small house at the entrance to the grounds of a country
     mansion; usually occupied by a gatekeeper or gardener
   4: a small (rustic) house used as a temporary shelter [syn:
     {lodge}, {hunting lodge}]
   5: any of various Native American dwellings [syn: {lodge},
     {indian lodge}]
   6: a hotel providing overnight lodging for travelers [syn:
     {hostel}, {hostelry}, {inn}, {lodge}, {auberge}]
   v 1: be a lodger; stay temporarily; "Where are you lodging in
      Paris?"
   2: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
     "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
     {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   3: file a formal charge against; "The suspect was charged with
     murdering his wife" [syn: {charge}, {lodge}, {file}]
   4: provide housing for; "We are lodging three foreign students
     this semester" [syn: {lodge}, {accommodate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top