Search result for

resting

(64 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resting-, *resting*, rest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resting[ADJ] พัก
resting place[N] หลุมฝังศพ, Syn. grave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resting(เรส'ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
resting-placen. ที่พัก,ที่พำนัก,สุสาน
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resting bud; dormant bud; latent budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resting potentialศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resting tremor; tremor, passive; tremor, restอาการสั่นขณะอยู่เฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข Heartbreak Library (2008)
Literally, it means "resting place," as in final resting place.ตามตัวอักษรหมายถึง"ที่พักผ่อน" เป็นที่พำนักสุดท้าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mrs. Martinez is here but she is resting.คุณเป็นใคร? The Eye (2008)
He's resting well. Thank you.เขาหลับไปแล้ว ขอบคุณ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I was, uh, just resting my eyes.แค่พักผ่อนสายตาน่ะ Bedtime Stories (2008)
He's been, uh, reconfigured and given a permanent resting place.ศพเขา จัดแต่งเรียบร้อย และไปอยู่ในที่สงบแล้ว Greatness Achieved (2008)
We know that the enemy leader, classified NBE-1, AKA Megatron, is resting in peace at the bottom of the Laurentian Abyss, surrounded by societs detection nets and a full-time submarine surveillance.รู้ว่าหัวหน้าใหญ่ข้าศึก ที่เราให้ชื่อว่า เอ็น บี อี-วัน หรือชื่อ เมกาทรอน นอนแน่นิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Everything is resting upon it.ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
He's resting in the ICU.ตอนนี้เค้าพักฟื้นอยู่ที่ ICU Orphan (2009)
It's resting over his right eye.และมันฝังที่เหนือตาขวา Public Enemies (2009)
and that is how wisteria lane came to be my final resting place.และแค่นั้น วิสทีเรีย เลนกลายมาเป็นที่พักที่สุดท้ายของฉันได้ยังไง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
He liked to feed before resting, so it might be a bit messy,เขาชอบจะอิ่มก่อนจะพักผ่อน เพราะงั้นมันอาจจะเละสักหน่อยนะ Scratches (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restingA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
restingDo you feel like resting?
restingHe was listening with his chin resting on his hand.
restingNow that the project has come to an end, I feel like I've finally come to a resting-place.
restingSeika came into the room pushing a small cart with a pot and tea-set resting on it.
restingStop resting your elbows on the table.
restingWhich will be our final resting place.
restingWhile resting, he listens to music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ที่พักผ่อน[N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
คันธกุฎี[N] abode of Lord Buddha, See also: resting-place of Buddha, Thai definition: ที่ประทับของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
ที่นอน[N] place to sleep, See also: resting place, Syn. ที่พักผ่อน, Example: แม่ไปหาที่นอนใต้ร่มไม้เพราะลมพัดเย็น, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāsonjai) EN: it sounds interesting   FR: ça semble intéressant
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[v.] (jeūttā) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull   
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; seizure ; apprehension   
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīwit) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame   FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   
มีอะไรที่น่าสนใจ[xp] (mī arai thī nāsonjai) EN: what's interesting ?   FR: qui a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[adj.] (nārū) EN: interesting   FR: intéressant

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTING    R EH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resting    (v) (r e1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rastplatz {m}resting place [Add to Longdo]
Ruhepunkt {m}resting point; restful point [Add to Longdo]
Verweildauer {f}resting time; residence time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
ボディスラム[, bodeisuramu] (n) body slam (e.g. in wresting) [Add to Longdo]
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting [Add to Longdo]
安静時[あんせいじ, anseiji] (n) resting; at rest; during rest [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\ (r[e^]st), v. i. [imp. & p. p. {Rested}; p. pr. &
   vb. n. {Resting}.] [AS. restan. See {Rest}, n.]
   1. To cease from action or motion, especially from action
    which has caused weariness; to desist from labor or
    exertion.
    [1913 Webster]
 
       God . . . rested on the seventh day from all his
       work which he had made.        --Gen. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Six days thou shalt do thy work, and on the seventh
       day thou shalt rest.         --Ex. xxiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet
    or still.
    [1913 Webster]
 
       There rest, if any rest can harbor there. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a
    couch.
    [1913 Webster]
 
   4. To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column
    rests on its pedestal.
    [1913 Webster]
 
   5. To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead.
    [1913 Webster]
 
       Fancy . . . then retries
       Into her private cell when Nature rests. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To lean in confidence; to trust; to rely; to repose
    without anxiety; as, to rest on a man's promise.
    [1913 Webster]
 
       On him I rested, after long debate,
       And not without considering, fixed ?? fate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To be satisfied; to acquiesce.
    [1913 Webster]
 
       To rest in Heaven's determination.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To rest with}, to be in the power of; to depend upon; as, it
    rests with him to decide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resting \Rest"ing\,
   a. & n. from {Rest}, v. t. & i.
   [1913 Webster]
 
   {Resting spore} (Bot.), a spore in certain orders of algae,
    which remains quiescent, retaining its vitality, for long
    periods of time. --C. E. Bessey.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top