Search result for

ล้ม

(93 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้ม-, *ล้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
ล้ม[V] die, See also: perish, croak, pass away, kick the bucket, peg out, snuff it, , Syn. give up the ghost, Ant. ตาย, Thai definition: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
ล้ม[V] cancel, Syn. เลิกล้ม
ล้ม[V] fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
ล้ม[V] cancel, See also: abandon (plans, intention), Syn. เลิกล้ม
ล้ม[V] cut down, See also: fell, hew, lop, Syn. ตัดโค่น, Example: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน
ล้ม[V] slaughter, See also: kill, butcher, slay, Syn. ฆ่า, Example: เมื่อมีการจัดงาน ชาวบ้านจะล้มวัวเพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงแขก
ล้ม[V] die, See also: pass away, perish, croak, kick the bucket, Syn. ตาย, Example: ผลจากการทำสงครามทำให้ช้างล้มไปเป็นจำนวนมาก
ล้ม[V] give up, See also: stop, cease, relinquish, desist, Syn. ทำลาย, สลาย, Example: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น, Thai definition: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ล่มก. กิริยาที่ทรงตัวไม่อยู่ เอียงจนตะแคง คว่ำ หรือจม เช่น เรือล่ม เกวียนล่ม, ทำให้ตะแคง คว่ำ หรือจม เช่น ล่มเรือ
ล่มได้รับความเสียหายมากเพราะน้ำท่วมหรือพายุพัดเป็นต้น เช่น นาล่ม สวนล่ม โป๊ะล่ม
ล่มไม่สำเร็จ, ไม่รอดฝั่ง, เช่น โครงการล่ม.
ล้มก. กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ต้นไม้ล้ม ล้มตัวลงนอน ตึกล้ม, ทำให้มีอาการเช่นนั้น เช่น ล้มจอมปลวก ถูกผลักล้มลง, ตั้งอยู่ไม่ได้ เช่น กิจการล้ม ธนาคารล้ม โรงเรียนล้ม
ล้มฆ่า เช่น ล้มวัว ล้มควาย, ตาย เช่น ช้างล้ม, ตัดโค่น เช่น ล้มกอไผ่
ล้มสมยอมหรือทำให้สมยอมกันในทางที่ไม่สุจริต เช่น ล้มคดี ล้มมวย.
ล้มว. ที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง เช่น ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
ล้มที่สมยอมกันในทางไม่สุจริต เช่น มวยล้ม.
ล้มกระดานก. อาการที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ในการเล่นหมากรุก จึงพาลคว่ำกระดานเลิกเล่นกันโดยแกล้งปัดตัวหมากรุกบนกระดานให้กระจัดกระจายหรือเทตัวหมากรุกบนกระดานเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงการที่ฝ่ายมีอำนาจล้มเลิกการประชุมหรือกิจการใด ๆ เสียกลางคัน เช่น ประธานคุมเสียงสมาชิกไม่อยู่เลยล้มกระดานด้วยการเลิกประชุม, คว่ำกระดาน ก็ว่า.
ล้มกลิ้งล้มหงายก. ล้มแล้วกลิ้งพลิกไปพลิกมา เช่น ตกกระไดล้มกลิ้งล้มหงายลงมา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyล้มละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And after the third, she probably just gave up.- หลังจากนั้นคนที่สาม เธอก็อาจจะล้มเลิกไปเลย There Might be Blood (2008)
Except worse this time, because everyone's gonna know I failed.ยกเว้น ถ้าครั้งนี้มันยิ่งแย่ คนก็ยิ่งว่าฉันล้มเหลว There Might be Blood (2008)
Over. Shit. Com is down.แย่แล้ว คัมล้มไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
Screw-Ups are more palatableล้มเหลวมีรสชาติมากกว่า Adverse Events (2008)
Use that for kidney failure, right?ใช้สำหรับไตล้มเหลว.. ใช่ไหม Adverse Events (2008)
And I'm screwed.. ผมล้มเหลว Adverse Events (2008)
it was a test my father failed.มันล้มเหลวในการทดสอบพ่อผม Birthmarks (2008)
He punished failure, and he did not accept anything less than...เขาลงโทษความล้มเหลว.และเขา่ไม่ยอมรับสิ่งที่เล็กน้อย Birthmarks (2008)
The breathing problem started after we fixed her kidney problem, means the RTA isn't the underlying cause.เริ่มมีระบบหายใจล้มเหลว หลังจากเรารักษาไตเธอ หมายความว่า rta ไม่ใช่อาการหลอก Lucky Thirteen (2008)
If her lungs are fine, maybe the problem's in the supply line, airway collapse.ถ้าปอดเธอปกติดี อาจมีปัญหาที่ท่อส่ง ทางเดินหายใจล้มเหลว Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่ม[v.] (lom) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder   FR: couler ; sombrer
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold   FR: s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse   FR: s'abattre ; s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill   FR: tuer
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มตาย[v. exp.] (lom tāi) EN: wither and die ; wilt and die ; fall dead   FR: tomber mort
ล้มป่วย[v. exp.] (lom pūay) EN: fall ill ; get sick   FR: tomber malade
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse   FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล้มลง[v. exp.] (lom long) FR: succomber

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnegate[VT] ละทิ้ง, See also: ล้มเลิก
abolish[VT] เลิกล้ม, See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ, Syn. abrogate, annul, rescind, Ant. establish
asleep at the wheel[IDM] ล้มเหลว, See also: ไม่ได้ผล
bankrupt[ADJ] ล้มละลาย, See also: เจ๊งหมดตัว
bedridden[ADJ] ล้มหมอนนอนเสื่อ, Syn. confined
break[VT] ล่มจม, See also: ล้มละลาย
be down for a count of[IDM] ล้มลงขณะนับสิบ (การชกมวย)
be off[PHRV] เลิก, See also: ล้มเลิก
blow up[PHRV] แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
break down[PHRV] เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว (การเจรจา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fell out withล้มไปตาม เช่น Thai Rak Thai party fell out with party leader Thaksin Shinawatra.
throw a fight (phrase ) ล้มมวย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失敗[しっぱい, shippai] (vi ) ล้มเหลว
sakemasu[sakemasu] (n vi vt adj adv ) ล้มลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
諦める[あきらめる, akirameru] Thai: ล้มเลิก English: to give up
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

German-Thai: Longdo Dictionary
schief gehen(vi) |ging schief, ist schief gegangen| ผิดพลาดจากที่ควรเป็น เช่น Der Versuch ist schief gegangen. การทดลองล้มเหลว
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
drohen(vi) |drohte, hat gedroht, + zu Infinitiv| อาจเกิดขึ้นได้ เช่น Das Gebäude droht einzustürzen. ตึกนี้อาจล้มลงมาได้
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
mißlingen(vi) |mißlang, ist mißlungen, + jmdm.| ล้มเหลว, ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่น Der Versuch, sie zum Lachen zu bringen, ist ihm völlig mißlungen. ความพยายามของเขาที่จะทำให้เธอหัวเราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง , See also: A. gelingen,
hinfallen(vi) |fällt hin, fiel hin, ist hingefallen, ohne Ortsangabe| หกล้มลงไปบนพื้นหรือลื่นล้ม (ไม่ต้องระบุสถานที่) เช่น Die Straße war spiegelglatt! Ich bin mehrmals hingefallen. ถนนลื่นมาก ฉันหกล้มไปหลายรอบเลย, See also: R. fallen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top