ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquit

AH0 K W IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquit-, *acquit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquit(vt) จ่ายคืน
acquit(vt) ทำให้ปราศจากข้อผูกพัน, See also: ทำให้ปราศจากภาระ
acquit(vt) ประกาศว่าไม่มีความผิด, See also: ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. exonerate, clear, absolve
acquit(vt) ประพฤติตัว, Syn. behave, conduct
acquit of(phrv) ประกาศว่าไม่มีความผิด (ทางกฎหมาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
acquittance(อะควิท' เทินซฺ) n. การชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ชำระหนี้
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ, การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you acquit yourselves over the next 48 hours will determine how you are judged for the rest of your lives.ท่าทีปฎิบัติในต่อไปข้างหน้าอีก 48 ชั่วโมงนี้.. จะเป็นสิ่งที่จะตัดสินคุณไปตลอดชีวิต.. The Great Raid (2005)
Said that they'd acquit him of murder if they were on a juryบอกว่าพวกเค้าจะตัดสินว่าหมอไม่ผิด ถ้าได้เป็นลูกขุน You Don't Know Jack (2010)
Well, how can I acquit myself?จะให้ฉันแก้ตัวยังไง All My Children (2012)
But if you turn your back on Lieutenant Mills, how will you acquit yourself a good man when Ro'kenhrontyes comes to you in your dreams.แต่ถ้าหากคุณหันหลังให้ผู้หมวดมิลส์ คุณจะยกโทษให้ตัวเองเป็นคนดีได้ยังไง เมื่อตอนที่โรคโรนเทยสมาหาคุณในฝันของคุณ For the Triumph of Evil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquitHe acquitted himself admirably at the track meet.
acquitHe acquitted himself well.
acquitHe was acquitted.
acquitIn the absence of definite evidence he was acquitted.
acquitThe accused was acquitted on two of the charges.
acquitThe court acquitted him of the charge of murder.
acquitThe jury acquitted him of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกฟ้อง(v) dismiss, See also: acquit, Example: ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ, Thai Definition: พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับเงิน[bairap ngoen] (n, prop) EN: receipt  FR: reçu [ m ] ; quittance [ f ] ; acquit [ m ]
ใบเสร็จรับเงิน[baiset rap ngoen] (n) EN: receipt ; bill ; sales check  FR: quittance [ f ] ; acquit [ m ] ; reçu [ m ]
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[kān tatsin plǿi tūa jamloēi] (n, exp) EN: acquittal
การยกฟ้อง[kān yokføng] (n) EN: acquittal ; dismissal of action
ปฏิบัติหน้าที่[patibat nāthī] (v, exp) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty  FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
พิพากษาให้ปล่อย[phiphāksā hai plǿi] (v, exp) EN: acquit
พ้นข้อหา[phon khøhā] (v, exp) EN: be relieved from being an offender  FR: être acquitté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACQUIT AH0 K W IH1 T
ACQUITS AH0 K W IH1 T S
ACQUITTAL AH0 K W IH1 T AH0 L
ACQUITTED AH0 K W IH1 T IH0 D
ACQUITAINE AE1 K W IH0 T EY2 N
ACQUITTALS AH0 K W IH1 T AH0 L Z
ACQUITTING AH0 K W IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquit (v) ˈəkwˈɪt (@1 k w i1 t)
acquits (v) ˈəkwˈɪts (@1 k w i1 t s)
acquittal (n) ˈəkwˈɪtl (@1 k w i1 t l)
acquitted (v) ˈəkwˈɪtɪd (@1 k w i1 t i d)
acquittals (n) ˈəkwˈɪtlz (@1 k w i1 t l z)
acquitting (v) ˈəkwˈɪtɪŋ (@1 k w i1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n, vs) release; liberation; acquittal; (P) #10,571 [Add to Longdo]
アクイット;アクウィット[akuitto ; akuuitto] (n) acquit [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n, vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n, vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, p. p.
   Acquitted; set free; rid of. [Archaic] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquit \Ac*quit"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquitted}; p. pr. & vb.
   n. {Acquitting}.] [OE. aquiten, OF. aquiter, F. acquitter; ?
   (L. ad) + OF. quiter, F. quitter, to quit. See {Quit}, and
   cf. {Acquiet}.]
   1. To discharge, as a claim or debt; to clear off; to pay
    off; to requite.
    [1913 Webster]
 
       A responsibility that can never be absolutely
       acquitted.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To pay for; to atone for. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set free, release or discharge from an obligation,
    duty, liability, burden, or from an accusation or charge;
    -- now followed by of before the charge, formerly by from;
    as, the jury acquitted the prisoner; we acquit a man of
    evil intentions.
    [1913 Webster]
 
   4. Reflexively:
    (a) To clear one's self. --Shak.
    (b) To bear or conduct one's self; to perform one's part;
      as, the soldier acquitted himself well in battle; the
      orator acquitted himself very poorly.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To absolve; clear; exonerate; exonerate; exculpate;
     release; discharge. See {Absolve}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquit
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]
   2: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acquit /aki/ 
  acknowledgement; receipt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top