ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลดหย่อน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดหย่อน-, *ลดหย่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดหย่อน[V] reduce, See also: lower, decrease, abate, Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, Ant. เพิ่ม, Example: เขาต้องการตัวเลขที่ติดลบจากธุรกิจไปหักลดหย่อนภาษีในประเทศ, Thai definition: ผ่อนให้เบาลง, ทุเลา
ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลดหย่อนก. ผ่อนให้เบาลง เช่น ลดหย่อนภาษี ขอลดหย่อนดอกเบี้ยจากร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๑๐, ทุเลา เช่น ลดหย่อนโทษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ Good Will Hunting (1997)
- I'm hoping he will cooperate for a reduced sentence.ผมหวังว่าเขาจะให้ความร่วมมือ เพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษ The Jackal (1997)
They'll cut deals that include some jail time.พวกเขาต้องขอลดหย่อนโทษแน่ The Dark Knight (2008)
"There have been no stays or reprieves,โดยไม่มีการลดหย่อน Changeling (2008)
Resigned to uh, books on tape.ถูกลดหย่อนโทษไม่ให้ทำงาน ทำบัญชีโดยฟังเทป Na Triobloidi (2009)
He's agreed to talk in exchange for leniency.เขาพร้อมจะพูดแลกกับการลดหย่อนโทษ The Scarlet Letter (2009)
What kind of leniency are we talking about here?ลดหย่อนโทษ ประมาณไหน The Scarlet Letter (2009)
We just want them reduced.เราแค่ต้องการให้ลดหย่อนเรื่องพวกนั้น Turning and Turning (2010)
Immunity is a complicated prob...การลดหย่อนโทษ มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก... Turning and Turning (2010)
Immunity is bullshit.การลดหย่อนโทษเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดี Turning and Turning (2010)
I thought we'd have to beg for life without parole.ฉันคิดว่าเราควรขอ อยู่ในนี้ตลอดชีวิต โดยไม่ขอลดหย่อนโทษ Let No Man Put Asunder (2010)
Even though he's a bit lacking, please cut him some slack.ถึงแม้ว่าเขาจะขี้เกียจไปบ้างก็ตามที กรุณาลดหย่อนให้เขาด้วยน่ะคะ Oh! My Lady (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate   FR: réduire ; diminuer
ลดหย่อนผ่อนโทษ[x.] (lotyøn phǿn thōt) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty   FR: réduire la peine ; octroyer un sursis

English-Thai: Longdo Dictionary
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen[VT] ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
modify[VT] ลดหย่อน, See also: ลดความรุนแรง, ทำให้ลดลง, Syn. mitigate, restrain
reduce[VT] ตัดทอน, See also: ลดหย่อน, ลดทอน, Syn. diminish, shorten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.
lighten(ไล'เทิน) vi.,vt. (ทำให้) เบาขึ้น,จางขึ้น,สว่างขึ้น,โล่งอก,เบิกบาน,ลดลง,ลดหย่อน,เบาขึ้น,ง่ายขึ้น,แวววับ,สว่าง,รู้,แวววับ, See also: lightener n. ดูlighten, Syn. brighten
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
modify(มอด'ดะไฟ) vt.,vi. แก้ไข,ดัดแปลง,แปร,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง,ลดความรุนแรง,ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften,
modulate(มอด'ดิวเลท) v. ปรับ,ลดหย่อน,ทำให้เบาบางลง,ปรับเสียง,ปรับคลื่นวิทยุ., See also: modulability n. modulative adj. modulator n. modulatory adj., Syn. regulate,adjust
modulation(มอดดิวเล'เชิน) n. การปรับ,การลดหย่อน,การทำให้เบาบางลง,การปรับเสียง,การปรับคลื่นวิทยุ, Syn. adjustment

English-Thai: Nontri Dictionary
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
extenuation(n) การลดหย่อน,การบรรเทา,การแบ่งเบา
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
modify(vt) เปลี่ยนแปลง,แก้ไข,ดัดแปลง,ลดหย่อน
modulate(vt) ทำให้เหมาะ,ปรับ,เปลี่ยนเสียง,ทำให้เบาลง,ลดหย่อน
modulation(n) การเปลี่ยนเสียง,การปรับ,การลดหย่อน
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top