ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acme

AE1 K M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acme-, *acme*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acme(n) จุดสูงสุด, Syn. summit, peak, highest point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด, จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit

English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด, จุดสูงสุด, ขีดสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Acmeiriaความพิการที่มือขาดหายไปทั้งหมด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่ The Corporation (2003)
What he's got is an Acme dynamite kit.เขามีระเบิดมหาประลัย The Avengers (2012)
Where's the ACME company when you need 'em? ! Wait!บริษัทแอคมีอยู่ไหนเนี่ย รอก่อน The Ceremony (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acmeWe, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.
acmeWhen he was at the acme of his career, a scandal brought about his downfall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัง[rang] (n) EN: ingrin ; Pentacme suavis
สุดยอด[sutyøt] (n) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme  FR: summum [ m ] ; sommet [ m ] ; zénith [ m ] ; comble [ m ] ; pinacle [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACME AE1 K M IY0
ACME'S AE1 K M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acme (n) ˈækmiː (a1 k m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser { m }acme thread milling cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n, adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P) [Add to Longdo]
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 acme \ac"me\ ([a^]k"m[-e]), n. [Gr. 'akmh` point, top.]
   1. The top or highest point; the culmination.
    [1913 Webster]
 
       The very acme and pitch of life for epic poetry.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The moment when a certain power reaches the acme of
       its supremacy.            --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The crisis or height of a disease. AS
    [1913 Webster]
 
   3. Mature age; full bloom of life. --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acme
   n 1: the highest level or degree attainable; the highest stage
      of development; "his landscapes were deemed the acme of
      beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the
      height of her career"; "the peak of perfection"; "summer
      was at its peak"; "...catapulted Einstein to the pinnacle
      of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest
      superlatives achieved by man"; "at the top of his
      profession" [syn: {acme}, {height}, {elevation}, {peak},
      {pinnacle}, {summit}, {superlative}, {meridian}, {tiptop},
      {top}]
   2: the highest point (of something); "at the peak of the
     pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Acme
  n.
 
   [from Greek akme highest point of perfection or achievement] The canonical
   supplier of bizarre, elaborate, and non-functional gadgetry ? where Rube
   Goldberg and Heath Robinson (two cartoonists who specialized in elaborate
   contraptions) shop. The name has been humorously expanded as A (or
   American) Company Making Everything. (In fact, Acme was a real brand sold
   from Sears Roebuck catalogs in the early 1900s.) Describing some X as an
   ?Acme X? either means ?This is {insanely great}?, or, more likely, ?This
   looks {insanely great} on paper, but in practice it's really easy to shoot
   yourself in the foot with it.? Compare {pistol}.
 
   This term, specially cherished by American hackers and explained here for
   the benefit of our overseas brethren, comes from the Warner Brothers'
   series of ?Road-runner? cartoons. In these cartoons, the famished Wile E.
   Coyote was forever attempting to catch up with, trap, and eat the
   Road-runner. His attempts usually involved one or more high-technology Rube
   Goldberg devices ? rocket jetpacks, catapults, magnetic traps, high-powered
   slingshots, etc. These were usually delivered in large wooden crates
   labeled prominently with the Acme name ? which, probably not by
   coincidence, was the trade name of a peg bar system for superimposing
   animation cels used by cartoonists since forever. Acme devices invariably
   malfunctioned in improbable and violent ways.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ACME
     A Company that Makes Everything (slang)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top