ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subside

S AH0 B S AY1 D   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subside-, *subside*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subside[VI] ลดลง, See also: บรรเทาลง, Syn. abate, decrease, diminish
subside[VI] ทรุดตัว, See also: จมลง, ยุบลง, Syn. drop, collapse, sink
subsidence[N] การทรุดตัวลง, See also: การจมลง, การยุบลง, Syn. fall, landslide, sinking
subsidence[N] การลดน้อยลง, See also: การบรรเทาลง, Syn. abatement, decrease, lessening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทาลง,ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle,sink

English-Thai: Nontri Dictionary
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subside; abateทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidenceการเลื่อนทรุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsidenceการยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subsidence; abatement๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ regression ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidence การยุบตัว
การยุบตัวของผืนดินอันเกิดจากดิน หรือหินที่รองรับอยู่ถูกละลายไป หรือถูกนำออกไปตามธรรมชาติ หรือโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ที่เกิดตามธรรมชาตินั้นเป็นด้วยหินรองรับมีสารประกอบที่น้ำใต้ดินละลายพาออก ไปได้ แต่ที่เกิดโดยมนุษย์นั้นเป็นเพราะการทำเหมืองแร่หรือเหมืองใต้ การเอาวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติที่ต้องการใช้ออกไปโดยไม่มีการค้ำยันที่มั่น คง เป็นเหตุให้ดินตอนบนๆ ยุบหรือทรุดตัวลงไปแทนที่ที่ว่างเปล่า [สิ่งแวดล้อม]
Subsidenceการจมลง [อุตุนิยมวิทยา]
Subsidence (Earth movements)แผ่นดินทรุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Subsidences (Earth movements)แผ่นดินทรุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If not, there will be at least a subsidence... at the southern end of the barracks.ไม่งั้นมันจะทรุดทางด้านใต้ Schindler's List (1993)
Subsidence, and then collapse.ทรุดแล้วพังลงมา Schindler's List (1993)
Unfortunately, when mike's pain began to subside, his need for the little white pills...โชคไม่ดี เมื่ออาการทรุดลงอีก ความต้องการยานั้น Distant Past (2007)
"Who knows when this intoxication of youth subsides.""ใครจะรู้ความเมาในวัยจะลดลง" Heyy Babyy (2007)
Which suggests the anaphylaxis had enough time to subside.แสดงให้เห็นว่าอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอมมีเวลาบรรเทาลง Ending Happy (2007)
The doctor says the swelling in her brain has subsidedหมอบอกว่าสมองเธอบวมลดลง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Out on the streets, these creatures, these subsiders, are becoming a real problem.ตามท้องถนน เจ้าพวกกลายพันธุ์นี้ กำลังจะกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง ท่านสุภาพบุรษ เรากำลังขาดแคลนอาหาร Daybreakers (2009)
In local news, blood-related crime is on the rise with a staggering one in 10 people being confronted by subsider activity in the last month.ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้คน 1ใน10 การเผชิญหน้ากับผู้กลายพันธ์ ได้เกิดขึ้นครั้งแรงเมื่อเดือนที่แล้ว Daybreakers (2009)
Subsiders.พวกกลายพันธุ์ มันแข็งแรงจริง ๆ ให้ตายซิ Daybreakers (2009)
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้ Daybreakers (2009)
Military forces have been ordered to most major cities around the country in a bid to contain what is now being described as the subsider epidemic.กรมทหารมีคำสั่งให้ ทุกหน่วยทั่วประเทศ ใช้คำสั่งในการกำจัด โรคระบาดที่เกิดขึ้น หัวหน้ากรมทหาร ประกาศว่า จะกำจัดในแบบเข้มงวดที่สุด Daybreakers (2009)
With the current military round-up in full effect, it is likely we will continue to see a decreased subsider presence on our streets.การที่ทหารตรวจราดตระเวนอย่างเข้มงวด ทำให้ประชาชนเห็นว่า การติดเชื้อได้ลดจำนวนลง Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subsideFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
subsideThe flood began to subside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุบตัว[V] subside, See also: cave in, sink, Syn. ยุบ, Ant. พองตัว, ขยายตัว, Example: ดอยอ่างขางเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวกลายเป็นหลุม, Thai definition: ทรุดลง, ยอบลง
ลดลง[V] become lower, See also: subside, diminish, Syn. น้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: กระแสความนิยมเช่าบูชาพระใหม่ลดลงอย่างมาก
ทรุดตัว[V] subside, See also: sag, collapse, shrink, deteriorate, drop, down into, Syn. ทรุด, ยุบ, Example: แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
การทรุด[N] subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุดหนุนสินค้า[n. exp.] (kān utnun sinkhā) EN: subsidy   FR: subside [m]
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer
เงินช่วยเหลือ[n.] (ngoen chūayleūa) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant   FR: aide [f] ; subside [m] ; subvention [f]
เงินอุดหนุน[n. exp.] (ngoen utnun) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance   FR: aide [f] ; subvention [f] ; subside [m]
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long = phlao long) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce   
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside   
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in   FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalāi) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down   
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside   FR: précipiter ; sédimenter

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBSIDE    S AH0 B S AY1 D
SUBSIDED    S AH0 B S AY1 D AH0 D
SUBSIDES    S AH0 B S AY1 D Z
SUBSIDENCE    S AH0 B S AY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subside    (v) sˈəbsˈaɪd (s @1 b s ai1 d)
subsided    (v) sˈəbsˈaɪdɪd (s @1 b s ai1 d i d)
subsides    (v) sˈəbsˈaɪdz (s @1 b s ai1 d z)
subsidence    (n) sˈəbsˈaɪdns (s @1 b s ai1 d n s)
subsidences    (n) sˈəbsˈaɪdnsɪz (s @1 b s ai1 d n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉陷[chén xiàn, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄢˋ, ] subsidence; caving in; fig. stranded; lost (in contemplation, daydreams etc), #48,157 [Add to Longdo]
退落[tuì luò, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨㄛˋ, 退] subside [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下降[かこう, kakou] (n,vs) downward; descent; fall; drop; subsidence; (P) [Add to Longdo]
陥没[かんぼつ, kanbotsu] (n,vs) cave-in; collapse; sinking; depression (e.g. of the skull); subsidence; (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] (n,vs) (1) land subsidence; (2) decline in influence [Add to Longdo]
沈下[ちんか, chinka] (n,vs) sinking; subsidence; (P) [Add to Longdo]
余波[よは(P);なごり;なごろ(ok), yoha (P); nagori ; nagoro (ok)] (n) (1) waves that remain after the wind has subsided; (2) (よは only) after-effect; aftermath; (P) [Add to Longdo]
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subside \Sub*side"\, v. i. [imp. & p. p. {Subsided}; p. pr. &
   vb. n. {Subsiding}.] [L. subsidere; sub under, below + sidere
   to sit down, to settle; akin to sedere to sit, E. sit. See
   {Sit}.]
   1. To sink or fall to the bottom; to settle, as lees.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend downward; to become lower; to descend; to sink.
    "Heaven's subsiding hill." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To fall into a state of quiet; to cease to rage; to be
    calmed; to settle down; to become tranquil; to abate; as,
    the sea subsides; the tumults of war will subside; the
    fever has subsided. "In cases of danger, pride and envy
    naturally subside." --C. Middleton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Abate}.
     [1913 Webster] Subsidence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subside
   v 1: wear off or die down; "The pain subsided" [syn: {subside},
      {lessen}]
   2: sink to a lower level or form a depression; "the valleys
     subside"
   3: sink down or precipitate; "the mud subsides when the waters
     become calm" [syn: {subside}, {settle}]
   4: descend into or as if into some soft substance or place; "He
     sank into bed"; "She subsided into the chair" [syn: {sink},
     {subside}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top