ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sd

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sd-, *sd*, s
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
SD(abbrev, uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SDI(abbr) ระบบทำลายขีปนาวุธกลางอากาศ, See also: คำย่อของ Strategic Defence Initative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash wednesdayวันแรกของฤดูถือบวชในศาสนาคริสต์ (first day of lent)
dasd(แดสดี) ย่อมาจาก direct access storage device (แปลว่า อุปกรณ์หน่วยเก็บแบบเข้าถึงโดยตรง) หมายถึงสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง (direct access) หรือทันที ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ในส่วนใด เช่น จานบันทึก (disk) ดู direct access ประกอบ
disdain(ดิสเดน') { disdained, disdaining, disdains } vt. ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ. n. การดูถูก, การดูหมิ่น, ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn, contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ) ., Syn. contemptuous, aloof
domesdayn. ดูdoomsday
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ, วาระสุดท้าย, วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday, Judgment Day
dsdabbr. dry sterile dressing, discharge summary ductated
eavesdrop(อีฟวซ'ดรอพ) vi., vt. ลอบฟัง, แอบฟัง, ขโมยฟัง., See also: eavesdropper n.
esdi(อีเอสดีไอ) ย่อมาจากคำว่า enhanced small device interface ใช้เป็นมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวประสานที่ใช้กับจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ (hard disk)
gsdabbr. glucose storage disease, glycogen storage disease

English-Thai: Nontri Dictionary
disdain(n) การดูถูก, การรังเกียจ, การเหยียดหยาม, ความไม่ชอบ
disdain(vt) ดูถูก, รังเกียจ, เหยียดหยาม, ไม่ชอบ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น, วางปึ่ง, ซึ่งดูถูก, หยิ่ง, จองหอง, ไว้ตัว
doomsday(n) วันโลกแตก, วันโลกาวินาศ, วาระสุดท้าย
eavesdrop(vt) แอบฟัง, ดักฟัง, ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง, คนดักฟัง, ผู้ลอบฟัง
jurisdiction(n) อำนาจศาล, การควบคุม
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว, ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว, ความผิดทางอาญา, ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SDH (synchronous digital hierarchy)เอสดีเอช (ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
SDLC (synchronous data link control)เอสดีแอลซี (การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SDV (spark delay valve)เอสดีวี (ลิ้นหน่วงการเกิดประกายไฟ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sdiox(n, jargon, uniq) สมการของความกวนที่สุดในโลก, เกย์บ้าเทคโนโลยี
sdrawkcab(n, vt) การกลับด้านตัวอักษร เหมือนส่องกระจก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The photos are classified. We'll need your SD card.รูปพวกนี้เป็นหลักฐาน เราจำเป็นต้องยึด SD การ์ดของคุณ Episode #2.3 (2008)
Schneider lens, photo printer, SD card.เลนส์ของชไนเดอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ เอสดี การ์ด Up (2009)
Oh, it's not that hard. it's just sd flour and paste.โอ้ มันไม่ยากขนาดนั้น ก็แค่ติดกาวแล้วแปะ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Brennan's sending the victim's SD card from Roswell.เบรนแนนส่ง SD การ์ดของเหยื่อมาจาก รอสเวล The X in the File (2010)
Wade. Steve, this is CO Wade Gutches, SD Team One.เวด สตีฟ นี่นาวาโทเวด กัทเชส ทีม 1 หน่วยป้องกันเชิงกลยุทธ์ Kame'e (2011)
So tech analyzed the SD card.ฝ่ายเทคนิคตรวจสอบเอสดีการ์ดแล้ว Demons (2011)
You got another SD card?นายมีเอ็สดีการ์ดอีกอันไหม Rabid Dog (2013)
Did you figure out the problem? I cleaned the SD card.แก้ไขได้ยัง Broken (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sdThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
แอลเอสดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [ m ] ; lysergamide [ m ]
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ m ] ; influence [ f ]
อำนาจรัฐ[amnāt rat] (n, exp) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [ mpl ]
อำนาจศาล[amnāt sān] (n, exp) EN: jurisdiction of the court  FR: juridiction [ f ]
เดียงสา[dīengsā] (adj) EN: worldly wisdom ; sensible  FR: sensé ; avisé ; raisonnable
เดรสเดน[Drēsdēn] (tm) FR: Dresde
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
ดูถูก[dūthūk] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[dūthūkdūkhlaēn] (v) EN: look down upon ; underestimate ; disparage ; disdain ; slight ; insult ; snub ; affront

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sdn

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausdauer(n) |die, nur Sg.| ความอดทนอดกลั้น, Syn. die Geduld
Geburtsdatum(n) |das, pl. Geburtsdaten| วันที่เกิด
Lebensdauer(n) |die, nur Sg.| อายุการใช้งาน เช่น Diese Waschmaschine hat ca. 5 Jahre Lebensdauer. = เครื่องซักผ้าตู้นี้มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยประมาณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) #197 [Add to Longdo]
[もく, moku] (n) (1) (abbr) (See 木曜) Thursday; (2) (See 五行・1) wood (first of the five elements) #253 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) #267 [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) { Buddh } vidya (wisdom); (2) (See 真言) mantra; (pref) (3) the coming (4th of July, etc.) #1,177 [Add to Longdo]
にかけて[nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) #1,340 [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] (n) power; authority; jurisdiction; (P) #1,888 [Add to Longdo]
自衛隊[じえいたい, jieitai] (n) (1) self-defence force; self-defense force; (2) Japan Self-Defence Force; JSDF; (P) #2,046 [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] (n, vs) jurisdiction; control; (P) #2,601 [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] (n-adv, n) Thursday; (P) #2,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
拡張小型デバイスインタフェース[かくちょうこがたデバイスインタフェース, kakuchoukogata debaisuintafe-su] Enhanced Small Device Interface (ESDI) [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
国際逐次刊行物データシステム[こくさいちくじかんこうぶつデータシステム, kokusaichikujikankoubutsu de-tashisutemu] ISDS [Add to Longdo]
再配布[さいはいふ, saihaifu] resdistribution [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 SD
   n 1: a state in north central United States [syn: {South
      Dakota}, {Coyote State}, {Mount Rushmore State}, {SD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     Secure Digital [card] (CPRM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     Self-Describing [file] (HP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     Structured Design (CASE)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     Starting Delimiter (FDDI, Token Ring)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     Super Density [disk] (CD, Toshiba, Time Warner)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SD
     System Display (Airbus, A380)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top