ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finish

F IH1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finish-, *finish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finish(vt) เสร็จ, See also: เสร็จสิ้น, Syn. complete, conclude, round off
finish(vt) จบ, See also: ยุติ, สำเร็จ, Syn. end, terminate, Ant. start, begin
finish(n) ตอนจบ, See also: บทสรุป, ตอนอวสาน, วาระสุดท้าย, Syn. end, conclusion, finale, Ant. beginning, start
finish(vt) กิน (จนหมด), See also: จัดการอาหาร จนหมด, Syn. consume, devour, eat, Ant. gather, store
finish(vt) ชักเงา, See also: เคลือบเงา, ขัดผิวให้เงา, Syn. lacquer, polish, coat, Ant. roughen
finish(n) พื้นผิวที่เคลือบไว้หรือเนื้อของไม้หรือโลหะ, Syn. texture, surface
finished(adj) ยุติ, See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป, Syn. completed, ended
finished(adj) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์), See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, Syn. completed, done
finished(adj) ไม่มีผลอีกต่อไป, See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป, Syn. doomed, ruined
finished(adj) ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finish(ฟิน'นิช) { finished.finishing, finishes } v. ทำให้เสร็จ, ทำให้หมด, ทำจบ, เสร็จ, จบ, สิ้นสุด, ยุติ, เอาชนะได้สิ้นเชิง, ทำลาย, ฆ่า. n. สุดท้าย, วาระสุดท้าย, ความตาย, ความเกลี้ยงเกลา, ยาขัดเงา, ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา, ความมันเป็นเงา, ลาย, พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย, สิ้นสุด, เสร็จ, ยุติ, สมบูรณ์, ดีเยี่ยม, ประณีตงดงาม
photofinish(โฟ'โทฟินนิช) n. การเข้าเส้นชัยของการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันมาก จนต้องใช้ภาพถ่ายตัดสิน., See also: photofinish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
finish(n) การสิ้นสุด, ความเกลี้ยงเกลา, ตอนจบ, วาระสุดท้าย, ความมันเงา
finish(vt) ทำให้เสร็จ, สิ้นสุด, ลงท้าย, หมด, ยุติ
finished(adj) ดีเยี่ยม, เรียบร้อย, แนบเนียน, เกลี้ยงเกลา, เสร็จ, สิ้นสุด
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา, ไม่ได้เสริมแต่ง, ยังไม่เสร็จ, ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
finish๑. การแต่งสำเร็จ๒. งานสมบูรณ์แบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish coatสีชั้นสุดท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
finish of dentureการตกแต่งฟันปลอมให้เสร็จ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]
Finishingการตกแต่งขั้นสุดท้าย [TU Subject Heading]
Finishing Lineขอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First you'll finish this. Here.อย่างแรกที่แกต้องทำ เอานี่ The Great Dictator (1940)
Oh, nonsense. Finish up that mess, and we'll get along.ไม่เป็นไรเลย ทานให้เสร็จเเล้วเราค่อยไปกัน Rebecca (1940)
You can finish your speech tomorrow.คุณสามารถจบ ในวันพรุ่งนี้คำพูดของคุณ The Ugly American (1963)
Finish the quartet.เสร็จสิ้นสี่ ยิง Yellow Submarine (1968)
Let's go. I must complete my bust, two novels, finish my blueprints, begin my beguine.ฉันจะต้องกรอกหน้าอกของฉันสอง เล่ม Yellow Submarine (1968)
Now we can finish this up and get you out of here!เราต้องรีบส่งคุณไปจากนี่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Sit down, finish my dinner.- นั่งลงรับประทานอาหารเสร็จฉัน The Godfather (1972)
Next year, after I finish the course, ปีหน้า, หลังเรียนจบ, Suspiria (1977)
Stop it. I can't finish like that.หยุดมัน ฉันไม่สามารถเสร็จ เช่นนั้น I Spit on Your Grave (1978)
I'm sorry. I can't finish like that.ฉัน เมตร ขอโทษ ฉัน ไม่สามารถ เสร็จ เช่นนั้น I Spit on Your Grave (1978)
Aw shit, you can't finish any way.อ๊ะ อึ คุณ ไม่สามารถเสร็จ ทางใด ทางหนึ่ง I Spit on Your Grave (1978)
- Should I step outside? - Just finish up what you're doing.ผมควรจะก้าวไปข้างนอกไหม เสร็จสิ้นเพียงแค่สิ่งที่คุณทำ First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finishA few minutes after he finished his work, he went to bed.
finishA fine dessert finished the meal.
finishAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
finishAfter he finished supper, he began to read the novel.
finishAfter he had finished his homework he went out for a walk.
finishAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
finishAfter I had finished the job, I went to bed.
finishAfter they had finished their work, they went out.
finishAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
finishAfter we finished working, we enjoyed talking together.
finishAll he wanted was time to finish his painting.
finishAll we can do is carry on the work until we finish it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จ(v) finish, See also: accomplish, achieve, fulfil, Syn. เสร็จ
สิ้นสุด(v) end, See also: finish, stop, Syn. จบ, หมด, ถึงที่สุด, Ant. เริ่มต้น, แรกเริ่ใ
จบสิ้น(v) finish, See also: end, stop, complete, Syn. จบ, สิ้นสุด, เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, ยุติ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, Example: การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 16 ได้จบสิ้นลงไปแล้ว
แล้วเสร็จ(v) finish, See also: complete, Syn. เสร็จ, Ant. เริ่ม, เริ่มต้น, Example: เขื่อนภูมิพลเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2500 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2507, Thai Definition: สิ้นสุดงาน
ลุล่วง(v) accomplish, See also: finish, achieve, attain, Syn. สำเร็จ, เสร็จ, สำเร็จลุล่วง, Ant. ค้าง, ค้างคา, คั่งค้าง, Example: เราควรตั้งใจปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปโดยพลัน โดยเต็มความสามารถ, Thai Definition: เสร็จสิ้นตามที่ต้องการ
เสร็จสิ้น(v) end, See also: finish, come to an end, terminate, be completed, be done, be over, conclude, Syn. เสร็จ, สำเร็จ, จบสิ้น, Example: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้
ปติยัต(v) finish, See also: prepare, fulfill, decorate, adorn, Syn. ตระเตรียม, ตกแต่ง, ทำให้เสร็จ, Example: คัมภีร์ปุราณะปติยัตโดยพราหมณาจารย์, Notes: (บาลี)
จบเรื่อง(v) end, See also: finish, settle, be brought to an end, come to an end, Syn. สิ้นเรื่อง, หมดเรื่อง
เส้นชัย(n) finish line, Example: นักวิ่งของไทยเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร, Thai Definition: แนวที่กำหนดเป็นเขตสิ้นสุดการแข่งขันกีฬา
หลักชัย(n) goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[heūat] (v) EN: be finished ; dissapear
จบ[jop] (v) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate  FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
จบบริบูรณ์[jop børibūn] (v, exp) EN: end ; come to an end ; finish ; complete
จบเกม[jop kēm] (v, exp) EN: be end ; be finished
จบเรื่อง[jop reūang] (v, exp) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end
จบสิ้น[jopsin] (v) EN: finish ; end ; stop ; complete
จอดไม่ต้องแจว[jøt mai tǿng jaēo] (xp) EN: come to the end ; be finished for
การยุติ[kān yuti] (n) EN: end ; termination ; stop ; close ; finish ; halt ; abandonment
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
กึ่งสำเร็จรูป[keung-samretrūp] (adj) EN: semi-finished  FR: semi-fini

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FINISH F IH1 N IH0 SH
FINISHED F IH1 N IH0 SH T
FINISHER F IH1 N IH0 SH ER0
FINISHES F IH1 N IH0 SH IH0 Z
FINISHERS F IH1 N IH0 SH ER0 Z
FINISHING F IH1 N IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finish (v) fˈɪnɪʃ (f i1 n i sh)
finished (v) fˈɪnɪʃt (f i1 n i sh t)
finishes (v) fˈɪnɪʃɪz (f i1 n i sh i z)
finishing (v) fˈɪnɪʃɪŋ (f i1 n i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng #170 [Add to Longdo]
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ,  ] finished goods; a finished product #5,852 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished #52,371 [Add to Longdo]
终点线[zhōng diǎn xiàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ,   线 /   ] finishing line #64,925 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, ] finish, to go around [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ,    /   ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appretbrecher { m } [ textil. ]finish breaker [Add to Longdo]
Endoberfläche { f }finish plating [Add to Longdo]
Feinschneiden { n } [ techn. ]finish blnaking [Add to Longdo]
Oberflächenbehandlung { f }finish treatment; surface treatment [Add to Longdo]
Oberflächengüte { f }finish quality [Add to Longdo]
Oberflächenrauigkeit { f }; Oberflächenrauhigkeit { f } [ alt ] [ techn. ]finish roughness [Add to Longdo]
Zielrichter { m }finish line judge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
製品[せいひん, seihin] (n) manufactured goods; finished goods; product; (P) #1,526 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
止め;留め[とどめ, todome] (n) finishing blow; clincher #3,210 [Add to Longdo]
競輪[けいりん(P);ケイリン, keirin (P); keirin] (n) (ケイリン is often used for the sport, and 競輪 is often used in the context of gambling) keirin; cycle racing event, usu. 2km with a paced start and sprint finish; (P) #3,751 [Add to Longdo]
終わる(P);終る;了わる;卒わる;畢わる;竟わる[おわる, owaru] (v5r, vi) (also written 了る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) #5,261 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) finish; completion; understanding; (P) #6,460 [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない, 切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り, 限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf, ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) #7,403 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, v. i.
   1. To come to an end; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       His days may finish ere that hapless time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To end; to die. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, n.
   1. That which finishes, puts an end to? or perfects.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The joiner work and other finer work required for
    the completion of a building, especially of the interior.
    See {Inside finish}, and {Outside finish}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts)
    (a) The labor required to give final completion to any
      work; hence, minute detail, careful elaboration, or
      the like.
    (b) See {Finishing coat}, under {Finishing}.
      [1913 Webster]
 
   4. The result of completed labor, as on the surface of an
    object; manner or style of finishing; as, a rough, dead,
    or glossy finish given to cloth, stone, metal, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Completion; -- opposed to {start}, or {beginning}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Finished}; p. pr. & vb.
   n. {Finishing}.] [F. finir (with a stem finiss- in several
   forms, whence E. -ish: see -ish.),fr. L. finire to limit,
   finish, end, fr. finis boundary, limit, end; perh. for
   fidnis, and akin findere to cleave, E. fissure.]
   1. To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end
    to; to make an end of; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       And heroically hath finished
       A life heroic.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow the last required labor upon; to complete; to
    bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to
    accomplish; to polish.
 
   Syn: To end; terminate; close; conclude; complete;
     accomplish; perfect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finish
   n 1: a decorative texture or appearance of a surface (or the
      substance that gives it that appearance); "the boat had a
      metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish";
      "when the finish is too thin it is difficult to apply
      evenly" [syn: {coating}, {finish}, {finishing}]
   2: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of
     each round was signaled by a bell"; "the market was up at the
     finish"; "they were playing better at the close of the
     season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish},
     {last}, {conclusion}, {close}]
   3: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   4: the place designated as the end (as of a race or journey); "a
     crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhausted as
     their destination came into view" [syn: {finish},
     {destination}, {goal}]
   5: designated event that concludes a contest (especially a
     race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was
     several lengths behind at the finish"; "the winner is the
     team with the most points at the finish"
   6: the downfall of someone (as of persons on one side of a
     conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight
     to the finish"
   7: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   8: (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue
     (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a
     pleasant finish"
   9: the act of finishing; "his best finish in a major tournament
     was third"; "the speaker's finishing was greeted with
     applause" [syn: {finish}, {finishing}] [ant: {beginning},
     {commencement}, {start}]
   v 1: come or bring to a finish or an end; "He finished the
      dishes"; "She completed the requirements for her Master's
      Degree"; "The fastest runner finished the race in just over
      2 hours; others finished in over 4 hours" [syn: {complete},
      {finish}]
   2: finally be or do something; "He ended up marrying his high
     school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living
     at home again" [syn: {finish up}, {land up}, {fetch up}, {end
     up}, {wind up}, {finish}]
   3: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
     either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in
     a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon
     the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The
     symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish},
     {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}]
   4: provide with a finish; "The carpenter finished the table
     beautifully"; "this shirt is not finished properly"
   5: finish eating all the food on one's plate or on the table;
     "She polished off the remaining potatoes" [syn: {eat up},
     {finish}, {polish off}]
   6: cause to finish a relationship with somebody; "That finished
     me with Mary"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top