ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abates-

AH0 B EY1 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abates, *abates*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABATES AH0 B EY1 T S
ABATE AH0 B EY1 T
SABAT S AA1 B AA0 T
LABAT L AA1 B AA0 T
KABAT K AE1 B AH0 T
SABATO S AA0 B AA1 T OW0
LABATT L AH0 B AE1 T
LABATE L AA1 B EY0 T
ABATED AH0 B EY1 T IH0 D
LABATON L AE1 B AH0 T AH0 N
SABATKA S AA0 B AA1 T K AH0
ABATING AH0 B EY1 T IH0 NG
SABATINE S AA0 B AA0 T IY1 N IY0
SABATINO S AA0 B AA0 T IY1 N OW0
MMABATHO M AH0 B AA1 TH OW0
LABATT'S L AH0 B AE1 T S
UNABATED AH2 N AH0 B EY1 T IH0 D
DISABATO D IH0 S AA0 B AA1 T OW0
SABATINI S AE2 B AH0 T IY1 N IY0
SABATISTA S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0
ABATEMENT AH0 B EY1 T M AH0 N T
ABATEMENTS AH0 B EY1 T M AH0 N T S
SABATISTAS S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
DISABATINO D IH0 S AA0 B AA0 T IY1 N OW0
SABATISTA'S S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
SABATISTAS' S AA2 B AH0 T IY1 S T AH0 Z
ADL-TABATABA AA2 D AH0 L T AA2 B AH0 T AA1 B AH0
ADL-TABATABAI AA2 D AH0 L T AA2 B AH0 T AH2 B AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abates (v) ˈəbˈɛɪts (@1 b ei1 t s)
abate (v) ˈəbˈɛɪt (@1 b ei1 t)
abated (v) ˈəbˈɛɪtɪd (@1 b ei1 t i d)
abating (v) ˈəbˈɛɪtɪŋ (@1 b ei1 t i ng)
abattoir (n) ˈæbətwaːr (a1 b @ t w aa r)
unabated (j) ˌʌnəbˈɛɪtɪd (uh2 n @ b ei1 t i d)
abatement (n) ˈəbˈɛɪtmənt (@1 b ei1 t m @ n t)
abattoirs (n) ˈæbətwaːz (a1 b @ t w aa z)

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur(n) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
abate(vi) สิ้นสุด
Rabat(n) เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
abatis(n) แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
abattoir(n) โรงฆ่าสัตว์, Syn. slaughterhouse
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease
prabationary(n) การภาคทัณฑ์, Syn. tentative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt., vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง, ไม่อ่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiabatic engineเครื่องยนต์แอเดียแบติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
adiabatic processกระบวนการแอเดียแบติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
noise abatement zoneเขตจำกัดการใช้เสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Marginal Abatement Cost Curvesเส้นโค้งต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหน่วยสุดท้าย [เศรษฐศาสตร์]
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]
Katabatic wind - Gravity windลมพัดลงลาดเขา หรือลมกราวิทัต [อุตุนิยมวิทยา]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abatThe wind has abated.
abatTanabata comes up in manga a lot so I also know it fairly well.
abatThe storm didn't abate for several hours.
abatThe fever has abated.
abatThe wind abated a little.
abatIn his boyhood, Yasunari Kawabata took care of his grandfather.
abatThe storm abated.
abatThe storm has gradually abated.
abatIt's abating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
รา(v) cease, See also: stop, give up, abate, reduce, die down, Syn. หยุด, เลิก, ร้างไป, Example: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ, Thai Definition: ค่อยๆ เลิกไป
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ลด(v) reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai Definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ลดหย่อน(v) reduce, See also: lower, decrease, abate, Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, Ant. เพิ่ม, Example: เขาต้องการตัวเลขที่ติดลบจากธุรกิจไปหักลดหย่อนภาษีในประเทศ, Thai Definition: ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
การผ่อนคลาย(n) relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การลดความตึงเครียด
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
ฟันต้นไม้[fan tonmāi] (v) EN: cut down trees  FR: abattre un arbre ; couper un arbre
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
การฆ่าสัตว์[kān khā sat] (n, exp) EN: slaughter  FR: abattage [ m ]
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ไข้ใจ[khai jai] (x) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast  FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
โคม[khōm] (n) EN: lamp ; light ; lantern  FR: lanterne [ f ] ; lampe [ f ] ; fanal [ m ] ; abat-jour [ m ]
โค่น[khōn] (v) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple  FR: abattre
โค่นต้นไม้[khōn tonmāi] (v, exp) EN: fell trees ; lumber  FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
กลุ้ม[klum] (v) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried  FR: être abattu ; être accablé
ละเหี่ย[lahīa] (adj) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick  FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ล้ม[lom] (v) EN: fall down ; tumble down ; collapse  FR: s'abattre ; s'effondrer
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลง[lotlong] (n) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce  FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดหย่อน[lotyøn] (v) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate  FR: réduire ; diminuer
หมดกำลังใจ[mot kamlangjai] (v) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten  FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
น้อยลง[nøi long] (x) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate  FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนเพลีย[ønphlīa] (x) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out  FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนคลาย[phøn khlāi] (v) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate  FR: se relaxer
พุง[phung] (n) EN: viscera ; offal ; tripes  FR: viscères [ fpl ] ; tripes [ fpl ] ; abats [ mpl ]
ระงับ[ra-ngap] (v) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate  FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
โรงฆ่าสัตว์[rōngkhāsat] (n) EN: slaughterhouse ; abattoir ;  FR: abattoir [ m ]
ซา[sā] (v) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up  FR: diminuer
สร่าง[sāng] (v) EN: abate ; go down ; remit ; come down  FR: décroître ; diminuer
สงบใจ[sa-ngop jai] (v) EN: calm down ; abate ; subside
เซา[sao] (v) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down
ตะครุบ[takhrup] (v) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp  FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
ตัดต้นไม้[tat tonmāi] (v, exp) EN: fell a tree ; cut down a tree  FR: abattre un arbre ; couper un arbre
ทลาย[thalāi] (v) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash  FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ถล่ม[thalom] (v) EN: bombard ; crush  FR: frapper ; s'abattre sur
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit
ตก[tok] (v) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off
ยิงตาย[ying tāi] (v) EN: shoot dead  FR: abattre ; descendre (inf.)
ยิงตก[ying tok] (v, exp) EN: shoot sth down ; hit  FR: abattre
ย่อท้อ[yøthø] (adj) FR: découragé ; abattu

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slaughterhouse; abattoir, #35,107 [Add to Longdo]
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet, #50,302 [Add to Longdo]
拉巴特[Lā bā tè, ㄌㄚ ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] Rabat (capital of Morocco), #78,924 [Add to Longdo]
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, / ] slaughter-house; abattoir, #94,815 [Add to Longdo]
阿什哈巴德[Ā shén hā bā dé, ㄚ ㄕㄣˊ ㄏㄚ ㄅㄚ ㄉㄜˊ, ] Ashgabat, capital of Turkmenistan, #118,159 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflauen { n }; Abklingen { n }abatement [Add to Longdo]
Abschlag { m }; Disagio { n }; Skonto { m }; Rabatt { m }discount [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt { m }cash discount [Add to Longdo]
Baumverhau { m } [ mil. ]abatis [Add to Longdo]
Einführungsrabatt { m }initial discount [Add to Longdo]
Händlerrabatt { m }trade discount [Add to Longdo]
Handelsrabatt { m }trade discount [Add to Longdo]
Herabsetzung { f }; Streichung { f }; Kürzung { f }; Senkung { f }abatement [Add to Longdo]
Lärmbekämpfung { f }noise prevention; noise abatement [Add to Longdo]
Mengenrabatt { m }quantity discount [Add to Longdo]
Rabatt { m } | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
Rabatt { m }; Skonto { m } [ fin. ]allowance; cash dicount [Add to Longdo]
Rabatt { m }; Preisnachlass { m }rebate [Add to Longdo]
Rabatt { m }; Freibetrag { m } | Rabatte { pl }deductible | deductibles [Add to Longdo]
Rabattmarke { f }trading stamp; discount ticket [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit { f }discount possibility [Add to Longdo]
Rabatz machento kick up a fuss [Add to Longdo]
Schadenfreiheitsrabatt { m }no-claims bonus [Add to Longdo]
Schlachthaus { m }; Schlachthof { m }abattoir [Add to Longdo]
Schuldenerlass { m }abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Sonderrabatt { m }special discount [Add to Longdo]
Steuererleichterung { f }tax relief; tax abatement [Add to Longdo]
Steuernachlass { m }abatement of tax [Add to Longdo]
Verfahrenseinstellung { f }abatement of action [Add to Longdo]
Verminderer { m }abater [Add to Longdo]
Verringerung { f }; Abnehmen { n }; Nachlassen { n }; Verminderung { f }; Rückgang { m }abatement [Add to Longdo]
Volumenrabatt { m }volume discount [Add to Longdo]
Vorauszahlungsrabatt { m }anticipation rebate [Add to Longdo]
abklingen (Lärm; Begeisterung)to abate [Add to Longdo]
abziehbarabatable [Add to Longdo]
adiabatisch { adj }; ohne Wärmeaustauschadiabatic [Add to Longdo]
niedrigerer Beitragabated contribution [Add to Longdo]
unvermindertunabated [Add to Longdo]
unvermindert { adv }unabatedly [Add to Longdo]
verminderndabating [Add to Longdo]
verringern; vermindern; nachlassen; sich legen (Sturm) | verringernd | verringert; vermindertto abate | abating | abated [Add to Longdo]
Auf unsere Listenpreise gewähren wir einen Händlerrabatt von ...We grant a trade of ... % on our list prices. [Add to Longdo]
Rabat (Hauptstadt von Marokko)Rabat (capital of Morocco) [Add to Longdo]
Ashgabat (Hauptstadt von Turkmenistan)Ashgabat (capital of Turkmenistan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がばっと;がばと;がはと;かばと[gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
じたばた[jitabata] (adv, n, vs) (kick and) struggle; wriggle [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[dotabata (P); dotabata] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) { comp } icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
ガイアナバタフライフィッシュ;フレンチバタフライフィッシュ;タスキチョウチョウウオ;ギアナバタフライ[gaianabatafuraifisshu ; furenchibatafuraifisshu ; tasukichouchouuo ; gianabatafurai] (n) French butterflyfish (Prognathodes guyanensis, was Chaetodon guyanensis); Guyana butterflyfish [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
サバト[sabato] (n) Saturday (por [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ジャバツー[jabatsu-] (n) { comp } Java2 [Add to Longdo]
セントヘレナバタフライフィッシュ[sentoherenabatafuraifisshu] (n) Saint Helena butterflyfish (Chaetodon sanctaehelenae) [Add to Longdo]
ドタバタ喜劇;どたばた喜劇[ドタバタきげき(ドタバタ喜劇);どたばたきげき(どたばた喜劇), dotabata kigeki ( dotabata kigeki ); dotabatakigeki ( dotabata kigeki )] (n) slapstick comedy [Add to Longdo]
ネオコンサバティブ[neokonsabateibu] (n) neo-conservative [Add to Longdo]
ハバタキ[habataki] (n) Habataki (variety of rice) [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[batabata (P); batabata (P)] (n, vs, adv, adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
マルセラバタフライフィッシュ[maruserabatafuraifisshu] (n) Marcella butterflyfish (Prognathodes marcellae) [Add to Longdo]
ラバトリー[rabatori-] (n) lavatory; (P) [Add to Longdo]
羽撃く(P);羽ばたく[はばたく, habataku] (v5k, vi) to flap (wings); (P) [Add to Longdo]
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n, vs) fluttering or flapping of wings [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1, vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r, vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
下働き[したばたらき, shitabataraki] (n) subordinate work; assistant; servant [Add to Longdo]
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline [Add to Longdo]
河原鳩[かわらばと;カワラバト, kawarabato ; kawarabato] (n) (uk) rock pigeon (Columba livia); rock dove [Add to Longdo]
花畑[はなばたけ, hanabatake] (n) flower garden; flower bed [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
逆茂木[さかもぎ, sakamogi] (n) abatis [Add to Longdo]
桑畑[くわばたけ(P);くわばた, kuwabatake (P); kuwabata] (n) mulberry field; mulberry plantation; (P) [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n, vs) abatement; reduction; (P) [Add to Longdo]
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r, vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) [Add to Longdo]
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n, vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy [Add to Longdo]
御花畑;お花畑[おはなばたけ, ohanabatake] (n) field of alpine flowers [Add to Longdo]
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata) [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n, adj-na, adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging [Add to Longdo]
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence [Add to Longdo]
控除額[こうじょがく, koujogaku] (n) amount deducted (from); deduction (from); abatement [Add to Longdo]
荒働き[あらばたらき, arabataraki] (n) (See あらしごと) hard work; rough physical labour [Add to Longdo]
高機[たかばた, takabata] (n) (See 手織機) type of manually powered loom [Add to Longdo]
薩摩閥[さつまばつ, satsumabatsu] (n) Satsuma clan [Add to Longdo]
山鳩[やまばと, yamabato] (n) turtledove [Add to Longdo]
鹿砦[ろくさい, rokusai] (n) (obsc) abatis [Add to Longdo]
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n, vs) lapse; abatement; invalidation [Add to Longdo]
車葉衝羽根草[くるまばつくばねそう;クルマバツクバネソウ, kurumabatsukubanesou ; kurumabatsukubanesou] (n) (uk) Paris verticillata (flowering plant closely related to herb Paris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
桑畑[くわばたけ, kuwabatake] Maulbeerbaum-Pflanzung [Add to Longdo]
派閥[はばつ, habatsu] Clique [Add to Longdo]
茶畑[ちゃばたけ, chabatake] Teepflanzung [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top