ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosening

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosening-, *loosening*, loosen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So things are loosening up.ดังนั้นสิ่งที่จะคลายขึ้น The Godfather (1972)
Loosening up your dress code, Kate?ไม่คิดว่าเป็นการปล้น เงิน บัตรเครดิต ยังอยู่ในกระเป๋า Yankee White (2003)
- well, there's a trick to loosening the stubborn bolts.เราต้องใช้เทคนิคบางอย่าง เพื่อรับมือกับมัน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
I'm loosening up, and I feel amazing!ผมรู้สึกสบายมากแล้ว และตอนนี้ผมรู้สึกมหัศจรรย์ที่สุด Britney/Brittany (2010)
Loosening this, tightening that.ไขนี่ ขันนั่น Triggerman (2012)
We're gonna be loosening things up with air support.พวกเราจะได้รับการคลายสิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนทางอากาศ American Sniper (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
loosening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosening

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosen \Loos"en\ (l[=oo]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Loosened}
   (l[=oo]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Loosening}.] [See {Loose}, v.
   t.]
   1. To make loose; to free from tightness, tension, firmness,
    or fixedness; to make less dense or compact; as, to loosen
    a string, or a knot; to loosen a rock in the earth.
    [1913 Webster]
 
       After a year's rooting, then shaking doth the tree
       good by loosening of the earth.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from restraint; to set at liberty..
    [1913 Webster]
 
       It loosens his hands, and assists his understanding.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove costiveness from; to facilitate or increase the
    alvine discharges of. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosening
   n 1: an occurrence of control or strength weakening; "the
      relaxation of requirements"; "the loosening of his grip";
      "the slackening of the wind" [syn: {relaxation},
      {loosening}, {slackening}]
   2: the act of making something less tight [syn: {loosening},
     {laxation}] [ant: {tightening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top