ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*鳥*

   
268 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -鳥-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鵰, diāo, ㄉㄧㄠ] eagle, vulture
Radical: Decomposition: 周 (zhōu ㄓㄡ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,302
[鶇, dōng, ㄉㄨㄥ] thrush; Turdus species (various)
Radical: Decomposition: 東 (dōng ㄉㄨㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,405
[鳴, míng, ㄇㄧㄥˊ] a bird call or animal cry; to make a sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The sound 口 a bird 鳥 makes,  Rank: 6,664
[鷉, tī, ㄊㄧ] grebe, duck
Radical: Decomposition: 虒 (sī )  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] An amphibious 虒 bird 虒; 虒 also provides the pronunciation,  Rank: 6,802
[鸊, pì, ㄆㄧˋ] a kind of duck; Podiceps ruficolus
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 6,843
[鶺, jí, ㄐㄧˊ] wagtail
Radical: Decomposition: 脊 (jí ㄐㄧˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,481
[鸂, xī, ㄒㄧ] Mandarin duck, Aix galericulata
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  鷄 (jī ㄐㄧ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 fowl 鷄; 鷄 also provides the pronunciation,  Rank: 7,605
鴿[鴿, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,628
[鴣, gū, ㄍㄨ] species of Taiwan pigeon
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,702
[鴦, yāng, ㄧㄤ] female mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: Decomposition: 央 (yāng ㄧㄤ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,782
[鵲, què, ㄑㄩㄝˋ] magpie; Pica species (various)
Radical: Decomposition: 昔 (xī ㄒㄧ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,838
[鷹, yīng, ㄧㄥ] eagle, falcon, hawk
Radical: Decomposition: 䧹 (yīng ㄧㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,914
[鴨, yā, ㄧㄚ] duck; Anas species (various)
Radical: Decomposition: 甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 7,961
[鷲, jiù, ㄐㄧㄡˋ] condor, vulture
Radical: Decomposition: 就 (jiù ㄐㄧㄡˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,003
[鴟, chī, ] kite, horned owl; wine cups
Radical: Decomposition: 氐 (dī ㄉㄧ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,205
[鶚, è, ㄜˋ] osprey, fishhawk
Radical: Decomposition: 咢 ㄜˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,521
[鷫, sù, ㄙㄨˋ] the turquoise kingfisher
Radical: Decomposition: 肅 (sù ㄙㄨˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,522
[鳳, fèng, ㄈㄥˋ] male phoenix; symbol of joy
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  一 (yī )  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,555
[鵂, xiū, ㄒㄧㄡ] horned owl, scops chinensis
Radical: Decomposition: 休 (xiū ㄒㄧㄡ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,556
[鴉, yā, ㄧㄚ] crow; Corvus species (various)
Radical: Decomposition: 牙 (yá ㄧㄚˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,583
[鴰, guā, ㄍㄨㄚ] crow
Radical: Decomposition: 舌 (shé ㄕㄜˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,584
[鴻, hóng, ㄏㄨㄥˊ] a species of wild swan; vast
Radical: Decomposition: 江 (jiāng ㄐㄧㄤ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,738
[鶊, gēng, ㄍㄥ] oriole
Radical: Decomposition: 庚 (gēng ㄍㄥ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,740
鷿[鷿, pì, ㄆㄧˋ] a duck-like bird
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 8,742
[鵬, péng, ㄆㄥˊ] fabulous bird of enormous size
Radical: Decomposition: 朋 (péng ㄆㄥˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,027
[鴂, jué, ㄐㄩㄝˊ] tailorbird; working bird
Radical: Decomposition: 夬 (guài ㄍㄨㄞˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,198
[鸘, shuāng, ㄕㄨㄤ] eagle
Radical: Decomposition: 霜 (shuāng ㄕㄨㄤ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,204
[鳩, jiū, ㄐㄧㄡ] pigeon; to collect, to assemble
Radical: Decomposition: 九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,684
[鳶, yuān, ㄩㄢ] kite; Milvus species (various)
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,686
[鴴, héng, ㄏㄥˊ] plover, wading bird
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] A wading 行 bird 鳥; 鳥 also provides the pronunciation,  Rank: 9,689
[鶓, miáo, ㄇㄧㄠˊ] emu
Radical: Decomposition: 苗 (miáo ㄇㄧㄠˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,697
[鶩, wù, ㄨˋ] duck
Radical: Decomposition: 敄 (wù ㄨˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,698
[鶴, hè, ㄏㄜˋ] crane; Grus species (various)
Radical: Decomposition: 隺 (hú ㄏㄨˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,699
[鴞, xiāo, ㄒㄧㄠ] owl
Radical: Decomposition: 号 (hào ㄏㄠˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,850
[鵪, ān, ] quail; Coturnix coturnix
Radical: Decomposition: 奄 (yǎn ㄧㄢˇ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,852
[鷦, jiāo, ㄐㄧㄠ] wren
Radical: Decomposition: 焦 (jiāo ㄐㄧㄠ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,853
[鷺, lù, ㄌㄨˋ] heron, egret; Ardea species (various)
Radical: Decomposition: 路 (lù ㄌㄨˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,854
[鴒, líng, ㄌㄧㄥˊ] lark, wagtail; Motacilla species (various)
Radical: Decomposition: 令 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 9,933
[䴉, huán, ㄏㄨㄢˊ] spoonbill, ibis; Threskiornidae
Radical: Decomposition: 睘 (qióng ㄑㄩㄥˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[梟, xiāo, ㄒㄧㄠ] owl; evil; brave
Radical: Decomposition: 鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 roosting in a tree 木
[裊, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] curling upwards; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth
[鳥, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] bird
Radical: Decomposition: 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictographic] A bird
[鳧, fú, ㄈㄨˊ] wild duck; teal; swim
Radical: Decomposition: 鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴆, zhèn, ㄓㄣˋ] a bird resembling the secretary falcon
Radical: Decomposition: 冘 (yín ㄧㄣˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴇, bǎo, ㄅㄠˇ] bustard; procuress; Otis species (various)
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ)  十 (shí ㄕˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴈, yàn, ㄧㄢˋ] wild goose
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  亻 (rén ㄖㄣˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴔, fú, ㄈㄨˊ] hoopoe, crested bird
Radical: Decomposition: 乏 (fá ㄈㄚˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴕, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ostrich
Radical: Decomposition: 鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ)  它 (tā ㄊㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴛, yuān, ㄩㄢ] male mandarin duck (Aix galericulata)
Radical: Decomposition: 夗 (yuàn ㄩㄢˋ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鴯, ér, ㄦˊ] swallow
Radical: Decomposition: 而 (ér ㄦˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #1,872 [Add to Longdo]
鸟类[niǎo lèi, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ, / ] birds, #14,636 [Add to Longdo]
鸟儿[niǎo r, ㄋㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bird, #17,222 [Add to Longdo]
鸟巢[niǎo cháo, ㄋㄧㄠˇ ㄔㄠˊ, / ] bird's nest, #22,817 [Add to Longdo]
飞鸟[fēi niǎo, ㄈㄟ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird, #26,016 [Add to Longdo]
鸵鸟[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich, #28,094 [Add to Longdo]
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
鸟笼[niǎo lóng, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] birdcage, #39,269 [Add to Longdo]
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, / ] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day, #46,631 [Add to Longdo]
水鸟[shuǐ niǎo, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a water bird, #48,135 [Add to Longdo]
鸟兽[niǎo shòu, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ, / ] birds and beasts; fauna, #51,071 [Add to Longdo]
鸟瞰[niǎo kàn, ㄋㄧㄠˇ ㄎㄢˋ, / ] a bird's eye view; a broad overview, #51,610 [Add to Longdo]
啄木鸟[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] woodpecker, #54,130 [Add to Longdo]
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person, #54,658 [Add to Longdo]
蜂鸟[fēng niǎo, ㄈㄥ ㄋㄧㄠˇ, / ] hummingbird, #63,090 [Add to Longdo]
火烈鸟[huǒ liè niǎo, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] flamingo, #72,968 [Add to Longdo]
打鸟[dǎ niǎo, ㄉㄚˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] to play badminton, #77,688 [Add to Longdo]
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] to stand out (among a group); distinguished, #79,143 [Add to Longdo]
鸟枪[niǎo qiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ, / ] fowling piece (archaic gun), #83,691 [Add to Longdo]
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement, #83,776 [Add to Longdo]
百灵鸟[bǎi líng niǎo, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] skylark, #85,287 [Add to Longdo]
枪打出头鸟[qiāng dǎ chū tóu niǎo, ㄑㄧㄤ ㄉㄚˇ ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] the shot hits the bird that pokes its head out (成语 saw); nonconformity gets punished, #88,471 [Add to Longdo]
笨鸟先飞[bèn niǎo xiān fēi, ㄅㄣˋ ㄋㄧㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄈㄟ, / ] lit. the clumsy bird flies early (成语 saw); fig. to work hard to compensate for one's limited abilities, #94,536 [Add to Longdo]
鸟枪换炮[niǎo qiāng huàn pào, ㄋㄧㄠˇ ㄑㄧㄤ ㄏㄨㄢˋ ㄆㄠˋ, / ] bird shotgun replaced by cannon (成语 saw); equipment improved enormously, #98,860 [Add to Longdo]
始祖鸟[shǐ zǔ niǎo, ㄕˇ ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeopteryx, #105,751 [Add to Longdo]
鸟嘌呤[niǎo biāo líng, ㄋㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] guanine nucleotide (G, pairs with cytosine C 胞嘧啶 in DNA and RNA), #106,472 [Add to Longdo]
画眉鸟[huà méi niǎo, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] thrush, #110,147 [Add to Longdo]
椋鸟[liáng niǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] starling; gray starling (Sturnus cineraceus), #114,211 [Add to Longdo]
鸟兽散[niǎo shòu sàn, ㄋㄧㄠˇ ㄕㄡˋ ㄙㄢˋ, / ] to scatter like birds and beasts, #119,124 [Add to Longdo]
留鸟[liú niǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nonmigratory bird, #127,201 [Add to Longdo]
鸟尽弓藏[niǎo jìn gōng cáng, ㄋㄧㄠˇ ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄘㄤˊ, / ] lit. the birds are over, the bow is put away (成语 saw); fig. to get rid of sb once he has served his purpose, #143,701 [Add to Longdo]
犀鸟[xī niǎo, ㄒㄧ ㄋㄧㄠˇ, / ] hornbill, #171,015 [Add to Longdo]
笼鸟[lóng niǎo, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a caged bird, #211,112 [Add to Longdo]
鸟篆[niǎo zhuàn, ㄋㄧㄠˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] bird characters (a decorated form of the Great Seal), #270,010 [Add to Longdo]
似鸟[sì niǎo, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] bird-like [Add to Longdo]
似鸟恐龙[sì niǎo kǒng lóng, ㄙˋ ㄋㄧㄠˇ ㄎㄨㄥˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] ornithischian; bird-like dinosaur [Add to Longdo]
候鸟[hòu niǎo, ㄏㄡˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] migratory bird [Add to Longdo]
伤弓之鸟[shāng gōng zhī niǎo, ㄕㄤ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, / ] lit. bird wounded by an arrow (成语 saw); fig. wounded or damaged person [Add to Longdo]
全国鸟类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]
千鸟渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
古盗鸟[gǔ dào niǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] Archaeoraptor (bird-like dinosaur) [Add to Longdo]
在天愿做比翼鸟,在地愿做连理枝[zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo, ㄗㄞˋ ㄊㄧㄢ ㄩㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄧˋ ㄋㄧㄠˇ, zai4 di4 yuan4 zuo4 lian2 li3 zhi1, / ] In the sky to be two birds flying wing to wing, on earth to be two trees with branches intertwined; wishing for conjugal bliss [Add to Longdo]
夜鸟[yè niǎo, ㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] a nocturnal bird [Add to Longdo]
小鸟[xiǎo niǎo, ㄒㄧㄠˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] little bird; birdie [Add to Longdo]
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand) [Add to Longdo]
爱屋及鸟[ài wū jí niǎo, ㄞˋ ㄨ ㄐㄧˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] variant of 愛屋及烏|爱屋及乌; lit. love the house and its crow (成语 saw); involvement with sb and everyone connected; Love me, love my dog. [Add to Longdo]
杜鹃鸟[dù juān niǎo, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄋㄧㄠˇ, / ] cuckoo [Add to Longdo]
涉水鸟[shè shuǐ niǎo, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧㄠˇ, / ] a wading bird [Add to Longdo]
渡渡鸟[dù dù niǎo, ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] the dodo (extinct bird) [Add to Longdo]
潜鸟[qián niǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] a diving bird [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一石二[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ
[とり, tori] (n) นก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
[とりい, torii] (n ) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一石二[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かけたかの[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
きょしちょう座;巨嘴[きょしちょうざ, kyoshichouza] (n) Tucana (constellation); the Toucan [Add to Longdo]
そに[そにどり, sonidori] (n) (arch) (See 川蝉・1) kingfisher [Add to Longdo]
たまさか;偶さか[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
アメリカ緋[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
アメリカ駝[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
アリドリ科;蟻[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family) [Add to Longdo]
アンナ蜂[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
ウーロン茶;烏竜茶;烏龍茶;龍茶(iK);竜茶(iK)[ウーロンちゃ, u-ron cha] (n) oolong tea [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
シブリー・アールキスト類分類[シブリー・アールキストちょるいぶんるい, shiburi-. a-rukisuto choruibunrui] (n) Sibley-Ahlquist taxonomy of birds [Add to Longdo]
チモール文[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ホロホロ;ほろほろ;珠鶏[ほろほろちょう(ほろほろ;珠鶏);ホロホロちょう(ホロホロ), horohorochou ( horohoro tori ; shu niwatori ); horohoro chou ( horohoro tori )] (n) guinea fowl [Add to Longdo]
ヨーロッパ駒[ヨーロッパこまどり;ヨーロッパコマドリ, yo-roppa komadori ; yo-roppakomadori] (n) (uk) (obsc) (See ロビン) European robin (Erithacus rubecula) [Add to Longdo]
ロック[ロックちょう, rokku chou] (n) roc [Add to Longdo]
[あいちょう, aichou] (n) pet bird [Add to Longdo]
[あいちょうか, aichouka] (n) bird lover [Add to Longdo]
週間[あいちょうしゅうかん, aichoushuukan] (n) Bird Week (starting on May 10th of each year) [Add to Longdo]
磯千[いそちどり, isochidori] (n) beach plover [Add to Longdo]
一寸(P);渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
一石二[いっせきにちょう, issekinichou] (exp) killing two birds with one stone; (P) [Add to Longdo]
稲負[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail) [Add to Longdo]
烏帽子[えぼしどり;エボシドリ, eboshidori ; eboshidori] (n) (uk) turaco (any bird of family Musophagidae, esp. the Knysna turaco, Tauraco corythaix); touraco; loerie; lourie [Add to Longdo]
烏龍;烏竜;龍(iK)[ウーロン, u-ron] (n) (abbr) (See ウーロン茶・ウーロンちゃ) oolong (tea) (chi [Add to Longdo]
羽白小千[はじろこちどり;ハジロコチドリ, hajirokochidori ; hajirokochidori] (n) (uk) ringed plover (Charadrius hiaticula) [Add to Longdo]
[あまどり, amadori] (n) (arch) (See 雨燕・2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
卯月[うづきどり, udukidori] (n) (obsc) (See 時) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[えきちょう, ekichou] (n) beneficial bird [Add to Longdo]
燕千[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
猿子[ましこどり, mashikodori] (n) (See 猿子・1) rosefinch [Add to Longdo]
黄昏[たそがれどり, tasogaredori] (n) (obsc) (See 時) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]
伽藍[がらんちょう, garanchou] (n) pelican [Add to Longdo]
[なつどり, natsudori] (n) a bird of summer [Add to Longdo]
歌い[うたいどり, utaidori] (n) (obsc) (See 時) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
火の[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
火食;食火鶏[ひくいどり;ヒクイドリ, hikuidori ; hikuidori] (n) (uk) cassowary (Casuarius spp.) [Add to Longdo]
花鶏;獦子(oK)[あとり;アトリ, atori ; atori] (n) (uk) brambling (bird) (Fringilla montifringilla) [Add to Longdo]
[かちょう, kachou] (n) flowers and birds; (P) [Add to Longdo]
[かちょうが, kachouga] (n) painting of flowers and birds; bird-and-flower genre in Chinese and Japanese painting [Add to Longdo]
風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
蝦夷雷[えぞらいちょう;エゾライチョウ, ezoraichou ; ezoraichou] (n) (uk) hazel grouse (Bonasa bonasia) [Add to Longdo]
蚊食;蚊食い[かくいどり, kakuidori] (n) (obsc) bat [Add to Longdo]
;化[けちょう;かいちょう(怪), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird [Add to Longdo]
[うみどり;かいちょう, umidori ; kaichou] (n) sea bird [Add to Longdo]
[かいちょうふん, kaichoufun] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
[がいちょう, gaichou] (n) vermin; injurious bird [Add to Longdo]
角目[つのめどり;ツノメドリ, tsunomedori ; tsunomedori] (n) (uk) horned puffin (Fratercula corniculata) [Add to Longdo]
樺太雷[からふとらいちょう;カラフトライチョウ, karafutoraichou ; karafutoraichou] (n) (uk) willow ptarmigan (Lagopus lagopus) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A bird was flying in the sky.1羽のが空を飛んでいた。
A bird flew into the tree.1羽のが木に飛んでいった。
I wish I were a bird.ああ、私はであればよいのに。
I might as well marry a bird as marry you.あなたと結婚するくらいだったらと結婚するわ。 [F]
Have you heard of a bird called the Arctic Tern?あなたはキョクアジサシというのことを聞いたことがありますか。
Have you ever eaten turkey?あなたは七面を食べたことがありますか。
That pretty bird did nothing but sing day after day.あのかわいいは来る日も来る日も鳴いてばかりいた。
That fox must have killed the hen.あの狐がめんを殺したに違いない。
Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.あのたちは夏に巣を作り、冬に南へ渡る。
That bird is now in danger of dying out.あのは現在絶滅の危機にひんしている。
Look at that flying bird.あの飛んでいるを見なさい。
Some birds are sitting on the branch of that tree.あの木の枝に数羽のがとまっている。
We can conjecture that it may be advantageous for a particular bird to be known to its neighbors or its mate.ある種のにおいては、周りのたちやつがいに存在を知られていることが有利であると推測することができる。
Some kinds of birds can't fly.ある種のは飛べない。
Alex is for the most part just an ordinary bird.アレックスはだいたいは普通のなのだ。
What's that bird?あれは何というですか。
The boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.いけすかないボスだけど、仕事の悩みを相談したら案外、窮懐に入れば猟師も殺さず、てなことになるかもね。
The birds went out of sight before I knew it.いつの間にか小たちは見えなくなった。
The birds in the cage are singing merrily.カゴの中のが楽しそうに歌っている。
A goose is a water bird.ガチョウは水である。
A canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.カナリアは人が時々ペットとして飼う小である。
Keeton supposed that perhaps bird and animals know about these lines.キートンはおそらくや動物たちはこれらの磁力線について知っているのだろうと想定した。
Some pretty birds are flying above the trees.きれいなが木の上を飛んでいる。
This is why birds like the pigeon or the Arctic tern can find their way around the world.こういうわけでハトやキョクアジサシのようなは地球の自分の道を見つけることができる。
There are many birds in this park.この公園にはたくさんのがいます。
This turkey tastes good.この七面おいしいね。
This turkey will serve five.この七面は5人分あります。
There are many birds in this forest.この森にはたくさんのがいる。
This bird's large wings enable it to fly very fast.このには大きな羽があるので、たいへん速く飛べる。
This hen does not lay eggs at all these days.このは近頃ちっとも卵を生まない。
This bird can imitate the human voice.このは人の声を真似できる。
This bird is in danger of dying out.このは絶滅の危機に瀕している。
This bird lives neither in Japan nor in China.このは日本にも中国にも生息していない。
This bird cannot fly.このは飛ぶことができない。
What do you call this bird?このを何と呼びますか。
These birds migrate to North Africa in winter.これらのは冬には北アフリカに渡る。
But in many ways, Alex is a rare bird, for he has shown the kind of mental abilities that scientists once thought only humans had.しかし、多くの点で珍しいである。というのは彼は、かつて科学者達が人間にしかないと思っていた種の知的能力を示しているのである。
As she watched, the birds, especially Chizuko's golden crane, looked alive in a light autumn breeze.じっと見つめていると、たちは、特にチズコの作った金の鶴は、秋のそよ風の中で生きているように見えた。
At once the birds left their nests.すぐに達は巣を飛び去った。
Not every bird can sing.すべてのが歌えるとは限らない。
Not all bird can fly.すべてのが飛べるとはかぎらない。
He saw brightly-colored birds, flowers and leaves.そうすると鮮やかな色をしたや草花や葉が見えて来ました。
The view was splendid over the plain, and in the distance was Asuka.そこからは、ずっと平野を見渡せてすばらしく、後方には飛があった。
The hen has laid an egg.そのめんは卵を産んだ。
Birds flew away at the sound.その音では飛び去った。
The girl released the birds from the cage.その女の子はをかごから逃がしてやった。
Birds abound in the woods.その森にはがたくさんいる。
The forest is full of birds and animals of all kinds.その森はあらゆる種類のや動物でいっぱいだ。
The people don't like the birds.その人々はが嫌いである。
The boy observed the birds all day.その男の子は一日中を観察していた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The First Creative Association [song] Oh the storks have flown[CN] 第一聯合製作會 鸛高飛 The White Bird Marked with Black (1971)
you told me yourself when I asked you that they were males and females.[JA] お前が言った... 俺が尋ねた時だが たちは夫と妻なのだと Siegfried (1980)
The swallow may fly south with the sun, or the house martin or the plover may seek warmer climes in winter, yet these are not strangers to our land.[CN] 燕子會順著太陽向南飛行 還有家燕或是千 都會在冬天尋找溫暖的棲息地 牠們是我們國土的常客 Monty Python and the Holy Grail (1975)
The unthinking boy who knows no fear, my friend, you see before you![JA] 出来るのは 恐れを知らぬ者だけ! 愚かな若者で 恐れを知らないのは 小くん 俺のことだ! Siegfried (1980)
The woodbird went winging away![JA] 俺の小は飛んで行ってしまった Siegfried (1980)
Is this forest your home?[JA] あののさえずりの意味が判れば いいのだが Siegfried (1980)
Say "bird".[JA] さんだよ! Bambi (1942)
Yeah, he locked me in a bird cage.[JA] カゴに入れられた Pinocchio (1940)
Go back to your work at once, Miss Bird.[CN] 小姐,趕緊回去工作 The Uninvited (1944)
Yes. Jailbirds.[JA] ああ 監獄を見に The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Her birdcage and her Chinese fan.[CN] 她的籠和中國扇子 My Fair Lady (1964)
Bird.[JA] さん! ? Bambi (1942)
Shag off, you creeps![CN] 滾開,你們這群 If.... (1968)
- This job's for the birds.[CN] -這是的工作 The Naked Kiss (1964)
Poor Miss Bird. Our saddest case.[CN] 可憐的小姐 那是最令人傷心的一個案例 The Uninvited (1944)
He's trying to say "bird".[JA] さんって言おうとしてるね! Bambi (1942)
Once again, dear little woodbird, now that peace is restored,[JA] もう一度 小くん 邪魔が入ったので Siegfried (1980)
Keep a pair of finches in this[CN] 這是一隻可愛的相思 Zesshô (1975)
Do you like birds?[JA] は好きかね? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Put the left hand on her left shoulder... like a little birdie alighting on a branch."[CN] 將左手搭在她的左肩上... ...就像小落在枝頭" The Fearless Vampire Killers (1967)
But how could I go about it?[JA] そうだ 葦の笛でやってみよう 小の歌の真似をする Siegfried (1980)
Not a bird would stir in the trees outside.[JA] は自分の巣から離れん The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Do you also often come to Wormwood Scrubs prison at 8:00 in the morning to watch birds?[JA] ワームウッド刑務所にも 朝 8時に来ていたようだが はいたかな? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Can it be? I think I can understand the song of the birds![JA] たちが俺に話しかけているように 思われる Siegfried (1980)
I'll polish your shoes, will take care of the birds...[CN] 我可以幫你擦鞋,照顧籠子裏的 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Trees and birds, the fish in the stream, I like them all better than you.[JA] 木々やたち 小川の魚たちも お前より歓迎する Siegfried (1980)
I wish to become a fire bird[CN] 我願意變作勇敢的火 Hong Kong Nocturne (1967)
You'II play a cuckoo. You know what a cuckoo is?[CN] 你的角色是一隻布穀 你知道布穀是什麽嗎? Shine, Shine, My Star (1970)
Dear little woodbird, I ask you now:[JA] 親切な小くん お前に頼みたい Siegfried (1980)
And I am winging Higher than the birds[CN] 我心也飛上天空 比飛的還高 My Fair Lady (1964)
Green grass, birds.[CN] 綠草如茵,群翔集 A Report on the Party and Guests (1966)
You look, somehow... different.[CN] 槍換炮了. How to Steal a Million (1966)
The 1st seed will go on the stone, the 2nd one under the stone, the 3rd one in the water, the 4th one the bird from the heavens will eat[CN] 第一顆種子播到了石頭上, 第二顆播到了石頭底下 第三顆播到了水裡頭, 第四顆被天上的兒叼走吃了 The White Bird Marked with Black (1971)
Where be the blackbird - Oh! - Hey, let him pass![JA] ♪黒歌はどこにいる♪ おい 通してやれ! Straw Dogs (1971)
{\bord0\shad0\alphaH3D}We bought it as a secret to bring our birds to.[CN] 我們秘密地買下它,偷偷養 Joanna (1968)
More daring and lighter than a bird[JA] 君はのように 身軽く大胆に 長居階段を走り降りて The Mirror (1975)
You're not a bird, are you?[JA] お前はでも 狐でもあるまい? Siegfried (1980)
Two birds with one stone.[CN] 一石二 The Chairman (1969)
Look at the birdies and drink your bottle.[CN] 看 看那些 小寶貝 該喝奶了 喝吧 The Executioner (1963)
No, that's not a bird.[JA] それはさんじゃないよ? Bambi (1942)
There my little chicks. Come here, pigeons fly.[CN] 我的小,來,飛鴿。 Closely Watched Trains (1966)
Just save me a drumstick and the neck, okay, Chuck?[JA] 七面が楽しみよね A Charlie Brown Thanksgiving (1973)
To ice-laden slings, To a chariot birds bring.[JA] 氷の車輪の上 小の馬車の上に The Mirror (1975)
Young Siegfried understood the bird's song:[CN] 這時,年輕人齊格弗裏德聽明白了兒的歌: Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And so, mister artiste, you'II be a cuckoo and we'II be the hunters.[CN] 那麼, 藝人先生, 你將會是只布穀, 而我們就是獵人 Shine, Shine, My Star (1970)
He killed the bird before it could sing.[JA] 鳴くは 処分されてしまった The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Can't get it to work. - You greenhorn.[CN] 該死 又不能用了 你這個菜 Wings (1966)
Some beaks, aren't they?[CN] 這些是嘴? Pearls of the Deep (1965)
It's called Swan Song. May I ask who put it on the gramophone?[JA] 「白の歌(最後の歌)」とある 蓄音機にセットしたのは誰かね? And Then There Were None (1945)
I am a nightingale trapped in a foreign land, and you are my golden cage.[CN] 我是一隻在異國土地被囚禁的夜鶯 你是我金質的 The Color of Pomegranates (1969)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一石二[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
比翼の[ひよくのとり, hiyokunotori] glueckliches_Ehepaar [Add to Longdo]
渡り[わたりどり, wataridori] Zugvogel [Add to Longdo]
焼き[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
[はくちょう, hakuchou] Schwan [Add to Longdo]
[かちょう, kachou] Blumen_und_Voegel [Add to Longdo]
[やちょう, yachou] wilder_Vogel [Add to Longdo]
[おんどり, ondori] -Hahn, maennlicher_Vogel [Add to Longdo]
[とり, tori] Vogel [Add to Longdo]
[とりい, torii] balkenfoermiges_Schreintor [Add to Longdo]
獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] Tierschutzgebiet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top