ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ร่ำรวย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร่ำรวย-, *ร่ำรวย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ำรวย(adj) rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: การแต่งตัวของเขาบ่งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย
ร่ำรวย(v) be rich, See also: be wealthy, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: นักการเมืองท่านนี้ร่ำรวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่ำรวยว. รวยมาก, รุ่มรวย หรือ รวยรุ่ม ก็ว่า.
ร่ำรวยผิดปกติน. การมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือการมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้ Oh, God! (1977)
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย Gandhi (1982)
I'm used to being rich.ฉันเคยเป็นคนร่ำรวย Idemo dalje (1982)
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง The Princess Bride (1987)
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด Aladdin (1992)
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.เราจะร่ำรวย ได้อยู่ในพระราชวัง และปัญหาทุกอย่างจะหมดไป Aladdin (1992)
And because he'll be rich.เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่ำรวย Wuthering Heights (1992)
"Two steamer trunks full of money, all the riches of the world.""สองตู้... อัดแน่นด้วยเงิน" "ร่ำรวยมหาศาล" Schindler's List (1993)
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์ Pulp Fiction (1994)
this will be a land of riches.ด้วยป่าและหมาป่าไปนี้จะเป็นดินแดนแห่งความร่ำรวย Princess Mononoke (1997)
And that's John Jacob Astor... the richest man on the ship.นั่นจอห์น เจคอป แอสเทอร์ ร่ำรวยที่สุดบนเรือนี้ Titanic (1997)
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำรวย[ramrūay] (v) EN: be rich ; be wealthy
ร่ำรวย[ramrūay] (adj) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded  FR: riche ; nanti

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluent(adj) ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, Syn. wealthy, prosperous
be in the money(idm) เป็นเศรษฐีใหม่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ร่ำรวยขึ้นมาไม่นาน
be well-off(idm) ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
fat(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์, Syn. fruitful, profitable, rich
flush(adj) ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: มั่งมี, มั่งคั่ง, Syn. wealthy, rich, well-off, Ant. poor
well off(idm) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
well-heeled(idm) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินพอ
loaded(adj) ร่ำรวย (คำสแลง), See also: รวย, Syn. rich, Ant. poor
moneyed(adj) ร่ำรวย, See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty, Ant. poverty
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy, Ant. poor, needy, insolvent
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย, สุขสมบูรณ์, อยู่ดีกินดี)
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย, การทำให้อุดมสมบูรณ์, การประดับ, การตกแต่ง, การเพิ่มคุณค่า, ภาวะที่ดีขึ้น, สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment, decoration
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน, ความพุงพลุ้ย, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก, มีสินค้าบรรทุก, มีกระสุน, มีวัตถุระเบิด, แฝงอารมณ์ไว้, เมาเหล้า, ร่ำรวยมาก, ถ่วงด้วยดีบุก, เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน, คนที่เพิ่งร่ำรวย, ผู้ดีใหม่.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์, ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง, การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์, ร่ำรวย, มั่งคั่ง, ไหลบ่า
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์, การทำให้ร่ำรวย, การประดับ, การทำให้งดงาม
fatness(n) ความอ้วน, ความสมบูรณ์, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
lucrative(adj) มีกำไร, ร่ำรวย
prosper(vi) รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง, เฟื่องฟู, ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง, ความเจริญ, ความร่ำรวย, ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ, รุ่งเรือง, มั่งคั่ง, ร่ำรวย, เฟื่องฟู
riches(n) ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loaded(slang) ร่ำรวย มีเงินทองเหลือเฟือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
富む[とむ, tomu] (vt) ร่ำรวย, มั่งคั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] TH: ร่ำรวย  EN: to become rich

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) ด้วยหรือโดย (ที่ใช้บ่งเหตุผล) เช่น Bei seinem Reichtum kann er immer wieder ein neues Auto kaufen. เขาสามารถซื้อรถใหม่คันแล้วคันเล่าด้วยความร่ำรวยของเขา
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top