Search result for

respite

(32 entries)
(0.0564 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respite-, *respite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respite[N] การหยุดพักชั่วคราว, See also: การพักผ่อน, Syn. break, pause, recess
respite[N] การยืดเวลาออกไป, Syn. delay
respite[N] การบรรเทาโทษ, Syn. reprieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess

English-Thai: Nontri Dictionary
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respite of appealการเลื่อนอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I brought you this, hoping you would take at least a brief respite.ข้านำสิ่งนี้มาให้ เพื่อท่านจะได้พักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
May you allow yourself some respite.พระองค์ควรจะพักผ่อนบ้าง The Kingdom of the Winds (2008)
Does His Highness need a respite?ท่านไม่ต้องใช้ความมีเกียรติในการหายใจ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Respite!การทุเลา! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Respite.การทุเลา! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
A mother needs her respite.คนเป็นแม่ต้องการเวลาพัก และห้องงานฝีมือคือ Showmance (2009)
A rare and welcome respite from endless battle awaits Jedi Knights Anakin Skywalker and Mace Windu as they travel through deep space aboard the Jedi cruiser Endurance, preparing to rendezvous with a Republic frigate.การหยุดพักอันหายากและน่ายินดี จากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด รอคอยอัศวินเจไดอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเมซ วินดูอยู่ ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านห้วงอวกาศ โดยยานลาดตระเวนเจไดเอ็นดูแรนซ์ Death Trap (2010)
They give the great a chance at glory, and the lowly a respite from their woes.พวกเขาได้โอกาส สำหรับเกียรติยศ ชาวบ้านก็จะได้คลาย ความทุกข์โศก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I need my afternoon respite.ผมร้องขอการผ่อนปรนช่วงบ่าย Dentist of Detroit (2011)
Yes, well, Mark and Safia would wax poetic about their respites to North Haven, so I thought I'd take a couple of days to clear my head.เอ่อ,ใช่ครับ มาร์คและซาเฟียมีความสุข กับการพักผ่อนที่"North Haven" ผมเลยคิดว่าจะมาเคลียร์สมองให้สบายใจสัก2-3วัน Sad Professor (2011)
It is not the view, but quiet respite from celebration that draws me.มันไม่ได้เป็นมุมมองของ แต่การพักผ่อนที่เงียบสงบ จากการเฉลิมฉลองที่ดึงฉัน Empty Hands (2012)
It's a much-welcomed respite from the hearings.ทำให้พวกเรารู้สึกสบายขึ้นเยอะ จากการทำงานมา Power (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอผัดผ่อน[v. exp.] (khø phat phǿn) EN: ask for a respite   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPITE    R EH1 S P IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respite    (v) (r e1 s p ai t)
respited    (v) (r e1 s p ai t i d)
respites    (v) (r e1 s p ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
Frist {f} | Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
支払猶予;支払い猶予[しはらいゆうよ, shiharaiyuuyo] (n,adj-no) payment moratorium; extension on payment; respite for payment [Add to Longdo]
出ずっぱり;出突っ張り;出ずっ張り[でずっぱり;でづっぱり(出突っ張り), dezuppari ; deduppari ( deduppari )] (n) being on stage without respite; going out or being in attendance continuously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respite \Res"pite\ (r?s"p?t), n. [OF. respit, F. r['e]pit, from
   L. respectus respect, regard, delay, in LL., the deferring of
   a day. See {Respect}.]
   1. A putting off of that which was appointed; a postponement
    or delay.
    [1913 Webster]
 
       I crave but four day's respite.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Temporary intermission of labor, or of any process or
    operation; interval of rest; pause; delay. "Without more
    respite." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Some pause and respite only I require. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) Temporary suspension of the execution of a capital
      offender; reprieve.
    (b) The delay of appearance at court granted to a jury
      beyond the proper term.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Pause; interval; stop; cessation; delay; postponement;
     stay; reprieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Respite \Res"pite\, v. t. [imp. & p. p. {Respited}; p. pr. & vb.
   n. {Respiting}.] [OF. respiter, LL. respectare. See
   {Respite}, n.]
   To give or grant a respite to. Specifically:
   (a) To delay or postpone; to put off.
   (b) To keep back from execution; to reprieve.
     [1913 Webster]
 
        Forty days longer we do respite you. --Shak.
     [1913 Webster]
   (c) To relieve by a pause or interval of rest. "To respite
     his day labor with repast." --Milton.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respite
   n 1: a (temporary) relief from harm or discomfort [syn:
      {reprieve}, {respite}]
   2: a pause from doing something (as work); "we took a 10-minute
     break"; "he took time out to recuperate" [syn: {respite},
     {recess}, {break}, {time out}]
   3: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   4: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   5: the act of reprieving; postponing or remitting punishment
     [syn: {reprieve}, {respite}]
   v 1: postpone the punishment of a convicted criminal, such as an
      execution [syn: {reprieve}, {respite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top