ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระงับ

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระงับ-, *ระงับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงับ[V] restrain, See also: suppress, hold back, Syn. ยับยั้ง, หยุด, Ant. กำเริบ, Example: เมื่อระงับทุกข์ได้ ความสุขก็จะเกิดมาเอง, Thai definition: ยับยั้งไว้, ทำให้สงบ
ระงับใจ[V] restrain, See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control, Syn. ข่มใจ, หักห้ามใจ, Example: ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
ระงับเลือด[V] stop bleeding, Syn. ห้ามเลือด, Example: เพื่อความปลอดภัย คุณควรระงับเลือดให้เขาก่อน
ระงับอารมณ์[V] restrain, See also: quell, suppress, control oneself, calm down, repress, curb, Example: เขาระงับอารมณ์ได้ดีมาก ใครจะว่าเขาอย่างไร เขาก็ระงับได้ไม่โต้ตอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระงับก. ยับยั้งไว้, ทำให้สงบ, เช่น ระงับคดี ระงับเรื่องราว.
ระงับ ๒, ระงับพิษน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Breynia glauca Craib ในวงศ์ Euphorbiaceae คล้ายต้นก้างปลา ใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settle a disputeระงับข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapseระงับไป, สิ้นสุดลง, ล่วงพ้นเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesia, Conductionระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ, การระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ [การแพทย์]
Anesthesia, Epiduralระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอก [การแพทย์]
Anesthesia, Intravenousระงับความรู้สึกเข้าหลอดเลือดดำ, การระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Anesthesia, Localระงับความรู้สึกเฉพาะที่, การระงับความรู้สึกเฉพาะที่, ยาชาเฉพาะที่, ยาชาเฉพาะที่ [การแพทย์]
Anesthesia, Obstetricalระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์, การระงับความรู้สึกสูติศาสตร์ [การแพทย์]
Anti-Anxietyระงับความกังวล [การแพทย์]
Antipsychoticระงับอาการทางจิต [การแพทย์]
Fungistaticระงับการเจริญของเชื้อรา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. You might bring Mr. De Winter a sedative.ดีเลย เอายาระงับประสาทให้คุณเดอ วินเทอร์ด้วย Rebecca (1940)
The people in the ball are obviously extensions of our own personalities, suspended, as it were, in time, frozen in space, according to the now famous Theory of Relativity, which, briefly explained, is simply a matter of taking two eggs...คนที่อยู่ในลูกจะเห็นได้ชัด นามสกุลของบุคคลของเราเอง ระงับตามที่มันคือในเวลา Yellow Submarine (1968)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
Suspended the sentence!ระงับประโยค! The Godfather (1972)
I'll be back in a minute. Hold all takeoffs.เดี๋ยวผมมานะ ระงับการบินขึ้นทุกลำ Airplane! (1980)
Suspend all meal service on flights out of Los Angeles.ระงับการบริการอาหารบน เที่ยวบินที่ออกจากลอส แองเจลิส Airplane! (1980)
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย? Vampire Hunter D (1985)
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ Akira (1988)
It'll help with the ache.อะไรนี่ ระงับความปวด The Bodyguard (1992)
Cancel Angelo's clearance at VSI.ระงับรหัสผ่านของแอนเจโลซะ The Lawnmower Man (1992)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
I'll give you quarter-grain bottles of morphine for the pain.ผมจะให้มอร์ฟีน 1/4 เกรนระงับปวด Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ระงับข้อพิพาษ[v. exp.] (ra-ngap khøphiphāt) EN: compromise   
ระงับอารมณ์[v. exp.] (ra-ngap ārom) EN: restrain   
ระงับใจ[v.] (ra-ngapjai) EN: restrain ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control   FR: se calmer ; se contenir

English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allay[VT] บรรเทา, See also: ระงับ, Syn. relieve, reduce, alleviate
appease[VT] ทำให้สงบ, See also: ระงับ, Syn. soothe, pacify
assuage[VT] ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve
cut off[PHRV] ป้องกัน, See also: ระงับ, ยับยั้ง
deny[VT] ระงับ, See also: ยับยั้ง, อดกลั้น, Syn. refuse, contradict, forswear
desist[VI] หยุดการกระทำ, See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น, Syn. cease, refrain, hold, stop
quell[VT] ระงับ (อารมณ์), See also: ห้าม, Syn. calm, quiet
quench[VT] ระงับ (ความกระหายน้ำ, ความปรารถนา), See also: ทำให้หายอยาก
refrain[VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
refrain[VT] ระงับไว้, See also: ยับยั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
chloroformn. ยาสลบหรือระงับความรู้สึกชนิดหนึ่ง
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
curb(vt) กด,กั้นขอบ,ยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ระงับ
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
extinguish(vt) ดับ,ทำให้สิ้น,ยุติ,ระงับ,เลิก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain

German-Thai: Longdo Dictionary
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top