ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosen

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosen-, *loosen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen(vi) คลาย, See also: หลวม
loosen(vt) ทำให้หลวม, See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้, Syn. slacken, relax
loosen(vt) ปลดเปลื้องจากพันธะ
loosen(vt) ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
loosen up(phrv) ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up(phrv) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up(phrv) ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up(phrv) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมให้เงิน
loosen up(phrv) คุยกันได้อย่างเสรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loosen(ลู'เซิน) v. แก้, คลาย, ทำให้หลวม, ทำให้หย่อน, ปลดออก, คลายออก, ทำให้หายท้องผูก, ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม, จ่ายไม่อั้น, พูด)
unloosen(อันลู'เซิน) vt. คลายออก, ปล่อยออก, ผ่อนคลาย, Syn. unloose, loosen

English-Thai: Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม, คลาย, ทำให้หย่อน, แก้, เปลื้อง, ถอด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loosen it.คลายมันสิ The Great Dictator (1940)
They loved the scenery, so they loosened up.พวกพี่ชอบวิวที่นี่ มันทำให้ผ่อนคลาย Wild Reeds (1994)
So things are loosening up.ดังนั้นสิ่งที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
Sonny, things are starting to loosen up.ซันนี่, สิ่งที่กำลังเริ่มที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
Why don't you loosen your bullets?ปลดกระสุนออกสิคะ Blazing Saddles (1974)
Loosen your girdle, Merrydew. Have a drink with the unwashed.คลายเข็มขัด, Merrydew ของคุณ มีเครื่องดื่มที่มีไม่เคยอาบน้ำ The Russia House (1990)
- Loosen up. - What are you doing?โกรธเหรอ ทำอะไรน่ะ Goodfellas (1990)
You need to loosen up.นายต้องผ่อนคลายบ้าง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You, on the other hand, you need to loosen up.-เธอต่างหากที่ต้องผ่อนคลายบ้าง. Maid in Manhattan (2002)
- Get loose now. Loosen up. Ready?- รับหลวมตอนนี้ คลายขึ้น พร้อมหรือยัง? Showtime (2002)
Loosen your panties, grandma.เย็นไว้ดีกว่า"ยายจ๋า" Bringing Down the House (2003)
Loosening up your dress code, Kate?ไม่คิดว่าเป็นการปล้น เงิน บัตรเครดิต ยังอยู่ในกระเป๋า Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosenI like to do a few exercises to loosen up before I run.
loosenI loosened my shoelaces.
loosenMr Ito loosened his tie because he felt hot in his office.
loosenWhen will you ever loosen your purse strings?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปากเปราะ(v) loosen one's tongue, See also: be talkative, be loquacious, Example: เมื่อใดที่เจ้าหล่อนอยู่ในกลุ่มจะคึกคะนองและปากเปราะขึ้นมาทันที, Thai Definition: พูดจาว่าคนง่ายๆ
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากเบา(adj) gossipy, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากพล่อย, Example: ถ้าอยากจะมีเพื่อนเยอะๆ ก็ต้องเลิกเป็นคนหูเบา ปากเบา, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
พรวน(v) loosen (the soil), See also: break up/scarify the soil, Syn. พรวนดิน, Example: งานอดิเรกของพ่อในวันหยุดคือเข้าสวนรดน้ำต้นไม้พรวนดิน, Thai Definition: คุ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม้, ทำดินให้โปร่ง
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
แก้(v) untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai Definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่
คลาย(v) loosen, See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax, Syn. ขยาย, Ant. รัด, Example: การช่วยผู้ป่วยหมดสติกลางแจ้ง ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้าร่มและคลายเครื่องแต่งกายให้หลวม, Thai Definition: ขยายให้หลวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
ขยายเข็มขัด[khayāi khemkhat] (v, exp) EN: loosen the belt  FR: desserrer la ceinture
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer
ลดละ[lotla] (v) EN: loosen
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
พรวนดิน[phrūan din] (v, exp) EN: loosen the soil ; scarify the soil  FR: ameublir ; remuer la terre ; scarifier
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
loosen
loosens
loosened
loosening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosen
loosens
loosened
loosening

WordNet (3.0)
loosen(v) make loose or looser, Syn. loose, Ant. stiffen
loosen(v) make less dense
loosen(v) become loose or looser or less tight, Syn. relax, loose, Ant. stiffen
looseness(n) freedom from restraint
looseness(n) a lack of strict accuracy; laxity of practice
looseness(n) the quality of movability by virtue of being free from attachment or other restraints, Ant. fixedness
looseness(n) movement or space for movement, Syn. play, Ant. tightness
loosening(n) the act of making something less tight, Syn. laxation, Ant. tightening
relax(v) make less severe or strict, Syn. loosen
relax(v) become less severe or strict, Syn. loosen

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Loosen

v. t. [ imp. & p. p. Loosened p. pr. & vb. n. Loosening. ] [ See Loose, v. t. ] 1. To make loose; to free from tightness, tension, firmness, or fixedness; to make less dense or compact; as, to loosen a string, or a knot; to loosen a rock in the earth. [ 1913 Webster ]

After a year's rooting, then shaking doth the tree good by loosening of the earth. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. To free from restraint; to set at liberty.. [ 1913 Webster ]

It loosens his hands, and assists his understanding. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. To remove costiveness from; to facilitate or increase the alvine discharges of. Bacon. [ 1913 Webster ]

Loosen

v. i. To become loose; to become less tight, firm, or compact. S. Sharp. [ 1913 Webster ]

loosened

adj. 1. having constraints removed.
Syn. -- freed. [ WordNet 1.5 +PJC ]

2. straightened out; untangled.
Syn. -- disentangled, unsnarled. [ WordNet 1.5 ]

Loosener

n. One who, or that which, loosens. [ 1913 Webster ]

Looseness

n. The state, condition, or quality, of being loose; as, the looseness of a cord; looseness of style; looseness of morals or of principles. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] loosen; open #61,222 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[kiritto] (adv, vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s, vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
緩み[ゆるみ, yurumi] (n) slack; looseness [Add to Longdo]
緩める[ゆるめる, yurumeru] (v1, vt) to loosen; to slow down; (P) [Add to Longdo]
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m, vi) to slacken; to loosen; to relax; (P) [Add to Longdo]
弛める[たるめる, tarumeru] (v1, vt) to slacken; to loosen [Add to Longdo]
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na, n) self-indulgence; looseness; dissoluteness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top