ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -難-, *難*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, nán, ㄋㄢˊ] hard, difficult, arduous; unable
Radical: , Decomposition:   堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5970

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: difficult; impossible; trouble; accident; defect
On-yomi: ナン, nan
Kun-yomi: かた.い, -がた.い, むずか.しい, むづか.しい, むつか.しい, -にく.い, kata.i, -gata.i, muzuka.shii, muduka.shii, mutsuka.shii, -niku.i
Radical: , Decomposition:   𦰩  
Variants: , Rank: 330

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nán, ㄋㄢˊ, / ] difficult (to...); problem; difficulty; difficult; not good #744 [Add to Longdo]
[nàn, ㄋㄢˋ, / ] disaster; distress; to scold #744 [Add to Longdo]
困难[kùn nan, ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢ˙,   /  ] (financial etc) difficulty; problem; issue #947 [Add to Longdo]
难以[nán yǐ, ㄋㄢˊ ㄧˇ,   /  ] hard to (predict, imagine etc) #1,413 [Add to Longdo]
难道[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ,   /  ] don't tell me ...; could it be that...? #1,728 [Add to Longdo]
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ,   /  ] trouble; problem #3,389 [Add to Longdo]
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ,   /  ] seldom; rare; hard to come by #3,540 [Add to Longdo]
难受[nán shòu, ㄋㄢˊ ㄕㄡˋ,   /  ] to feel unwell; to suffer pain; to be difficult to bear #3,719 [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ,   /  ] feel sorry; be grieved #3,751 [Add to Longdo]
艰难[jiān nán, ㄐㄧㄢ ㄋㄢˊ,   /  ] difficult #4,418 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[むずかしい, muzukashii] (adj) ยาก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[なんかい, nankai] TH: แก้ยาก  EN: difficult (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
[なん, nan] (n, n-suf) difficulty; hardships; defect; (P) #5,991 [Add to Longdo]
[なんば, nanba] (n) mountain Japanese apricot #7,201 [Add to Longdo]
[なんみん, nanmin] (n) refugees; (P) #8,834 [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] (n) difficulty; relative difficulty; (P) #9,602 [Add to Longdo]
い(P);悪い[かたい(難い)(P);にくい(P);がたい(難い), katai ( gatai )(P); nikui (P); gatai ( gatai )] (aux-adj) difficult; hard; (P) #9,974 [Add to Longdo]
[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
し;堅し;固し;硬し[かたし, katashi] (adj-f) (arch) (See い) difficult; hard #19,943 [Add to Longdo]
がある[なんがある, nangaaru] (exp) to be a problem [Add to Longdo]
くせ[かたくせ, katakuse] (n) fault-finding [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と会話を続けるのはしい。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定義するのはしいです。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦に満ちている。
It is hard to learn English in a year or two.1、2年でマスターするのはしい。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕事を仕上げるのはしい。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困である。
It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.2、3日で東京見物をすることは困です。
It's quite difficult to master French in a few years.2、3年でフランス語に熟達するのはきわめてしい。
It is difficult to speak three languages.3カ国語を話すのは困だ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが点だね。
It will be hard for you to speak English.あなたが英語を話すことはしいでしょう。
It seems hard for you to see him today.あなたが今日彼にお会いに成るのはしそうです。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are heading far away, Lady Kriemhild. Don't you want to make peace with your family first?[CN] 克裏米爾特夫人,您即將遠行 道不想跟您的家族修好嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Sometimes it's tough, Joe.[JP] しいかもな Kansas City Confidential (1952)
The Nibelungen's Distress.[CN] 【尼伯龍根的危 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Can't you see you're all washed out?[CN] 道還不知道自己已經落伍了嗎? Applause (1929)
Get me Chandler in Robbery, will you?[JP] 課の チャンドラーを頼む He Walked by Night (1948)
Okay.[CN] 是很艱 Perfect Little Accident (2010)
No?[CN] Death Lends a Hand (1971)
I'll notify Burglary that we're following up on it.[JP] 課にも伝えておく He Walked by Night (1948)
No.[CN] 道警察就沒察覺? Fast Track: No Limits (2008)
I fear myself that it will be a very difficult case.[JP] あなたも物ですな Scarlet Street (1945)
Will you never forget Lord Siegfried, my lady?[CN] 夫人啊,道你就永遠忘不了齊格弗裏德嗎? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Don't you even once want to hail your people, my lady?[CN] 道你一點都不想向您的人民致意嗎,女主人? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
語集[なんごしゅう, nangoshuu] glossary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたい, katai] schwierig [Add to Longdo]
しい[むずかしい, muzukashii] schwierig [Add to Longdo]
[なんい, nan'i] Schwierigkeit [Add to Longdo]
易度[なんいど, nan'ido] Schwierigkeitsgrad [Add to Longdo]
[なんみん, nanmin] Fluechtling [Add to Longdo]
[なんびょう, nanbyou] unheilbare_Krankheit [Add to Longdo]
[なんだい, nandai] schwierige_Frage, schwierige_Aufgabe [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top