Search result for

hiatus

(24 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hiatus-, *hiatus*, hiatu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hiatus(ไฮเอ'ทัส) n. รอยร้าว,รอยแตก,การหยุดชะงัก,ช่องว่าง,ส่วนที่หายไป

English-Thai: Nontri Dictionary
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hiatusช่อง, ช่องแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hiatus maxillaris; hiatus of maxillary sinus; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hiatus of maxillary sinus; hiatus maxillaris; maillary hiatus; maxillary hiatusรูเปิดโพรง(อากาศ)ขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you take a hiatus and we'll restructure around here?ทำไมนายไม่ไปพักล่ะ อีกไม่นานเราต้องรื้อที่นี่ The Lawnmower Man (1992)
Take a hiatus.ไปพักเถอะ The Lawnmower Man (1992)
Oh, Jesus... this hiatus is driving me insane.โอ พระเจ้า หาช่องโหว่ไม่พบซะที The Lawnmower Man (1992)
We're on hiatus.พวกเราพักงานกันอยู่น่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
But Rui's on hiatus.แต่รุยยังว่างอยู่หรอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Because of last week's grisly train derailment, the dulcimer club is on hiatus until further notice.และเพราะการหยุดบริการรถไฟกระหันทัน ชมรมตีขิมจึงไม่สามารถเดินทางมาแสดงได้ Britney/Brittany (2010)
Well, we're taking a little hiatus to clear our heads, yes.เอ่อ เรากำลังพยายามปรับความเข้าใจกันนิดหน่อย ใช่จ้ะ Despicable B (2012)
My commercial's on hiatus, so I told my agent I was headed back to the heartland to press the flesh, do some character research.โฆษณาของฉันอย่างมีข้อบกพร่องอยู่ ฉันบอกตัวแทนของฉันว่ากลับบ้าน เพื่อกดดันและตามหาคาเรกเตอแบบบางคน Big Brother (2012)
On a bit of a hiatus at the moment.ฉันบิตหายไปในขณะท We're the Millers (2013)
This would be during her hiatus, and word around Shubert Alley is she's looking into prosthetics, as is Miss Mamie Gummer, daughter of the legendary legend,โชว์นี้จะอยู่ในช่วงที่เธอหยุดพักพอดี แล้วก็มีที่เขาพูดๆกันแถวShubert Alley ว่าเธอกำลังมองๆอยู่ว่าจะทำศัลยกรรม Wonder-ful (2013)
Mr. Garrick, I am quite impressed by what you've accomplished during my recent wellness hiatus.ทิวเตอร์ แกรริค ผมประทับใจมาก คุณทำมันได้สำเร็จ ในขณะที่ผมรักษาตัว Family of Rogues (2015)
Yes, I am. We're just taking a temporary hiatus.มีสิ พวกเราแค่วางมือชั่วคราว Ordinary World (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
HIATUS    HH AY0 EY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hiatus    (n) (h ai1 ei1 t @ s)
hiatuses    (n) (h ai1 ei1 t @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lücke {f} | Lücken {pl}hiatus | hiatuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hiatus \Hi*a"tus\, n.; pl. L. {Hiatus}, E. {Hiatuses}. [L., fr.
   hiare, hiatum, to gape; akin to E. yawn. See {Yawn}.]
   1. An opening; an aperture; a gap; a chasm; esp., a defect in
    a manuscript, where some part is lost or effaced; a space
    where something is wanting; a break.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) The concurrence of two vowels in two successive
    words or syllables. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hiatus
   n 1: an interruption in the intensity or amount of something
      [syn: {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus},
      {abatement}]
   2: a missing piece (as a gap in a manuscript)
   3: a natural opening or perforation through a bone or a
     membranous structure [syn: {foramen}, {hiatus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top