ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slack off

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slack off-, *slack off*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Work hard, don't slack offตั้งใจทำงานนะ อย่าแอบอู้ล่ะ Failan (2001)
Don't slack off!กระตือรือร้นกันหน่อยจะได้มั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
Don't slack off, go back to workพวกเธออย่ามัวอู้ กลับไปทำงานกันได้แล้ว The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
They all think that they can slack off because you'll pick up their weight.พวกเขาคิดว่าวางใจได้ เพราะมีเธอรับบทหนักอยู่แล้ว Preggers (2009)
Slack off, you lose.ถ้าอู้ นายแพ้ Appointment in Samarra (2010)
Kohei, don't slack off.โคเฮย์ อย่าเหม่อสิ Hanamizuki (2010)
Just cause you're on a bit of a hot-streak don't mean you can slack off!แค่เพราะนายกำลังมือขึ้นไม่ได้ แปลว่าจะอู้ได้นะ Raging Fae (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slack offIf you slack off ... it wouldn't be surprising it turns up in your school report would it?
slack offWe tend to slack off after many hours of hard work.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slack off
   v 1: become less in amount or intensity; "The storm abated";
      "The rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let
      up}, {slack off}, {slack}, {die away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top