Search result for

*見*

(292 entries)
(0.1105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-見-, *見*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
[いけん, iken] (n) ความเห็น
積り[あいみつもり, amitsumori] (vt) การเปรียบเทียบใบเสนอราคาก่อนซื้อ
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน
[けんがく, kengaku] (n) ทัศนศึกษา
[けんぶつ, kenbutsu] (n) การทัศนาจร, เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
習う[みならう, minarau] ฝึกหัดงาน
記者会[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
積もり[みつもり, mitsumori] (n) การเสนอราคา
蕩れる[とれる, mito reru] (vi) ตะลึง,มองเพลิน
[さまみろ, samamiro] (phrase) สมน้ำหน้า
知り[ひとみしり, hitomishiri] การเข้ากับคนแปลกหน้าได้ยาก
直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
[えっけん, ekken] การฟัง,ผู้ฟัง
受ける[みうける, miukeru] (vt ) สังเกตเห็น
落とす[みおとす, miotosu] (vi ) ดูตกหล่น,มองข้ามไป
[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
[かざみどり, kazamidori] (n ) กังหันลม
ます[みます, mimasu, mimasu , mimasu] (vt ) ดู, มอง
็百聞一にしかず[ひゃくぶんいっけんにしかず, hyakubun'ikkennishikazu] (colloq ) สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
様にえる[ようにみえる, younimieru] ดูเหมือน
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗り出し、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くをてみると、大きな滝を背にそびえ建つ、白い[# 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いけん, iken] Thai: ความคิดเห็น
つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)
上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass
[けんち, kenchi] Thai: จุดยืน
舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)
守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
せる[みせる, miseru] Thai: เอาให้ดู
せる[みせる, miseru] Thai: แสดงให้เห็น
[みる, miru] Thai: ดู
渡す[みわたす, miwatasu] Thai: มองไปรอบ ๆ English: to look out over
渡す[みわたす, miwatasu] Thai: สำรวจดู English: to survey (scene)
[けんとう, kentou] Thai: เล็ง
える[みえる, mieru] Thai: มองเห็น
極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: แยกแยะให้ออก English: to see through
極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: ดูให้แน่ใจ English: to make sure of
直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
[みあ, mia] Thai: เหมาะสม English: suit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寬, kuān, ㄎㄨㄢ] broad, spacious, vast, wide
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof
[峴, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] steep hill; a mountain in Hubei
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A mountain 山 that affords a good view 見; 見 also provides the pronunciation
[現, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] to appear, to manifest; current, now
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To see 見 jade 王; 見 also provides the pronunciation
[莧, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] amaranth
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[見, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 儿 with the eye 目 emphasized
[規, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe
[覓, mì, ㄇㄧˋ] to seek; to search
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To search for something with eyes 見 and hands 爫
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[覘, chān, ㄔㄢ] to peek, to watch; to investigate, to spy on
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To watch 見 and observe 占; 占 also provides the pronunciation
[覡, xí, ㄒㄧˊ] wizard
Radical: Decomposition: 巫 (wū )  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] One who learns 見 magic 巫
[覦, yú, ㄩˊ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 俞 (yú ㄩˊ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[親, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[覬, jì, ㄐㄧˋ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 豈 (qǐ ㄑㄧˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[覲, jìn, ㄐㄧㄣˋ] an audience with the emperor
Radical: Decomposition: 堇 (jǐn ㄐㄧㄣˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] meet
[覷, qù, ㄑㄩˋ] to peep, to watch, to spy on
Radical: Decomposition: 虚 (xū ㄒㄩ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[覺, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: Decomposition: 見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: []
[覽, lǎn, ㄌㄢˇ] to look over, to inspect, to view, to perceive
Radical: Decomposition: 監 (jiān ㄐㄧㄢ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see
[觀, guān, ㄍㄨㄢ] to observe, to spectate; appearance, view
Radical: Decomposition: 雚 (guàn ㄍㄨㄢˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああえても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
お花[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
えになる;御えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
合いデート[おみあいデート, omiai de-to] (n) blind date [Add to Longdo]
事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 事・1,事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
知り置き;お知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
逃しなく[おみのがしなく, ominogashinaku] (exp) Don't miss it [Add to Longdo]
舞い;お舞;御舞い;御[おみまい, omimai] (n) (See 舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手並み拝;お手並拝;御手並み拝;御手並拝[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
これよがし;此れよがし;此よがし;是よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ご意を伺う;御意を伺う[ごいけんをうかがう, goikenwoukagau] (exp,v5u) to ask the opinion of (a superior) [Add to Longdo]
ご意[ごいけんばこ, goikenbako] (n) (1) suggestion box; opinion box; (2) advisor; sounding board [Add to Longdo]
ざまをろ;様を[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
じっと[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare [Add to Longdo]
じっと返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at [Add to Longdo]
じろじろ[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
じろりと[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
そうしてると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
それたことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それた事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
それ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
ちょっと;一寸[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance [Add to Longdo]
ちらっと[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse [Add to Longdo]
つめ出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
まじまじと[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something [Add to Longdo]
まれにる;稀に[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
みかじめ料;ヶ〆料;ケ〆料[みかじめりょう, mikajimeryou] (n) protection money [Add to Longdo]
やってる;遣ってみる;遣って[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something [Add to Longdo]
よそ(P);余所[よそみ, yosomi] (n,vs) looking away; looking aside; (P) [Add to Longdo]
ガン[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye [Add to Longdo]
グループ出し[グループみだし, guru-pu midashi] (n) group heading [Add to Longdo]
チラ;ちら[チラみ(チラ);ちらみ(ちら), chira mi ( chira ken ); chirami ( chira ken )] (n,vs) (sl) glancing look [Add to Longdo]
チラ[チラみせ, chira mise] (n,vs) (sl) giving someone a peek (of cleavage, etc.) [Add to Longdo]
ナポリをてから死ね[ナポリをみてからしね, napori womitekarashine] (exp) (id) (See 日光をずして結構と言うなかれ) See Naples and die [Add to Longdo]
ナポリをて死ね[ナポリをみてしね, napori womiteshine] (exp) (id) See Naples and then die [Add to Longdo]
バッチ出し文書[バッチみだしぶんしょ, bacchi midashibunsho] (n) {comp} batch-header document [Add to Longdo]
パンと世物[パンとみせもの, pan tomisemono] (exp) bread and circuses [Add to Longdo]
プログラム終わり出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] (n) {comp} end program header [Add to Longdo]
ボリューム出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header [Add to Longdo]
圧面;癋;べし[べしみ, beshimi] (n) beshimi; noh mask with a slanted mouth, bulging eyes and large nostrils [Add to Longdo]
[いけん, iken] (n,vs,adj-no) opinion; view; comment; (P) [Add to Longdo]
が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp,n,vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion [Add to Longdo]
を言う[いけんをいう, ikenwoiu] (exp,v5u) to state one's opinion [Add to Longdo]
を持つ[いけんをもつ, ikenwomotsu] (exp,v5t) to hold an opinion [Add to Longdo]
を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion [Add to Longdo]
具申[いけんぐしん, ikengushin] (n,vs) offering one's opinion (to someone on something) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「あなたはいつテレビをますか」「夕食後です」"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."
「あなたは先週テレビをましたか」「いいえ」"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."
「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターをつめながら言った。 [F]"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.
「お前みてえなおかちめんこは初めてた」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
「どこへ行ってきましたか」「友人を送りに駅へ行ってきました」"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."
「ロミオとジュリエット」をると必ず涙ぐむ。One never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
「衛星」という単語にいくつの意味をつけることが出来るだろうか。What various meanings can you find for the word "satellite"?
「何をさしあげましょうか」「いや、けっこう。ただて回っているだけだから」'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
「何を差し上げましょう?」「いや、結構です。ただているだけです」"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."
ろ、火事だ」とダンが叫んだ。"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
「私の意では」弟が言った。「あなたは間違っている」。"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."
「私はその劇をたことがあります」「私もあります」"I've seen that play." "So have I."
「乗車券を拝します」「はい、どうぞ」"Will you show me your ticket?" "Yes, of course."
「身分確認のためにあなたの運転免許証をせていただけますか」とその係員はいった。"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.
「土曜日に映画をに行くのはどうですか」「行きたいですね」"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."
「洞穴の中で何が起こっているんだろう?すごく知りたいなあ」「当もつかないよ」"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."
「発明する」を意味するとき「発する」を使ってはならない。Don't use "discover" when you mean "invent".
「彼の父が昨日死にました」「あんな人はたことがありません」"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."
10ページの注釈をなさい。Look at the notes on page 10.
10歳になるまでライオンをたことがなかった。I had not seen a lion before I was ten years old.
10年後にようやく彼は、再び故郷の町をた。He saw his home-town again only after ten years.
11ページの地図はとても奇妙にえる。逆さまにしてみると、慣れた地図になる。The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.
1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試合をに行った。One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.
1つを除いて全部つかった。I found them all but one.
1日でローマを物することは不可能だ。It is next to impossible to see Rome in a day.
1日や2日で東京物をするのは不可能です。It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.
2、3日で東京物をすることは困難です。It is hard to see the sights of Tokyo in a few days.
2、3分前にトイレに入るのをたよ。I saw him go into the toilet a few minutes ago.
20ほどの問題で意の一致をみている。Some 20 issues have been agreed on.
20マイル先に山の頂上がえた。We could see the summit of a mountain twenty miles away.
20以上の注文につきましては、積りより10%引きの特別価格でご提供します。For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
20世紀の終わりまでに科学がどこまで進歩しているか、当もつかない。There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.
2つの意に大した差はない。There is not much difference between the two opinions.
2階へ上がると赤城山がよくえる。There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.
2時に空港に送りに行きます。I'm going to see her off at the airport at 2:00.
2人の意には大きな食い違いがあった。There was a great gap between the views of the two.
2人の指導者の間には激しい意の衝突があった。There was a violent clash of opinions between the two leaders.
2人の生徒の意には大きな隔たりがある。There is a wide gap in the opinions between the two students.
2人の男がナイフを奪い合っているのをた。I saw two men struggling for the knife.
2人の男が張りをしていた。Two men were on watch round the body.
2人の兵士が、門のところで張りをしていた。Two soldiers kept guard at the gate.
2台のバスは一したところお互いに似ている。The two buses resemble each other at first glance.
3週間仕事を捜して、やっと給料のよい仕事をつけた。After spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
3日ほどの旅行とておきましょう。Let's make it about a three-day trip.
4回も失敗したので、彼はもうそれ以上やってなかった。Having failed four times, he didn't try anymore.
7時のニュースの後で私はそれをた。I saw it after the seven o'clock news.
NHKはいつでも学できます。You can visit NHK any time.
STL#3456の積価格を5%値引きしていただけませんか。We would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.
UFOはすぐにえなくなってしまった。We lost sight of UFO right away.
UFOをた事がありますか。Have you ever seen a UFO?

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
不见[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] not see; not meet [Add to Longdo]
不见一点踪影[bù jiàn yī diǎn zōng yǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄗㄨㄥ ˇ, / ] no trace to be seen [Add to Longdo]
不见了[bù jiàn le, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄜ˙, / ] disappear; be missing [Add to Longdo]
不见得[bù jiàn de, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] not necessarily; not likely [Add to Longdo]
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, / ] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality [Add to Longdo]
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, / ] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative [Add to Longdo]
井蛙之见[jǐng wā zhī jiàn, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄚ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] the view of a frog in a well (成语 saw); fig. a narrow view [Add to Longdo]
偏见[piān jiàn, ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] prejudice [Add to Longdo]
偶见[ǒu jiàn, ㄡˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to happen upon; to see incidentally; occasional; accidental [Add to Longdo]
传见[chuán jiàn, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to summon for an interview [Add to Longdo]
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] foresight; prescience [Add to Longdo]
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight [Add to Longdo]
先见者[xiān jiàn zhě, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] seer [Add to Longdo]
公众意见[gōng zhòng yì jiàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] public opinion [Add to Longdo]
再见[zài jiàn, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] good bye [Add to Longdo]
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] unprecedented; never seen before [Add to Longdo]
创见[chuàng jiàn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] an original idea [Add to Longdo]
创见性[chuàng jiàn xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] original (idea, discovery etc) [Add to Longdo]
参见[cān jiàn, ㄘㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] refer to; see also; pay respect to [Add to Longdo]
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture [Add to Longdo]
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible [Add to Longdo]
可见光[kě jiàn guāng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄤ, / ] optical spectrum [Add to Longdo]
司空见惯[sī kōng jiàn guàn, ㄙ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] a common occurrence [Add to Longdo]
各执所见[gè zhí suǒ jiàn, ㄍㄜˋ ㄓˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own view [Add to Longdo]
各抒己见[gè shū jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄕㄨ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] everyone gives their own view [Add to Longdo]
各持己见[gè chí jǐ jiàn, ㄍㄜˋ ㄔˊ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] each sticks to his own opinion (成语 saw); chacun son gout [Add to Longdo]
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, / ] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun [Add to Longdo]
吹糠见米[chuī kāng jiàn mǐ, ㄔㄨㄟ ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧˇ, / ] instant results; lit. blow the husk and see the rice [Add to Longdo]
喜闻乐见[xǐ wén lè jiàn, ㄒㄧˇ ㄨㄣˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a delight to see (成语 saw); an attractive spectacle [Add to Longdo]
回见[huí jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] See you later! [Add to Longdo]
国际见闻[guó jì jiàn wén, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] International Background Knowledge [Add to Longdo]
坦诚相见[tǎn chéng xiāng jiàn, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] to trust one another fully; to treat sb with sincerity [Add to Longdo]
梦见[mèng jian, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄢ˙, / ] to dream; to see in a dream [Add to Longdo]
好久不见[hǎo jiǔ bu jiàn, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, / ] Long time no see [Add to Longdo]
宿见[sù jiàn, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 宿 / 宿] long-held opinion; long-cherished view [Add to Longdo]
少见[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see [Add to Longdo]
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance [Add to Longdo]
层见迭出[céng jiàn dié chū, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] to occur frequently; to occur repeatedly [Add to Longdo]
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, / ] the result becomes apparent; (after) the dust has settled [Add to Longdo]
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently [Add to Longdo]
常见问题[cháng jiàn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] common problems; FAQ [Add to Longdo]
延见[yán jiàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] to introduce; to receive sb [Add to Longdo]
意见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint [Add to Longdo]
意见不合[yì jiàn bù hé, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] to disagree; dissent [Add to Longdo]
愚见[yú jiàn, ㄩˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] in my humble opinion (lit. stupid opinion) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッチ出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
プログラム終わり出し[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
自発的判断による不整合込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
書評[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]
状態出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword [Add to Longdo]
節の出し[せつのみだし, setsunomidashi] section header [Add to Longdo]
段落の出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header [Add to Longdo]
盗み[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]
[はっけんてき, hakkenteki] heuristic (an) [Add to Longdo]
的方法[はっけんてきほうほう, hakkentekihouhou] heuristic method [Add to Longdo]
反対意[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point) [Add to Longdo]
出し[ひょうみだし, hyoumidashi] table heading [Add to Longdo]
部の出し[ぶのみだし, bunomidashi] division header [Add to Longdo]
外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
[いっけん, ikken] ein Blick, ein_fluechtiger_Blick [Add to Longdo]
[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[へんけん, henken] Vorurteil [Add to Longdo]
[せんけん, senken] Voraussicht [Add to Longdo]
垣間[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
夢を[ゆめおみる, yumeomiru] traeumen [Add to Longdo]
姿[すがたみ, sugatami] grosser_Spiegel [Add to Longdo]
[いけん, iken] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]
[ひけん, hiken] -lesen [Add to Longdo]
[はいけん, haiken] sehen, ansehen [Add to Longdo]
[うめみ, umemi] Pflaumenbluetenschau [Add to Longdo]
[せんけん, senken] oberflaechliche_Ansicht [Add to Longdo]
[はっけん, hakken] Entdeckung [Add to Longdo]
[はなみ, hanami] Besichtigung_der_Kirschblueten [Add to Longdo]
える[みえる, mieru] sichtbar_sein [Add to Longdo]
せる[みせる, miseru] zeigen [Add to Longdo]
[みる, miru] sehen [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]
分ける[みわける, miwakeru] unterscheiden, erkennen [Add to Longdo]
合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]
合わせる[みあわせる, miawaseru] sich_ansehen, verschieben [Add to Longdo]
失う[みうしなう, miushinau] aus_den_Augen_verlieren [Add to Longdo]
守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
張る[みはる, miharu] wachen, bewachen, die_Augen_weit_aufreissen [Add to Longdo]
慣れる[みなれる, minareru] sich (an_einen_Anblick) gewoehnen [Add to Longdo]
捨てる[みすてる, misuteru] verlassen, im_Stich_lassen [Add to Longdo]
損う[みそこなう, misokonau] sich_versehen, verkennen, verpassen [Add to Longdo]
晴らし[みはらし, miharashi] Aussicht, Ausblick [Add to Longdo]
[みほん, mihon] Muster, Probe [Add to Longdo]
栄え[みばえ, mibae] aeussere_Erscheinung [Add to Longdo]
極める[みきわめる, mikiwameru] durchschauen, feststellen [Add to Longdo]
比べる[みくらべる, mikuraberu] vergleichen [Add to Longdo]
渡す[みわたす, miwatasu] ueberblicken, uebersehen [Add to Longdo]
[けんぶつ, kenbutsu] Besichtigung [Add to Longdo]
破る[みやぶる, miyaburu] jemanden_durchschauen, etwas_durchschauen [Add to Longdo]
積り[みつもり, mitsumori] Kostenanschlag [Add to Longdo]
積書[みつもりしょ, mitsumorisho] Kostenanschlag, Kostenvoranschlag [Add to Longdo]
[けんぶん, kenbun] Erfahrung, das_Wissen [Add to Longdo]
[みまい, mimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
覚え[みおぼえ, mioboe] Erinnerung, Wiedererkennen [Add to Longdo]
[けんかい, kenkai] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]
込み[みこみ, mikomi] Aussicht, Moeglichkeit, Hoffnung [Add to Longdo]
返す[みかえす, mikaesu] sich_umsehen, zurueckblicken, ueber_jemanden_triumphieren [Add to Longdo]
送る[みおくる, miokuru] (zum Bahnhof,nach Hause) begleiten [Add to Longdo]
逃す[みのがす, minogasu] versehentlich_uebersehen, bewusst_uebersehen [Add to Longdo]
通し[みとおし, mitooshi] Aussicht [Add to Longdo]
飽きる[みあきる, miakiru] sich_satt_sehen [Add to Longdo]
[えっけん, ekken] Audienz, Empfang [Add to Longdo]
[ろけん, roken] Entdeckung, Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top