ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butchery

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butchery-, *butchery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butchery(n) การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์, การฆ่าสัตว์ขาย, คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย, การฆาตกรรม, การทำลาย, ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
butchery(n) การฆ่าสัตว์, โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fucking butchery this morning.เป็นเช้าที่สดชื่อจริงๆ ฉันชอบคนนั้น The Bang Bang Club (2010)
There is more than butchery and applesauce that's old school here.มันมีเรื่องมากกว่าแค่ การแล่เนื้อและซอสแอปเปิ้ล นี่มันเรื่องแบบดั้งเดิม The Method in the Madness (2012)
Tell him where she is... and all this butchery will be over forever.บอกเขาว่าเธออยู่ที่ไหน และทุกการฆ่าสัตว์นี้จะถูกกว่า ตลอดไป Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
butchery

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butchery

Japanese-English: EDICT Dictionary
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery [Add to Longdo]
密殺[みっさつ, missatsu] (n, vs) secret butchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butchery \Butch"er*y\, n. [OE. bocherie shambles, fr. F.
   boucherie. See {Butcher}, n.]
   1. The business of a butcher. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Murder or manslaughter, esp. when committed with unusual
    barbarity; great or cruel slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The perpetration of human butchery.  --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A slaughterhouse; the shambles; a place where blood is
    shed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like as an ox is hanged in the butchery. --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Murder; slaughter; carnage. See {Massacre}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butchery
   n 1: a building where animals are butchered [syn: {abattoir},
      {butchery}, {shambles}, {slaughterhouse}]
   2: the business of a butcher [syn: {butchery}, {butchering}]
   3: the savage and excessive killing of many people [syn:
     {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
     {butchery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top