ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butchery

B UH1 CH ER0 IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butchery-, *butchery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butchery[N] การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Brutal butchery!คอยดูไปซิ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Fucking butchery this morning.เป็นเช้าที่สดชื่อจริงๆ ฉันชอบคนนั้น The Bang Bang Club (2010)
This is an artisan butchery.ที่นี่เป็นร้านเนื้อช่างฝีมือ The Method in the Madness (2012)
From his butchery.จากร้านขายเนื้อของเขา The Method in the Madness (2012)
There is more than butchery and applesauce that's old school here.มันมีเรื่องมากกว่าแค่ การแล่เนื้อและซอสแอปเปิ้ล นี่มันเรื่องแบบดั้งเดิม The Method in the Madness (2012)
Butchery.การเชือดเยี่ยงสัตว์ Walk of Punishment (2013)
If I am going to commit to butchery,ถ้าฉันจะต้องถูกส่งต่อไป ให้โรงฆ่าสัตว์ The Replacements (2013)
Tell him where she is... and all this butchery will be over forever.บอกเขาว่าเธออยู่ที่ไหน และทุกการฆ่าสัตว์นี้จะถูกกว่า ตลอดไป Underworld: Blood Wars (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTCHERY    B UH1 CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butchery    (n) bˈutʃəriː (b u1 ch @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery [Add to Longdo]
密殺[みっさつ, missatsu] (n,vs) secret butchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butchery \Butch"er*y\, n. [OE. bocherie shambles, fr. F.
   boucherie. See {Butcher}, n.]
   1. The business of a butcher. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Murder or manslaughter, esp. when committed with unusual
    barbarity; great or cruel slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The perpetration of human butchery.  --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. A slaughterhouse; the shambles; a place where blood is
    shed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like as an ox is hanged in the butchery. --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Murder; slaughter; carnage. See {Massacre}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butchery
   n 1: a building where animals are butchered [syn: {abattoir},
      {butchery}, {shambles}, {slaughterhouse}]
   2: the business of a butcher [syn: {butchery}, {butchering}]
   3: the savage and excessive killing of many people [syn:
     {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
     {butchery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top