ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lower

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lower-, *lower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lower(vi) จมลง, See also: จม, Syn. descend, sink
lower(adj) ต่ำกว่า (ขั้นเปรียบเทียบ), See also: น้อยกว่า
lower(vt) ทำให้ต่ำต้อย, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ, Syn. humiliate, dishonor, disgrace, debase, Ant. elevate, honor
lower(vt) ทำให้ต่ำลง, See also: ลดต่ำลง, Syn. drop, depress
lower(vt) ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง), See also: ลดลง, Syn. decrease, diminish, lessen, Ant. raise, increase
lower(n) ที่นอนชั้นล่างในเรือหรือรถไฟ, Syn. berth
lower(adj) ที่อยู่ชั้นล่าง, See also: ข้างล่าง, Ant. upper
lower(n) ฟันล่าง, See also: ขากรรไกรล่าง, Syn. lower jaw
lower(adj) ลดตัวลงไป
lower(vt) ลดระดับความดังของเสียง, See also: ลดเสียง, Syn. soften

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lower(โล'เออะ) { lowered, lowering, lowers } vt. ทำให้ต่ำลง, ลดลง, ลดเสียง, ทำให้ต่ำต้อย, ลดเกียรติ, ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง, น้อยลง, จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง, มืดมน, ขมวดคิ้ว, บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง, ลักษณะอาการที่คุกคาม, การขมวดคิ้ว, หน้าตาบูดบึ้, ฟันล่าง, ขากรรไกรล่าง.
lower caseตัวเล็กใช้เมื่อพูดถึงแป้นพิมพ์ หมายถึง การพิมพ์ตัวเล็กในความหมายที่ไม่ใช่ capital letter เช่น a b c d .. (ถ้า เป็นตัวใหญ่ ต้องมีลักษณะดังนี้ เช่น A B C D ภาษาไทยไม่มีตัวเล็ก/ตัวใหญ่ lower case จึงหมายถึง อักขระตัวล่าง และ upper case หมายถึงอักขระตัวบนของแป้นพิมพ์ดู upper case เปรียบเทียบ
lower chambern. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lower housen. สภาล่างของรัฐสภา (House of Commons)
lowering(โล'เออริง) adj. มืดฟ้า, อากาศทำท่าจะมีฝน, ขมวดคิ้ว, บูดบึ้ง, หดหู่ใจ, โกรธ., Syn. louring, dark
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า, สิ่งที่เป่า, เครื่องเป่า, โทรศัพท์, หีบลม, เครื่องเพิ่มความกดดัน
cauliflower(คอ'ลิเฟลาเออ) n. ต้นกะหล่ำดอก
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้, บุปผา, บุษบา, พืชดอกไม้, ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด, ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n., pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก, เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้, เป็นลายดอก, เป็นสำนวนสละสลวย, คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lower(adj) ต่ำลงมา, ลดลงมา, ตกต่ำ, หย่อน
lower(vi, vt) ต่ำกว่า, ตกต่ำ, หย่อนลง, จมลง, ลดต่ำลง, ต่ำต้อย
LOWER lower world(n) นรก, บาดาล, ยมโลก
cauliflower(n) ดอกกะหล่ำ
flower(n) ดอกไม้, ความเปล่งปลั่ง, ความเบ่งบาน, การออกดอก
flower(vi) ออกดอก, มีดอก, เจริญเติบโต
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก, สละสลวย, หรูหรา, ไพเราะ
follower(n) สาวก, ลูกศิษย์, ผู้รับใช้, บริวาร, ผู้ติดตาม
glower(vt) จ้องดู, ถลึงตา, จ้องเขม็ง, มองถมึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lowerตอนล่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lower border of the body of mandible; base of mandibleฐานขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower border; inferior borderขอบด้านล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower boundขอบเขตล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower boundaryขอบล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower full dentureชุดฟันปลอมล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower houseสภาล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower integralปริพันธ์ล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lower jaw; mandibleขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
lower boundaryขอบล่าง, ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่มากที่สุดในอันตรภาคชั้นก่อนหน้านั้นหนึ่งชั้นกับค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lower Endหัวส่วนล่างสุด [การแพทย์]
lower epidermisเอพิเดอร์มิสด้านล่าง, ชั้นของเซลล์ที่อยู่นอกสุดด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lower Explosive Limit, LELขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้, แอลอีแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดตามปริมาตรของส่วนผสมของก๊าซ ไวไฟกับอากาศ ซึ่งจะทำให้ติดไฟที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดันอากาศปกติ, ดู UEL [สิ่งแวดล้อม]
Lower Flammable Limit, LFEขีดจำกัดล่างของการติดไฟได้, แอลเอฟแอล, Example: ความเข้มข้นต่ำสุดของของผสมระหว่างแก๊สติดไฟ กับอากาศที่สามารถเกิดติดไฟขึ้นได้ในความดันอากาศปกติและอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส. [สิ่งแวดล้อม]
Lower Limitขอบเขตช่วงล่าง, เขตต่ำสุดของชั้นล่าง [การแพทย์]
Lower Mekong Basin Development Programโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขงตอนใต้ [การแพทย์]
Lower of cost or marketราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า [การบัญชี]
lower rule curvelower rule curve, กราฟจัดการน้ำเส้นล่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is definitely Lower Wacker Drive.อย่างแน่นอนนี้เป็น โลเวอแวเคอไดรฟ The Blues Brothers (1980)
Civil behavior is what distinguishes us from the lower forms.พฤติกรรมที่แยกเราออกจากสัตว์ชั้นต่ำ Day of the Dead (1985)
the khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา... Spies Like Us (1985)
if this is the lower Kohistan, we're about 150 miles from the Soviet border.ถ้าที่นี่คือ Kohistan ตอนล่าง เราก็อยู่ห่างชายแดนโซเวียต ประมาณ 150 ไมล์ Spies Like Us (1985)
lower your voice.เบาหน่อย Spies Like Us (1985)
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ Vampire Hunter D (1985)
I am not just "anyone" in the lower class. I'm an aristocrat.ข้าไม่ใช่พวกชั้นต่ำ ข้าคือสายเลือดแท้ แห่งราชวงศ์ Vampire Hunter D (1985)
She also came from the lower class.เธอก็มาจาก ชนชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก Vampire Hunter D (1985)
Your mother truly belonged to lower class, but...แม่ของเจ้าอาจ จะเป็นพวกชั้นต่ำ ทว่า.. Vampire Hunter D (1985)
If you're in such a hurry, you could lower a rope or a tree branch, or find something useful to do.ก็ถ้าเจ้ารีบขนาดนั้น ก็หย่อนเชือก หรือกิ่งไม้ลงมา หรือทำอะไรให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ The Princess Bride (1987)
Lower me down.ส่งฉันลงไป. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lowerBank lending are rising because of lower interest rate.
lowerCan you lower the price to ten dollars?
lowerCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
lowerDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
lowerFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
lowerHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
lowerHe bargained with the house agent for a lower price.
lowerHe despises people of a lower social class.
lowerHer income barely maintained her in the lower middle class.
lowerHe wouldn't lower himself to apologize.
lowerI have a bad pain in my lower back.
lowerI'll agree to the terms if you lower the price.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น(n) lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai Definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เบื้องล่าง(n) lower level, Syn. ระดับล่าง
เบื้องล่าง(n) lower area, See also: lower position, Syn. ข้างล่าง, เบื้องต่ำ, Example: ดินโคลนและท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
ลดตัวลงมา(v) lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai Definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ชนชั้นล่าง(n) working class, See also: lower level, labourer, Syn. ชนชั้นแรงงาน, ชนชั้นกรรมาชีพ, Ant. ชนชั้นนำ, Example: ในสังคมแบบเอเชีย ผู้ปกครองจะมีอำนาจครอบงำชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาด, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีสถานะด้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ในสังคม ทั้งในด้านการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ หน้าที่ หรือตำแหน่งในสังคม
ล่าง(adj) lower, Syn. ด้านล่าง, ข้างล่าง, Ant. บน, Example: กลีบเครื่องบินมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ลำตัว ปีก หาง และฐานล่าง, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
หาง(n) tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai Definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
ค้อม(v) bend, See also: lower, bow, Example: รวงข้าวในไร่เริ่มค้อมรวงรับน้ำหนักเมล็ดข้าวเหมือนผู้หญิงมีครรภ์แก่, Thai Definition: น้อมลง, ก้มลง
เครื่องล่าง(n) lower part of car supporters, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์ เช่น สลัก ลูกหมาก คันส่ง แหนบ ล้อ คานปีกนก, เครื่องช่วงล่าง ก็ว่า
เครื่องช่วงล่าง(n) lower section of the machine, Syn. เครื่องล่าง, Thai Definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโศกน้ำ[asōk nām] (n, exp) EN: Sorrow Flower
บายศรี[bāisī] (n) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers
บัลลูนฟลาวเวอร์[banlūn flāowoē] (n, exp) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower
บริวาร[børiwān] (n) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue  FR: suite [ f ] ; disciples [ mpl ]
บุปผา[bupphā] (n) EN: flower ; blossom
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [ m ]
ชักธงลง[chak thong long] (v, exp) EN: lower a flag  FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ชะลอรถ[chalø rot] (v, exp) EN: slow up a car ; make a car slower  FR: faire ralentir un véhicule
ชะลูดช้าง[chalūt chāng] (n, exp) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose
ชิงช้าชาลี[chingchāchālī] (n) EN: Flower Swing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOWER
LOWERS
LOWERY
LOWERED
LOWERING

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lower
lower
lowers
lowers
lowered
lowered
lowering
lowering
lowermost

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ,   /  ] lower reaches; backward position #8,350 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] lower garment; skirts; petticoats; garments #15,357 [Add to Longdo]
降下[jiàng xià, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ,  ] lower #16,751 [Add to Longdo]
下流[xià liú, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄡˊ,  ] lower course of a river; low-class; mean and lowly; vulgar #19,590 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] lower part of leg #22,842 [Add to Longdo]
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ,   /  ] lower jaw; mandible #27,423 [Add to Longdo]
下院[xià yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄩㄢˋ,  ] lower house (of parliament) #35,547 [Add to Longdo]
下唇[xià chún, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄣˊ,  ] lower lip #38,277 [Add to Longdo]
下颌骨[xià hé gǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ,    /   ] lower jaw; mandible #43,960 [Add to Longdo]
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ,  ] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals #47,312 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altpaläolithikum { n } [ hist. ]lower Paleolithic [Add to Longdo]
untere Grenze { f }lower bound [Add to Longdo]
Kleinschrift { f }lower case; lowercase [Add to Longdo]
Unterdeck { n }lower deck [Add to Longdo]
Unterflansch { m }; Untergurt { m } [ techn. ]lower flange; bottom flange [Add to Longdo]
Untergrenze { f }lower limit; minimum level [Add to Longdo]
Unterkiefer { m }lower jaw [Add to Longdo]
Unterklasse { f }lower class [Add to Longdo]
Unterlippe { f }lower lip [Add to Longdo]
Unterstufe { f }lower grade [Add to Longdo]
Unterschenkel { m } [ anat. ]lower leg [Add to Longdo]
Unterschicht { f }lower class [Add to Longdo]
Unterschreitung { f } | zulässige Unterschreitung { f }lower deviation | permissible lower deviation [Add to Longdo]
Untersumme { f } [ math. ]lower sum [Add to Longdo]
Unterteil { n }lower part; bottom part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら, いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix #221 [Add to Longdo]
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) junior high school; middle school; lower secondary school; (P) #446 [Add to Longdo]
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) #680 [Add to Longdo]
衆議院[しゅうぎいん, shuugiin] (n) lower house; House of Representatives; (P) #1,050 [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
[りん, rin] (ctr) counter for wheels and flowers #2,035 [Add to Longdo]
下位[かい, kai] (n, adj-no) low rank; subordinate; lower order (e.g. byte); low-end; (P) #2,230 [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
弟子[でし(P);ていし, deshi (P); teishi] (n, adj-no) pupil; disciple; adherent; follower; apprentice; young person; teacher's student-helper; (P) #3,658 [Add to Longdo]
貴方(P);貴女;貴男[あなた, anata] (pn, adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) #3,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters [Add to Longdo]
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
下界[げかい, gekai] lower bound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low \Low\ (l[=o]), a. [Compar. {Lower} (l[=o]"[~e]r); superl.
   {Lowest}.] [OE. low, louh, lah, Icel. l[=a]gr; akin to Sw.
   l[*a]g, Dan. lav, D. laag, and E. lie. See {Lie} to be
   prostrate.]
   [1913 Webster]
   1. Occupying an inferior position or place; not high or
    elevated; depressed in comparison with something else; as,
    low ground; a low flight.
    [1913 Webster]
 
   2. Not rising to the usual height; as, a man of low stature;
    a low fence.
    [1913 Webster]
 
   3. Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in
    winter, and six in summer.
    [1913 Webster]
 
   4. Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide.
    [1913 Webster]
 
   5. Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the
    ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of
    corn; low wages.
    [1913 Webster]
 
   6. Not loud; as, a low voice; a low sound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low
    pitch; a low note.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Made, as a vowel, with a low position of part of
    the tongue in relation to the palate; as, [a^] ([a^]m),
    [add] ([add]ll). See Guide to Pronunciation, [sect][sect]
    5, 10, 11.
    [1913 Webster]
 
   9. Near, or not very distant from, the equator; as, in the
    low northern latitudes.
    [1913 Webster]
 
   10. Numerically small; as, a low number.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting strength or animation; depressed; dejected; as,
     low spirits; low in spirits.
     [1913 Webster]
 
   12. Depressed in condition; humble in rank; as, men of low
     condition; the lower classes.
     [1913 Webster]
 
        Why but to keep ye low and ignorant ? --Milton.
     [1913 Webster]
 
   13. Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low
     mind; a low trick or stratagem.
     [1913 Webster]
 
   14. Not elevated or sublime; not exalted in thought or
     diction; as, a low comparison.
     [1913 Webster]
 
        In comparison of these divine writers, the noblest
        wits of the heathen world are low and dull.
                          --Felton.
     [1913 Webster]
 
   15. Submissive; humble. "Low reverence." --Milton.
     [1913 Webster]
 
   16. Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse;
     made low by sickness.
     [1913 Webster]
 
   17. Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a
     low temperature; a low fever.
     [1913 Webster]
 
   18. Smaller than is reasonable or probable; as, a low
     estimate.
     [1913 Webster]
 
   19. Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple;
     as, a low diet.
     [1913 Webster]
 
   Note: Low is often used in the formation of compounds which
      require no special explanation; as, low-arched,
      low-browed, low-crowned, low-heeled, low-lying,
      low-priced, low-roofed, low-toned, low-voiced, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   {Low Church}. See {High Church}, under {High}.
 
   {Low Countries}, the Netherlands.
 
   {Low German}, {Low Latin}, etc. See under {German}, {Latin},
    etc.
 
   {Low life}, humble life.
 
   {Low milling}, a process of making flour from grain by a
    single grinding and by siftings.
 
   {Low relief}. See {Bas-relief}.
 
   {Low side window} (Arch.), a peculiar form of window common
    in medi[ae]val churches, and of uncertain use. Windows of
    this sort are narrow, near the ground, and out of the line
    of the windows, and in many different situations in the
    building.
 
   {Low spirits}, despondency.
 
   {Low steam}, steam having a low pressure.
 
   {Low steel}, steel which contains only a small proportion of
    carbon, and can not be hardened greatly by sudden cooling.
    
 
   {Low Sunday}, the Sunday next after Easter; -- popularly so
    called.
 
   {Low tide}, the farthest ebb of the tide; the tide at its
    lowest point; low water.
 
   {Low water}.
     (a) The lowest point of the ebb tide; a low stage of the
       in a river, lake, etc.
     (b) (Steam Boiler) The condition of an insufficient
       quantity of water in the boiler.
 
   {Low water alarm} or {Low water indicator} (Steam Boiler), a
    contrivance of various forms attached to a boiler for
    giving warning when the water is low.
 
   {Low water mark}, that part of the shore to which the waters
    recede when the tide is the lowest. --Bouvier.
 
   {Low wine}, a liquor containing about 20 percent of alcohol,
    produced by the first distillation of wash; the first run
    of the still; -- often in the plural.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, v. i.
   To fall; to sink; to grow less; to diminish; to decrease; as,
   the river lowered as rapidly as it rose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, v. i. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n.
   {Lowering}.] [OE. lowren, luren; cf. D. loeren, LG. luren. G.
   lauern to lurk, to be on the watch, and E. leer, lurk.]
   1. To be dark, gloomy, and threatening, as clouds; to be
    covered with dark and threatening clouds, as the sky; to
    show threatening signs of approach, as a tempest.
    [1913 Webster]
 
       All the clouds that lowered upon our house. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To frown; to look sullen.
    [1913 Webster]
 
       But sullen discontent sat lowering on her face.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, a.
   Compar. of {Low}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, v. t. [imp. & p. p. {Lowered}; p. pr. & vb. n.
   {Lowering}.] [From {Low}, a.]
   1. To let descend by its own weight, as something suspended;
    to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a
    sail or a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a
    flag.
    [1913 Webster]
 
       Lowered softly with a threefold cord of love
       Down to a silent grave.        --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce the height of; as, to lower a fence or wall; to
    lower a chimney or turret.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress as to direction; as, to lower the aim of a gun;
    to make less elevated as to object; as, to lower one's
    ambition, aspirations, or hopes.
    [1913 Webster]
 
   4. To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as,
    to lower the temperature of anything; to lower one's
    vitality; to lower distilled liquors.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring down; to humble; as, to lower one's pride.
    [1913 Webster]
 
   6. To reduce in value, amount, etc.; as, to lower the price
    of goods, the rate of interest, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lower \Low"er\, n. [Obs.]
   1. Cloudiness; gloominess.
    [1913 Webster]
 
   2. A frowning; sullenness.
    [1913 Webster] adj.
 
   1. relating to small or noncapital letters which were kept in
    the lower half of a compositor's type case. Also See
    {minuscule}, {minuscular}.
    [WordNet 1.5] lowercase

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lower
   n 1: the lower of two berths [syn: {lower berth}, {lower}]
   v 1: move something or somebody to a lower position; "take down
      the vase from the shelf" [syn: {lower}, {take down}, {let
      down}, {get down}, {bring down}] [ant: {bring up},
      {elevate}, {get up}, {lift}, {raise}]
   2: set lower; "lower a rating"; "lower expectations" [syn:
     {lower}, {lour}]
   3: make lower or quieter; "turn down the volume of a radio"
     [syn: {turn down}, {lower}, {lour}]
   4: cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the
     water level in the reservoir" [syn: {lower}, {depress}]
   5: look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal
     disapproval [syn: {frown}, {glower}, {lour}, {lower}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top